GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Wska Droga
 

Wchodcie przez ciasn bram; bo szeroka jest brama i przestronna droga, ktra wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, ktrzy przez ni wchodz. A ciasna jest brama i wska droga, ktra prowadzi do ywota; i niewielu jest tych, ktrzy j znajduj /Mateusza 7:13-14/

Druga poowa sidmego rozdziau Ewangelii Mateusza ukazuje praktyczne zastosowanie tego, co powiedzia Pan Jezus w "Kazaniu na Grze". Uwidacznia si w niej tre przesania caego Kazania i wynikajce z niego skutki.

Poddanych Krlestwa Chrystusowego charakteryzuje natura duchowa (nie cielesna), z ktrej wynika pene posuszestwo. To posuszestwo jest absolutnie konieczne do tego, by mc radowa si peni bogosawiestw, ktre Boa aska przygotowaa dla tych, ktrzy nale do Chrystusa.

Jezus Chrystus - Boy Prorok - oznajmi, e sprawiedliwo jego Krlestwa o wiele bardziej przewysza "sprawiedliwo uczonych w Pimie i faryzeuszy". Wszyscy ydzi wyobraali sobie, e s czci Krlestwa Mesjaskiego. Byli przekonani, e skoro s potomkami Abrahama, to take s prawowitymi dziedzicami tego Krlestwa. I dlatego myleli, e "sprawiedliwo uczonych w Pimie i faryzeuszy" (czyli nauczany przez nich system religijnych i moralnych powinnoci) cakowicie zaspokoi wszelkie wymagania Boego prawa. Ale Pan Jezus obnay ten bd. Cielesne pochodzenie od Abrahama nie moe da uprawnie do duchowego Krlestwa. To, co jest naturalnym uzdolnieniem nie wystarcza by wzi w posiadanie ponadnaturalnych bogactw. Tylko ci zaliczaj si do prawdziwych dzieci Abrahama, ktrzy nie tylko s jego cielesnymi potomkami, ale te oprcz cielesnego pochodzenia od niego maj take jego wiar.1 S nie tylko jego potomkami wedug ciaa, ale rwnie czyni jego uczynki,2 bdc z nim zczeni.3

W "Kazaniu na Grze" Pan Jezus mwi o wewntrznym stanie tych, ktrzy nale do jego duchowego Krlestwa. Opisywa zewntrzne ich cechy, dziki ktrym mog by rozpoznani.5 Objawia te osobist sprawiedliwo, ktrej wymaga Boa sprawiedliwo.6 Natomiast w Mateusza 5, 29-30 Pan Jezus ukazuje najwyszy stopie odrazy do grzechu, jakiej oczekuje On od swoich ludzi. Tak wysokie s wymagania Trzykrotnie witego Boga. Niemoliwe jest zagodzenie wymaga stawianych ze wzgldu na jego doskonao. Kada osoba, ktra ma z nim wiecznie mieszka, musi by oczyszczona z wszystkich swoich grzechw i odwrci si od wszystkich rzeczy, ktre drani czyste Boe oczy. Wymaga od nas cakowitego zaparcia si samego siebie, a wic odrzucenie kadego najmilszego nam boka, porzucenie kadej, nawet najprzyjemniejszej dla nas drogi grzechu - obrazuje to obcicie prawej rki i wydubanie prawego oka. Te rzeczy s wymagane od kadego, kto chce mie spoeczno z Bogiem.

Te proste i jasne wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa mogy dla wielu suchajcych go, wydawa si "tward mow". Takie wymagania, nie zostawiajce adnego upustu dla ciaa, mogy u wielu ydowskich suchaczy zrodzi pytanie: "Kto w takim razie moe by zbawiony"? Jest to faktycznie bardzo ciasna brama i wska cieka. Znajc ich wewntrzne zaniepokojenie Pan Jezus w sposb jasny potwierdzi, e brama do zbawienia jest istotnie "ciasna", a droga, ktra prowadzi do ycia wiecznego jest faktycznie "wska". Doda rwnie, e ja i ty bierzemy na siebie odpowiedzialno oraz, e moim i twoim obowizkiem jest wej przez t "bram" i i t "drog". Uczciwie ostrzeg tych, ktrzy weszli przez "szerok bram" i podali "przestronn drog", aby skorzystali z jego zaproszenia do ratowania si, gdy szeroka brama jest bram wiodc do zatracenia, a przestronna droga koczy si w wiecznym Piekle ognistym.

