GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Bestia
 
Brussels Elekronical Accounting Surveying Terminal


Z MOODY MAGAZINE
Dr Hanrick Eldeman, gwny analityk Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej w Brukseli, ujawni, e plan "Odnowy wiata z chaosu" jest ju realizowany. wiatowy kryzys ekonomiczny na pocztku 1974 r. doprowadzi do spotkania przywdcw krajw EWG, doradcw i naukowcw, w czasie ktrego dr Eldeman przedstawi "BESTI":
(ang.) BEAST = Brussels Electronical Accounting Surveying Terminal

Trzy-pitrowej wielkoci komputer, ulokowany w administracyjnym budynku siedziby EWG. Bruksela - Belgia


CHIP-y

yjemy obecnie w epoce komputerw, robotw, elektroniki i mikroprocesorw, ktrych postp jest tak szybko, ze ludzie z trudem dotrzymuj temu kroku. Czy ten tak zwany "postp" prowadzi bdzie do absolutnej kontroli nad kadym czowiekiem na ziemi pod rzdem Rzdu wiatowego, prowadzcego do totalnej utraty suwerennoci i tosamoci? Obecnie banki pracuj nad nowym systemem "pienidzy elektronicznych", ktrego celem jest eliminacja pienidza papierowego i czekowego. Zwrmy uwag na to, co Baronowie Wielkiej
Finansjery ju przygotowali dla nas: karty bankowe z mikroprocesorem (Smart Cards), maszyny bankowe ATM tz. bankomaty, bezoddziaowe banki (banki bez kasjerw). Wszelkie operacje bankowe maja by dokonywane przez telefon,  telewizje, czy komputery za pomoc sieci satelitarnej i kontrolowane przez jeden globalny system.
A zatem jeeli kto nie bdzie chcia si podporzdkowa nowemu systemowi, nie bdzie chcia uywa do swoich transakcji kart z mikroprocesorem bdzie po prostu pozbawiony dostpu do swojego konta bankowego!
Bez mikroprocesora (microchip) nikt nie bdzie mg nic kupi ani sprzeda.
Mistrzowski plan, przewiduje wprowadzenie systemu komputerowego, ktry by przydzieli numer (cyfrowy identyfikator) kademu mieszkacowi wiata Numer ten bdzie niezbdny do przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji, kupna lub sprzeday, eliminujc w ten sposb gotwk, czeki, wszelkie karty kredytowe czy debytowe i tzw. "smart cards". Ten numer bdzie zakodowany w mikroprocesorze (biochip) wszczepianym na czole lub zewntrznej stronie doni czowieka.
 

Mikroprocesor ten bdzie dla ludzkiego oka niewidoczny, moliwy do odczytania tylko poprzez  skaner (odczytujcy aparat) w specjalnych miejscach weryfikacyjnych lub handlowych.

Jeden z przywdcw EWG zapytany: "Co si stanie, jeeli kto nie podporzdkuje si nowemu systemowi lub odmwi przyjcia swojego numeru?", odpowiedzia bez ogrdek:
"Bdziemy musieli uciec si do siy, aby taki osobnik lub osobnicy spenili nowe wymagania".

Henry Spaak, jeden z twrcw EWG i Generalny Sekretarz NATO powiedzia kiedy w jednym ze swoich przemwie: "Dosy ju mamy komisji. Nie potrzebujemy nastpnej. To czego nam trzeba, to czowieka takiego formatu, ze bdzie w stanie zapewni pokj i uzyska posuszestwo politykw, oraz wydostanie nas z gospodarczego chaosu, w ktrym wszyscy toniemy. Dajcie nam takiego czowieka i wszystko jedno, czy to bdzie Bg czy demon - my go uznamy!" (Moody Magazine)WYZNANIA DR. SANDERSA - TWRCY
                                 BIOCHIPU

Przedstawiamy wyjtki z artykuu opublikowanego w czasopimie NEXUS (Australia), czerwiec-lipiec 1994r. Sa to cytaty z owiadcze dr Carla W. Sandersa, ktry by odpowiedzialny za stworzenie "biochipu".Dr Sanders jest inynierem elektronikiem, wynalazca, czonkiem i konsultantem wielu rzdowych organizacji. Pracuje te dla IBM, General Electric, Honeywell i Teledyne.

