GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Trinity
 

 

Suchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie /5Moj.). Jednake dokadne studium Pisma pozwala zauway i Bg jest wprawdzie jeden, ale w trzech osobach.
I. Podstawa nauki o Trjcy witej
1. Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17). Wida tu Trjc w dziaaniu. Bg Ojciec przemwi z nieba: Ten jest Syn mj umiowany ktrego sobie upodobaem, Bg Syn - Jezus Chrystus by chrzczony, a Bg Duch wity zstpi w postaci gobicy
2. Formua chrzestna (Mt 28,10): Idcie tedy i czycie uczniami wszystkie narody, chrzczc je w imi Ojca i Syna i Ducha witego.
3. Bogosawiestwo z 2Kor 13,13: aska Pana Jezusa Chrystusa i mio Boga i spoeczno Ducha witego niech bdzie z wami wszystkimi.
Nauka o Trjcy jest niezrozumiaa dla rozumu ludzkiego, lecz przecie Pismo naucza: Bo myli moje, to nie myli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mwi Pan, lecz jak niebiosa s wysze ni ziemia, tak moje drogi s wysze ni drogi wasze i myli moje ni drogi wasze (Iz 55,8-9). Trjca jest tajemnic, ktr nie sposb wyjani dlatego, e Bg jest Duchem, a my jestemy ciaem. Bg jest nieograniczony, a my jestemy ograniczeni w swych moliwociach pojmowania.

II. Trjca wita dziaajca w jednoci
1. W stworzeniu
Bg Ojciec przemwi, 1Moj: I rzek Bg: Niech stanie si wiato.
Bg Syn by Sowem wypowiedzianym, J 1,1: Na pocztku byo Sowo.
Bg Duch wity unosi si nad powierzchni wd (1Moj., Hiob 26,12-13).
2. We wcieleniu
Bg Ojciec da swego jednorodzonego Syna (J 3,16).
Bg Syn narodzi si (k 2,11)
Bg Duch wity zstpi na Mari i sprawi, e pocza (k 1,35).
3. W odkupieniu
Bg Ojciec przyj ofiar Golgoty (Hbr 9,14).
Bg Syn ofiarowa samego siebie jako ofiar zastpcz (Hbr 9,14).
Bg Duch wity? Jezus ofiarowa siebie samego "przez Ducha wiecznego" (Hebr 9,14).
4. W zbawieniu
Bg Ojciec przyj syna marnotrawnego z dalekiego kraju (k 15,22). Ojciec przyjmuje grzesznika, przebacza mu, daje nowe szaty, piercie, urzdza uczt.
Bg Syn jest Pasterzem ktry idzie i szuka zgubionej owcy (k 15,4).
Bg Duch wity piecztuje nawrconego (Ef 1,13).
5. W spoecznoci
Bg Ojciec zaprasza nas do spoecznoci z sob (Ef 2,18).
Bg Syn jest pojednaniem (2Kor 5,19).
Bg Duch wity powoduje t spoeczno (Ef 2,18).
6. W modlitwie
Bg Ojciec odbiera nasze modlitwy (J 16,23).
Bg Syn jest tym, w ktrego imieniu modlimy si (J 16,23).
Bg Duch wity prowadzi nas w naszych modlitwach (Rz 8,26).
7. W chwale
Bg Ojciec przejmuje krlowanie (1Kor 15,24).
Bg Syn przemieni nasze znikome ciaa w posta podobn do uwielbionego ciaa swego (Fil 3,21).
Bg Duch wity daje zaproszenie (Ap 22,17).
8. W odrodzeniu
Bg Ojciec zapisuje nowe imi w chwale (k 10,20).
Bg Syn oczyszcza od grzechw w krwi swojej (Ef 1,7).
Bg Duch wity dokonuje cudu nowego narodzenia (J 3,3-6).