Ciasna brama to jedyna brama do ycia wiecznego; wska droga jest jedyn drog do Nieba. Niewielu naprawd j znajduje, niewielu pragnie jej szuka. Jest bardzo wane, aby mie w samym sobie desperackie wrcz pragnienie, aby wej na t drog. W wierszach, ktre mamy przed sob, Chrystus dokadnie opisa i przedstawi Drog Zbawienia, o ktrej, jak si przekonujemy, nie ucz "nowoczeni" ewangelici (?), a czsto wrcz blokuj do tej Drogi wejcie. To, co teraz ze sw Pana Jezusa wynika, jest cakowicie odmienne od tego, co zazwyczaj powszechnie si syszy. Ale dla swojego wiecznego dobra odrzu te ludzkie domysy i nastaw ucho na Boe nauczanie. Powtarzam, w tych sowach z Biblii, ktre obecnie rozwaamy, ten ktry jest Prawd wcielon, objawi nam sposb na uniknicie potpienia i zabezpieczenia sobie Nieba, poprzez wejcie przez "ciasn bram" i chodzenie "wsk drog".

Ciasna Brama

Greckie sowo "ciasna" oznacza to samo co "wstrzymujca" albo "wska". Natomiast "brama" spenia dwie funkcje: po pierwsze, pozwala wej do rodka, po drugie, zamyka dostp. Wszyscy, ktrzy wejd przez t bram, bd mieli dostp do drogi, ktra wiedzie do ycia wiecznego, ale ci, ktrzy nie wejd przez ni, nie bd nigdy oglda Boga. Drugie zastosowanie tej "bramy" zilustrowano w przypowieci o pannach. W tej przypowieci Pan Jezus przedstawia gupie panny jako te, ktre nie maj potrzebnego "oleju" symbolizujcego dziaanie Ducha witego. W momencie, w ktrym gupie panny poszy kupowa olej, nadszed Oblubieniec i "zamknito drzwi".7 Po powrocie woay aby im otworzono, ale Oblubieniec odpowiedzia im: "Nie znam was".

1. Co wyraa nam obraz ciasnej bramy? Z caoci Sowa Boego wiemy, e oznacza on szukanie Pana i wypenienie tego, czego naucza ten, ktry jest Prawd.

Szukanie i posuszestwo s moliwe tylko przez nakonienie serca do sprawiedliwoci i uznania susznoci Boych stwierdze i wymaga wobec nas. Te wymagania zostay cakowicie wypenione przez wiecznego Boego Syna. Mwi one, e kada dusza moe wej na ciek prowadzc do witego Boga. Serce nie moe si tylko wtedy przybliy do Boga, kiedy si przeciwko niemu buntuje. Dzieje si tak, gdy "nie moe i dwch razem, jeeli by si nie zgodzili".8 To bogosawiona i chwalebna prawda, e Chrystus sam osobicie jest "Drzwiami".9 Jest nimi na trzy sposoby, tak samo jak spenia On trzy funkcje jako Porednik midzy Bogiem a ludmi. Jest Drzwiami do Boej obecnoci jako PROROK, ORDOWNIK i KRL.

Chrystus jest najwikszym Boym Prorokiem. Gdy jego wite nauczanie zostaje naprawd przyjte przez szczere serce, wwczas taka osoba otwiera si na dar zbawienia, przyjmujc Chrystusa jako swojego Ordownika i Kapana. Chrystus jest Drog i Prawd, zanim stanie si dla czowieka yciem.10 Zna on Go najpierw jako Krla Sprawiedliwoci, nastpnie jako Krla Pokoju.11

Innymi sowy, jego oczyszczajca krew jest dostpna tylko dla tych, ktrzy chc zoy swoj bro, zaprzesta walki przeciwko Bogu i podda samych siebie pod jego wite rzdy. Bezbony musi porzuci sw drog, a niesprawiedliwy swoje myli i musi nawrci si do Pana - a wtedy Bg mu odpuci.12 Jakkolwiek by nie mwi, chodzi o to, aby Chrystus by przez grzesznika przyjty jako PROROK BOY, zanim zostanie On jego Ordownikiem, czyli Kapanem.