"Trzydzieci dwa lata mojego ycia spdziem na pracy w dziedzinie elektroniki, projektujc "mikrochipy" dla potrzeb bio-medycznych. W 1968 r. zostaem zaangaowany prawie przypadkowo do bada nad rozwojem projektu dotyczcego leczenia zamanego krgosupa u modej kobiety. W trakcie pracy nad tym projektem wszyscy bylimy podekscytowani. Byem naczelnym inynierem, odpowiedzialnym za prac stu naukowcw, jak rwnie za wyniki bada. Kulminacyjnym punktem tych dowiadcze by 'biochip', ktry wedug mnie jest 'Znakiem Bestii'.  'Biochip' jest adowany dziki zmianom temperatury ciaa, co wyklucza czste zmiany baterii  zasilajcej. Wydano ponad 1.5 miliona dolarw na badania dotyczce znalezienia miejsc na ludzkim ciele, gdzie wystpuj najwiksze wahania temperatury. Pierwszym miejscem jest czoo w okolicach linii wosw, a drugim zewntrzna cze doni. Pracujc nad 'mikrochipem' nie milimy pojcia, e moe by on uyty jako procesor do identyfikacji ludzi. Nasze dzieo miao suy ludzkoci. Kiedy praca nad 'chipem' bya ju zaawansowana, nasi pracodawcy owiadczyli, e wobec  nieopacalnoci uycia 'biochipu' do leczenia krgosupa, trzeba dla znale bardziej lukratywne zastosowanie. W trakcie dalszych bada zauwaylimy, e czstotliwo, na ktrej pracuje 'chip',  ma duy wpyw na zachowanie si czowieka. Polecono nam wwczas zbada moliwoci manipulacji ludzkimi zachowaniami przy pomocy 'biochipu'... Okazao si, ze jest to moliwe. Wykazano np., e przy pomocy 'biochipu' mona powodowa wzrost stenia adrenaliny we krwi. Tego rodzaju 'mikrochip' nazywalimy 'Rambo'. Mona te wysya i odbiera sygnay z pojedynczej komrki nerwowej. Umoliwi to kontrol organizmu w zupenie nowy sposb. Moe on by uyty do wywoania wewntrznego szoku, zmiany zachowania, pobudzenia lub wielu innych zastosowa, jednych dobrych, drugich wtpliwych, innych zych.
W  'biochipie' znajduje si 250 tysicy komponentw, wczajc malek bateri litow. Byem przeciwny uyciu litu jako rda zasilania baterii, lecz w tym czasie NASA uywaa litu do wielu rzeczy.  Rozmawiaem z lekarzem Bostonskiego Centrum Medycznego na temat wpywu skoncentrowanego litu na ludzkie ciao. Wedug niego w przypadku uszkodzenia 'chipu', moe doj do cikich owrzodze.
Wycofaem si z prac nad tym projektem, wiele razy jednak byem konsultantem. Braem rwnie udzia w wielu konferencjach jako ekspert w dziedzinie programowania 'mikrochipw'. Na jednej z takich konferencji omawiana bya sprawa kontroli i identyfikacji ludzi. W tego rodzaju konferencjach uczestniczyli miedzy innymi Henry Kissinger i pracownicy CIA. W miar  postpu prac nad rozwojem 'biochipu', najwaniejszym punktem bada stao si jego zastosowanie do identyfikacji ludzi. Skupiono si nad problemem zaadowania w 'biochipie' danych takich jak: nazwisko, wizerunek osoby (zdjcie twarzy), numer ubezpieczeniowy (SIN), odciski palcw, fizyczny opis osoby, historia rodziny, adres, zawd, informacje o rozliczeniach podatkowych i kryminalna przeszo.
W chwili obecnej do Kongresu USA zosta skierowany projekt ustawy mwicy o moliwoci wszczepienia 'biochipu' w ciao niemowlcia bezporednio po urodzeniu w celu identyfikacji.
Prezydent USA, na podstawie 'Emigration Control Act z 1986r., ustp 100', moe wprowadzi wedug wasnego uznania rne typy i sposoby identyfikacji ludzi - moe to by niewidzialny tatua albo elektroniczny nadajnik pod skr.
Zastanwmy si i przyjrzyjmy si tym wszystkim faktom. To co nadchodzi, nie przyjdzie od razu jako wielki szok. cieka prowadzca do tych zmian, zostaa ju wytyczona!" -
dr Carl W. Sanders.