III. Trjca wita a cechy Boga
1. Wieczny: Bg Ojciec - Ps 90,2; Bg Syn - Ap 1,8.17; Bg Duch wity - Hbr 9,14
2. Wszechmocny: Bg Ojciec 1P 1,5; Bg Syn - 2Kor 12,9; Bg Duch wity - Rz 15,19
3. Wszechwiedzcy: Bj Ojciec Jr 17,10; Bg Syn - Ap 2,23; Bg Duch wity - 1Kor 2,11
4. Wszechobecno: Bg Ojciec - Jr 23,24; Bg Syn - Mt 18,20; Bg Duch wity - Ps 139,7
5. wito: Bg Ojciec - Ap 15,4; Bg Syn - Dz 3,14; Bg Duch wity - k 1,15
6. Prawda: Bg Ojciec - J 7,28; Bg Syn - Ap 3,7; Bg Duch wity - 1J 5,6
---
Jakie znaczenie ma wiara w Trjc? Bez waciwego znaczenia natury Boga, trudno poj plan zbawienia jako wyraz mioci Boej. Mio Boga w Trjcy ujawnia si w tym, e Ojciec i Duch wity cierpieli podobnie jak Syn, mimo e tylko On przyszed umrze w ludzkim ciele. W zwizku z tym, e Ojciec, Syn i Duch wity s jedn istot, powicenie Ojca i Ducha witego nie byo mniejsze ni Syna. Odrzucajc Boga w Trjcy, okradamy Go z mioci, gdy trudno byoby dopatrzy si mioci w tym, e Bg zbawi ludzi kosztem swego Syna, ktry musia cierpie i niewinnie umrze. Jeli Ojciec i Syn to dwie istoty, jak np. wierz arianie, wwczas decyzja Boga Ojca aby powici Syna, bya arbitralna, okrutna i samolubna, gdy kady miujcy ojciec powiciby raczej samego siebie ni syna.
Kiedy jednak rozumiemy e Bg jest Trjjedyny, wwczas zgoda Ojca aby Syn sta si niewinn ofiar i umar za ludzi, jawi si w zupenie innym wietle. Wymagaa ona ze strony Ojca i Ducha witego takiej samej mioci i powicenia jak od Syna, poniewa wszystkie trzy osoby Trjjedynego Boga cierpiay jednakowo. Odrzucanie biblijnej idei Trjjedynego Boga sprawia i arianie nie maj duo do powiedzenia o mioci Boej. Bg antytrynitarzy, judaizmu i muzumanw to istota surowa, arbitralna i legalistyczna. Dzieje si tak, gdy religie nie znajce lub odrzucajce Boga w trzech osobach maj tendencje do legalizmu, poniewa nauka o usprawiedliwieniu z aski traci gbi mioci Boej, gdy pozbawi si Chrystusa peni Boskoci.
Doktryna o Trjcy ma rwnie istotne i praktyczne zastosowanie w Ciele Chrystusa, gdy pomaga zrozumie jedno, jak tworzymy w Kociele. My take w Kociele rnimy si funkcjami, tak jak Ojciec, Syn i Duch wity, ale podobnie jak osoby Boga, aden wierzcy nie jest mniejszy od drugiego: Albowiem i ciao nie jest jednym czonkiem, ale wieloma (1Kor 12,14). Dlatego kiedy jeden czonek cierpi, to cierpi wszystkie pozostae: I jeli jeden czonek cierpi, cierpi z nim wszystkie czonki; a jeli doznaje czci jeden czonek, raduj si z nim wszystkie czonki
(1Kor 12,26).
Doktryna o Trjcy oddziela chrzecijastwo od pozostaych religii monoteistycznych i politeistycznych. Nie ma innej religii, ktra pojmowaaby Boga jako Trjjedynego, dlatego doktryna o Trjcy pomaga nam rozpozna Koci Boy. Kocioy, ktre odrzucaj Boga w Trjcy, nie mog mie penego zrozumienia mioci Boej i planu Boego, a zatem gosi penej Ewangelii wiecznej, co jest jednym z biblijnych kryteriw Kocioa Boego
(Ap 14,6).
Nauka o Trjcy jest i pozostanie tajemnic a do czasu, gdy spotkamy Pana w chwale. Nie znaczy to jednak i nie moemy wierzy w to. Przeciwnie, musimy w to wierzy. Bg jest inny ni my, bo jest Duchem, a my ludmi. Jest On uwielbiony gdy wierzymy w t doktryn. Czowiek te jest potrjnym bytem jako ciao, dusza i duch, gdy jestemy stworzeni na obraz i Jego podobiestwo. Wielbijmy Boga, ktry jest wikszy ni my i dzikujmy za wszystko, co zostao dla nas osobicie przygotowane przez Niego.


http://ksiazki.chrzescijanin.pl/details.php?image_id=133