2. Dlaczego ta brama jest CIASNA? Istniej co najmniej trzy powody. Po pierwsze: z powodu grzechu. "Bezboni bd wrzuceni do pieka, wszystkie narody, ktre zapominaj Boga."13 Brama Nieba jest zbyt ciasna aby wpuci takie osoby. Nowy Testament jasno i prosto przedstawia ten fakt: "Gdy to wiedzcie na pewno, i aden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bawochwalca, nie ma udziau w Krlestwie Chrystusowym i Boym. Niechaj was nikt nie zwodzi prnymi sowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boy na nieposusznych synw. Nie bdcie tedy ich wsplnikami".14 Po drugie, z powodu prawa Boego. Istniej dwa zasadnicze bdy w interpretacji prawa Boego i nie wiem, ktry z nich jest bardziej destrukcyjny. Pierwszy tkwi w tym, gdy kto mwi, i moe zapracowa sobie na Niebo przez przestrzeganie prawa. Drugi, e kto moe wej do Nieba bez wykazania si praktycznej pobonoci, ktrej Boe prawo wymaga: "Dcie do pokoju ze wszystkimi i do uwicenia, bez ktrego nikt nie ujrzy Pana".15 Jeli osobiste ycie nie potwierdza tego, e yje si w zgodzie z wol Bo, to twarda rka prawa zamknie drzwi nieba. Po trzecie, brama jest ciasna, poniewa nikt nie moe tam wzi ze sob wiata, innymi sowy: brama jest zbyt ciasna, aby wpuci tych, co miuj wiat.

3. A czym jest "wejcie" przez ciasn bram? Po pierwsze, to przyjcie nauczania o prawdzie, obowizkach i szczciu, ktre zastao przedstawione przez Chrystusa; to szczere i prawdziwe przyjcie do serca jego dokadnych, precyzyjnych i umartwiajcych ciao polece. Przyjcie tych nauk przez poszukujc Boga dusz z wielkim trudem otwiera wejcie przez bram. Powiedziaem: "z wielkim trudem" z powodu charakteru, jaki maj przykazania Chrystusowe. S one w najwikszym stopniu nie do przyjcia dla nieodrodzonego serca. Nie mog podoba si lub te by przyjte bez cakowitego zaparcia si siebie i osdzenia swoich grzesznych przyjemnoci, niecnych de i interesw. Chrystus w jasny i prosty sposb ostrzeg czowieka, e jest niemoliwe, aby suy dwom panom. Wasne zdanie musi odrzuci i przyj Chrystusa jako jedynego Pana.16 W przeciwnym razie On nie zbawi go. Tak naley rozumie "wchodzenie" przez ciasn bram. Po drugie, jest to cakowite i bezdyskusyjne porzucenie szerokiej drogi, lub innymi sowy: porzucenie podobajcego si ciau stylu ycia. Tak dugo, jak dugo to nie nastpi, nie ma miejsca na zbawienie, ktre jest dostpne kademu grzesznikowi. Chrystus powiedzia o tym dokadnie i dobitnie.17 "Syn marnotrawny" musi opuci "daleki kraj" zanim bdzie mg rozpocz wdrwk do Domu Ojca. To samo powiada Jakub: "Zblicie si do Boga, a zbliy si do was. Obmyjcie rce grzesznicy i oczycie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie, smucie si i paczcie; miech wasz niech si w ao obrci a rado w przygnbienie. Unicie si przed Panem a wywyszy was".18

Tak wic, Drogi Przyjacielu, prawdziwe wejcie t bram nie jest atw spraw. Z tego wanie powodu Pan Jezus przestrzeg ludzi: "Zabiegajcie nie o pokarm ktry ginie, ale o pokarm ktry trwa, o pokarm ywota wiecznego, ktry wam da Syn Czowieczy; na nim bowiem pooy Bg Ojciec piecz swoj".19 Te sowa nie mwi o zbawieniu jako o rzeczy atwej i prostej do uzyskania. Zauwamy jeszcze jedn, pen wspczucia wypowied Chrystusa: "Starajcie si wej przez wsk bram, gdy wielu, powiadam wam, bdzie chciao wej, ale nie bd mogli."20 To, e uy On tego sowa, pokazuje jakim lenistwem i biernoci odznaczaj si ludzie, bdcy wyznawcami tylko z nazwy. To rwnie oznacza, e maj oni ogromne trudnoci do przezwycienia. Warto zwrci uwag na to, e greckie sowo przetumaczone w ukasza 13,24 jako "starajcie si" to "agonizomai". Jest to, to samo sowo, ktre wystpuje w Koryntian: "A kady zawodnik (dosownie: "starajcy si") od wszystkiego si wstrzymuje",21 "�ktry nieustannie toczy za was bj�",22 oraz w Tymoteusza: "bojuj"!23