Obecnie jest ju rozpowszechnione w krajach rozwinitych znakowanie zwierzt domowych i dzikich przy pomocy 'biochipu' .Przeprowadzono te prby na winiach. W nowym porzdku wiata nie przewiduje si pienidzy jako rodka jakichkolwiek transakcji. Wszelkie transakcje maja by dokonywane przy pomocy bioczipu (biochip) pod skra z waciwym dla kadego numerem. Jakiekolwiek naruszenie przepisw rzdowych pocignie za sob zawieszenie korzystania z bioczipu na odpowiedni okres czasu, w zalenoci od przewinienia. Osoby, ktre uznane zostan przez odpowiednie czynniki za winne naruszenia przepisw pastwowych, dowiedz si o swojej winie, kiedy przyjdzie cos kupi, czy uzyska jakie inne usugi, wtedy dowiedz si, ze ich bioczipy s na czarnej licie i nie mog uzyska adnej usugi ani kupi czegokolwiek...
Osoba bez bioczipu nie bdzie moga dosta poywienia, nawet wody, mieszkania, zatrudnienia, usug medycznych oraz zostanie wcignita na list wyjtych spod prawa.

KONIEC

FRAGMENT TEKSTU  Z KANADYJSKIEGO PISMA  "ST. MICHAEL"


POSTSCRIPTUM

A jak podoba si wam projekt LUCID (Logical Universal  Communications Intractive Databank)?

Projekt ten zakada zebranie w jednym centralnym komputerze wszystkich moliwych danych o kadym mieszkacu naszej planety. Wymagane bdzie obowizkowe posiadanie Universal Biometric Card,czyli uniwersalnej karty biometrycznej lub wszczepionego pod skre biochiba o pojemnoci 200 stron,w ktrym zarejestrowane zostan wszelkie dane (z moliwoci uycia ich do rozmaitych indywidualnych transakcji finansowych)- dowd osobisty,paszport,prawo jazdy, karta zdrowia, informacja podatkowa,dane o karalnoci, historia rodziny, wyuczony zawd itd. Kady z nas bdzie zatem opatrzony swoistym kodem paskowym. Bez biochipu nikt nie otrzyma pensji,emerytury,nie bdzie mg niczego sprzeda ani kupi. Co wicej, kadego czowieka z lokacyjno-identyfikacyjnym biochipem bdzie mona znale atwo i szybko - dziki satelitom i wieom naziemnym - w dowolnym punkcie globu. Ludzie zamieni si w zakolczykowane bydo!

W Apokalipsie w.Jana znajduj si dziwne wersety: "Nikt, kto nie bdzie mia znamienia Bestii na doni lub czole, nie bdzie mg sprzeda ani kupi [...]".

Jaki to ma zwizek z globalizacj? A ma! Biochip ma by zasilany elektrycznym biopolem czowieka,a okazao si,e najlepsze dla niego miejsce to do albo czoo. Czybymy byli bliej apokaliptycznej wizji ni nam si zdaje? Zatem scenariusz wydarze mgby przybra posta satyry..;
No,bydeko,czas do wodopoju.. a teraz do roboty,a nastpnie do oba! Teraz`pora na kopulacj. No,ju do wyrka!.. I gasimy wiato,a rczki na koderk...

Nawet Orwell ze swoim Wielkim Bratem wydaje si przy tym lekkostrawny. I niech si wam nie wydaje, e to jaka bardzo odlega w czasie mrzonka - biochipy testowane s ju od 20 lat i caa technologia jest gotowa! A czy obecna linia programowa Unii Europejskiej nie zmierza przypadkiem do podobnych rozwiza(?), rodem z radzieckiej..."urawniwki"?
Niebezpiecznym aspektem wprowadzanej wanie biotechniki - manipulacji genetycznych i klonowania - jest moliwo rychego zatracenia ludzkiej tosamoci. Jeeli genetyka umoliwi sztuczn ewolucj,jeli poddam si najrniejszym "usprawnieniom" genetycznym,to kim bd? Nadczowiekiem czy podczowiekiem; istot ludzk,stworzeniem Boym czy cyborgiem? Czy bd podlega takim samym prawom moralnym jak inni,czyli ci "nieusprawnieni"? Pojawi si problemy prawne i dylematy etyczne jakich dotychczas ludzko nie znaa. To nieuniknione.