4. Lecz jak trzeba postpowa, aby wej wsk bram? Oglna odpowied brzmi: "Prawidowo".24 Mamy stara si poprzez gorliw modlitw, aby wyzwoli si od tych rzeczy, ktre zagradzaj nam wejcie; szczerze woa do Chrystusa o pomoc do przezwycienia zagraajcych nam si demonicznych; cigle przychodzi do Tronu aski, eby znale ask ku pomocy w stosownej porze, abymy mogli odrzuci i zawrci od wszystkiego co obraa Boga i jest przez niego postrzegane jako ze. Nasze zdeterminowanie, aby unikn grzechu musi by tak mocne jak u tego, ktry jest gotowy obci sobie praw rk lub wyduba prawe oko, jeli zachodziaby taka potrzeba. Moemy otrzyma od Boga ask pomocn w tych sprawach, ktre On nam przykaza, abymy czynili. Jednak musimy zmieni swj stosunek do wszystkiego, a szczeglnie do tych rzeczy, ktre oferuje wiat.

Moe kto zapyta: Jakiemu celowi ma suy takie "staranie"; dlaczego jest ono konieczne? Po pierwsze, dlatego e szatan stara si o to, aby doprowadzi do zniszczenia twojej duszy: "Bdcie trzewi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe, chodzi wokoo jak lew ryczcy, szukajc, kogo by pochon"25 i dlatego musimy trwa "mocni w wierze". Po drugie, dlatego, e twoje naturalne skonnoci walcz i staraj si doprowadzi do zniszczenia twojej duszy: "Umiowani, napominam was, abycie jako pielgrzymi i wychodcy wstrzymywali si od cielesnych podliwoci, ktre walcz przeciwko duszy"26 Po trzecie, poniewa cay wiat interesuje si i angauje w walce przeciwko twojej duszy. A skoro nie jest w stanie jej zniszczy, to bdzie si stara, aby zawrci ciebie z drogi ratunku przez skadanie obietnic podobnych do obietnic i kamstw Delili.27 Jeeli nie przezwyciysz wiata, wtedy wiat przezwyciy ciebie i skoczy si to nieszczciem i wielk mk dla ciebie.

Z tego co widzimy, widzimy jasno, dlaczego tak trudno, a dla wikszoci wrcz to niemoliwe, wej ciasn bram. Dotyczy to wielu mczyzn i kobiet towarzyszcych nam na co dzie. Odnosi si to take do wielu uznajcych si za chrzecijan. Ta niemono wejcia do Nieba przez nich wynika z tego, e wol grzech od witoci, bardziej chc kierowa si podliwociami ciaa, wasnymi mylami ni Pismem witym. Wol sucha ludzi, a nie Chrystusa; wiata zamiast Boga. Postpuj tak, jak Pan Jezus powiedzia: "�bardziej umiowali ciemno, bo ich uczynki byy ze".28 Odrzucajc zaparcie si siebie nie chc porzuci swoich bokw i przystpi do Chrystusa jako jedynego Pana, a bez tego nikt nie moe zrobi nawet pierwszego kroku w kierunku Nieba.

Wska Droga

Podobnie jak wejcie przez ciasn bram oznacza przyjcie do serca witego i doskonaego nauczani Chrystusa, tak samo kroczenie wsk drog oznacza dla serca stosowania tej nauki Chrystusa jako jedynej reguy ycia. Jeli ma to miejsce, to kady szczeg ycia zostaje podporzdkowany Panu Jezusowi Chrystusowi. Serce czowieka, ktry znajduje si na tej drodze, kontroluje si i dostraja do Boych tylko myli. Chodzenie po wskiej drodze oznacza niewzruszone zabezpieczenie, gwarancj trwanie w wierze i posuszne poddanie si Panu Jezusowi, przezwycianie wszelkiego nieposuszestwa wobec Niego i odrzucanie kadej pokusy do zejcia ze cieki posuszestwa Bogu. To nosi nazw wskiej drogi, poniewa kada prba dziaania wedug wasnych upodoba lub celw jest na niej niedostpna i wykluczona. W Ksidze Rodzaju nazywa si "drog Pana",29 w Ksidze Wyjcia - "drog",30 w Samuela - "dobr i waciw drog",31 w Psalmie 25 - "Jego drog",32 w Przypowieciach - "drog mdroci" i "drog sprawiedliwoci" i "drog ycia".33 W Izajasza czytamy o "drodze witoci",34 w Jeremiasza o "dobrej drodze",35 w Piotra o "drodze prawdy" i "waciwej drodze".36