Dane pod skr, czyli totalna inwigilacja rozpoczta

Amerykaska "Food and Drug Administration"(FDA) pozwolia na sprzeda i wszczepianie ludziom pod skr elektronicznego dowodu osobistego "VeriChip" produkowanego przez firm "Applied Digital" Solutions". Urzdzenie zawiera ukad elektroniczny z zapisanymi danymi,ktre mona odczyta,zbliajc do chipa specjalny odbiornik. "VeriChip" ma suy przede wszystkim do przechowywania danych medycznych,ktre bdzie mona byskawicznie odczyta w razie wypadku. Czy tylko wtedy? Oto jest pytanie...

Zgodzi si zosta cyborgiem

- To historyczna chwila - ekscytowa si brytyjski naukowiec Kevin Warwick chwil przed tym, gdy trafi na st operacyjny. A wszczepiono mu w rk elektroniczne urzdzenie, dziki ktremu poraz pierwszy "podczono" czowieka do komputera. 48 letni brytyjski profesor z uniwersytetu w Reading koo Londynu jest pierwszym na wiecie cyborgiem, czyli poczenie czlowieka z robotem. Uczeni chc wydawa rozkazy systemowi nerwowemu profesora. Sprawdz,czy moliwe jest kontrolowanie czowieka za pomoc maszyny. Ju wczeniej opracowali specjalne programy komputerowe,ktre zostan wysane do systemu nerwowego Warwicka i wywoaj np. strach czy eufori. W implancie umieszczono te urzdzenie, dziki ktremu Warwick zosta wyposaony w "szsty zmys". Dziki temu profesor bdzie np. omija przeszkody z zamknitymi oczami. Ju za kilka lat niewidomi - dziki takim implantom - bd si swobodnie porusza. A to dlatego,e wspomagana elektronik intuicja podpowie im,w ktr stron i - wyjania Warwick...

Promienie lasera

W wielu krajach na wiecie oferuje si kobietom system laserowych zabiegw kosmetycznych. Promieni tych uywa si aktualnie do wygadzania zmarszczek na czole. Aczkolwiek w licie do gazety,kierownik dermatologii,profesor chirurg i profesor okulistyki szpitala w Sydney i uniwersytetu w Nowej Poudniowej Walii zgadza si e,cytat: "One /kobiety/nie powinny tego uywa poniewa jest to potencjalnie niebezpieczne leczenie". Niebezpieczestwo zwizane jest z rakiem skry, nowotworami, itp.
Jest to na pewno ATWY SYSTEM znakowania znakami, nie dajcymi si zetrze, wyrytymi na skrze, niewidocznymi, wic nie dajcymi si zobaczy goym okiem.
Banki bd reklamoway to wyrazem ATWE lub PROSTE. Bez wtpienia bdziemy wiadkami jakiej widowiskowej reklamy telewizyjnej, jak np.- czowiek wyskakuje z drzwi wejciowych banku, piewajc radonie: "Ja wanie przyjem ten znak - to jest takie proste..". Och tak,to jest proste, ja si z tym zgadzam, lecz musz z przykroci powiadomi Ci, e przyjcie tych znakw jest najszybsz drog ku jezioru ognistemu, jak strzega przed tym Biblia. Nie tylko to; gdy zanim to nastpi moesz uzyska jako dodatek - premi - raka skry. Jeli przyjmiesz ten znak,stanie si on niebezpieczny (w rzeczywistoci wypalony jest do koci szkieletowych, tak e nawet transplantacja skry nie spowoduje usunicia tego).
A co mylisz o ustawicznym staniu przed frontem kontrolnego ultrafioletowego wiata itp., kadego roboczego dnia przy kupnie, sprzeday, podry, przeprowadzaniu rozmw telefonicznych, kupowaniu benzyny..

"I wyszed pierwszy /anio/,i wyla czasz swoj na ziemi; i
pojawiy si zoliwe i odraajce wrzody na ludziach,majcych
znami zwierzcia i oddajcych pokon jego posgowi"
- Ap 16,2

Jeli nie chcesz miec raka skry,ani te zakonczy w jeziorze z ognia, rada jest taka: NIE AKCEPTUJ ZNAKW!
Staje si teraz widoczne,e dana bdzie szansa wyboru. Nazywa si to nieraz "wyborem ostatniej szansy"...

Elektroniczny Anio Str

KONIEC