Kroczenie wsk drog jest konieczne. Nie ma znaczenia, e bdzie to przeciwne moim wiatowym zainteresowaniom. Rozwaajc to zagadnienie, naley powiedzie, e o wiele atwiej zwyczajnemu, nieodrodzonemu czowiekowi przyj nawet najbardziej wymagajc religi po to, aby mc dalej poda za wiatowymi podliwociami, ni i wsk drog. Szeroka droga na ktrej ciao odczuwa "swobod", pod pozorem bycia chrzecijaninem - "nie pod prawem", jest atwa, przyjemna i atrakcyjna ale koczy si wiecznym zatraceniem! Mimo tego, e wska droga prowadzi do wiecznego ycia, tylko bardzo NIEWIELU ni poda. Jest mnstwo takich, ktrzy twierdz, e wierz oraz uwaaj si za zbawionych, ale ich ycie nie potwierdza tego, i s obcymi i przechodniami na tej ziemi, e ich skarb znajduje si w niebie. Przeraa ich nawet najmniejsza myl o tym, e mieliby by radykalni, stanowczy lub odseparowani od za i prawdziwie poboni. Diabe ich zwid; wyobraaj sobie, e mog dostpi Nieba w atwiejszy sposb ni przez cakowite zaparcie si siebie, codzienne branie swojego krzya i kroczenie ladami Jezusa.

S tumy religijnych ludzi, ktrzy bdz mylc, e mona poczy dwie drogi ulepszajc dwa wiaty i suy dwm panom. Chc pobaa sobie teraz oraz radowa si szczciem Nieba w wiecznoci. Tumy chrzecijan z nazwy s przekonane, e im si to uda, lecz niestety s oni wszyscy oszukani i zwiedzeni. Wyznanie, ktre nie jest poparte umartwianiem uczynkw ciaa w mocy Ducha Boego,37 niewiele jest warte. Wiara, ktra nie zasadza si na cakowitym podleganiu Chrystusowi, to wiara demonw.38 Mio, ktra nie przestrzega Chrystusowych przykaza jest owcz skr na wilku.39

Twierdzenie, e si jest chrzecijaninem, podczas gdy nie istnieje prawdziwe poddanie si i posuszestwo Bogu jest bezczeln pych. Niewielu dostpi ycia wiecznego, gdy niewielu szuka drogi, ktr Bg wyznaczy. Nikt jej nie szuka, z wyjtkiem tych, ktrzy przeszli przez ciasn bram i ktrzy mimo wielu przeciwnoci, upadkw wytrwale podaj wsk drog.

Zajmiemy si teraz dokadn analiz kolejnego zagadnienia poruszanego przez Pana Jezusa. W Mateusza wystpuje ono bezporednio po wypowiedzi o dwch drogach: "Strzecie si faszywych prorokw, ktrzy przychodz do was w odzieniu owczym, wewntrz za s wilkami drapienymi"!40 Dlaczego to ostrzeenie wystpuje zaraz potem? Kim s "faszywi prorocy", przed ktrymi tak bardzo mocna strzec si musi kada dusza? To s ci, ktrzy ucz, e mona dosta si do Nieba bez dojcia tam wsk drog. Oni gono i powszechnie deklaruj, e ycie wieczne mona uzyska na duo atwiejszych warunkach. Przychodz oni w "owczych skrach", podkrelaj (niewiadomym niczego duszom), swj zachwyt Chrystusem, akcentuj warto jego przelanej krwi, wywyszaj Bo ask, ALE - nie wzywaj do nawrcenia. Nie mwi o tym, e tylko "zamane" serce, ktre nienawidzi (swojego) grzechu moe prawdziwie wierzy w Chrystusa. Ci faszywi nauczyciele nie informuj o tym, e dowodem na posiadanie zbawiajcej wiary jest oczyszczenie przez t wiar ich serca,41 oraz przezwycienie wiata.42

Ci "prorocy" s znani ze swych "owocw". Ich "owocami" s midzy innymi ich "nawrceni", a wic owoce ich cielesnej pracy. Owi "nawrceni" znajduj si na szerokiej drodze. Co prawda nie charakteryzuj si otwartym zem i podoci, ale pobonoci, ktra ma upodobanie take w ciele. Ta droga wydaje si waciwa ludziom, ale w rzeczywistoci jest to droga na mier.43

Czsto ci, ktrzy s na tej szerokiej drodze [a wic tej, ktra wydaje si waciwa dla tak wielu], maj wiedz i rozumowe poznanie Prawdy, ale w niej nie chodz. Wska droga jest dokadnie opisana przez przykazania i przykady ze Sowa Boego - Biblii; szeroka za jest natomiast t, ktra wyamaa si z jakiegokolwiek okrelonego przez Bibli zakresu. List do Tytusa dostarcza nam test, dziki ktremu moemy sprawdzi na ktrej z nich jestemy: "Bo objawia si aska Boa, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczajc nas, abymy wyrzekli si bezbonoci i wiatowych podliwoci i na tym doczesnym wiecie wstrzemiliwie, sprawiedliwie i pobonie yli".44

Powinnimy dokadnie przyjrze si temu, aby mie zupen pewno, czy znajdujemy si na waciwej drodze. Prawdopodobnie wielu rozwaajcych to zagadnienie mogoby powiedzie: "Wiem, e Chrystus jest drog do Ojca".45 Tak, jest, no i co z tego wynika? Po pierwsze, Pan Jezus usun wszelkie przeszkody i w ten sposb otworzy drog do Nieba dla swego ludu. Po drugie, Pan Jezus "pozostawi nam przykad, abymy wstpowali w jego lady". Samo otwarcie drzwi nie powoduje wejcia do domu; musz bowiem wej do rodka drog, ktra prowadzi do niego, musz i po ladach. Chrystus nie tylko sam jest Drog, ale te ukaza przez swoje ycie cakowicie posuszne Bogu, Drog, ktra prowadzi do Nieba: "Gdy wszystkie swoje wypuci, idzie przed nimi, owce za id za nim, gdy znaj jego gos".46 Po trzecie, Pan Jezus jest gotowy i chtny udzieli kademu swej aski w stosownej porze, aby czowiek uy jej w podaniu wsk drog.

Chrystus umar za nas nie dlatego, bym ju nie musia by posuszny Bogu, absolutnie nie, lecz dlatego, e "Umar za wszystkich, aby ci ktrzy yj, ju nie dla siebie samych yli, lecz dla tego, ktry za nich umar i zosta wzbudzony";47 "Ktry wyda samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwoli z teraniejszego wieku zego wedug woli Boga i Ojca naszego";48 "Ktry da samego siebie za nas, aby nas wykupi od wszelkiej nieprawoci i oczyci sobie lud na wasno, gorliwy w dobrych uczynkach".49

Chrystus przyszed po to, aby uwolni (zbawi) swj lud od grzechw,50 Amen. Jeeli jeszcze nie jeste uwolniony od mocy grzechu, ulegasz pokusom i zwodzeniu diaba, to wci nie jeste wolny od wiatowych podliwoci. Postpujesz tak, jak postpuje wiat, czas spdzasz tak, jak go spdza wiat, ubierasz si tak, jak ubiera si wiat, podoba ci si to, co podoba si wiatu i nie przestae go miowa, albo moe masz jakie szczeglne upodobania lub cele - to wtedy NIE JESTE jeszcze zbawiony. Woaj do Boga, aby On, ktry jest peen aski, zmiowa si nad Tob.

Przypisy:
1Rz 4,16 2J 8,39 3Ga 3,29 4Mt 5,4-11 5Mt 5,13-16 6Mt 5,17-28 7Mt 25,10 8Am 3,3 9J 10,9 10J 14,6 11Hbr 7,2 12Iz 55,7 13Ps 9,18 14Ef 5,5-7 15Hbr 12,14 16Ko 2,6 17k 15 18Jk 4,8-10 19J 6,27 20k 13,24 211Kor 9,25 22Ko 4,12 231Tm 6,12 242Tm 2,5 251P 5,8 261P 2,11 27Sd 1,6 28J 3,1 29Ro 18,19 30Wj 13,21; 32,8 311Sa 12,23 32Ps 25,9 33Prz 4,11; 8,20; 10,17 34Iz 35,8 35Jr 6,16 362P 2,2; 2,15 37Rz 8,13 38Jk 2,19 39J 14,23 40Mt 7,15 41Dz 15,9 421J 5,4 43Prz 14,12 44Tt 2,11-12 45J 14,6 46J 10,4; Hbr 10,20-22 472Kor 5,15 48Ga 1,4 49Tt 2,14 50Mt 1,21