GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA

ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Widziaem PANA
 

 

Patrzaem, a postawiono trony, a Przedwieczny zaj miejsce. Szata Jego bya biaa jak nieg, a wosy Jego gowy jakby z czystej weny. Tron Jego by z ognistych pomieni, jego koa - poncy ogie. Strumie ognia si rozlewa i wypywa od Niego. Tysic tysicy suyo Mu, a dziesi tysicy po dziesi tysicy stao przed Nim. 
Sd zasiad i otwarto ksigi.


Ksiga Daniela 7, 9-10 (BT)

 

I przypatrywaem si, a one stolice postawione byy, a Starodawny usiad, ktrego szata bya jak nieg biaa, a wosy gowy Jego jako wena czysta, stolica Jego jako pomienie ogniste, a koa jj jako ogie gorejcy. Rzeka ognista pync wychodzia od oblicza Jego. Tysic tysicy suyo Mu, a dziesikro tysic tysicy stao przed Nim; sd zasiad, a ksigi otworzone byy.

Ksiega Daniela 7, 9-10 (BG)

 

[...] Suchaem Mdroci1 i nie wyobraaem sobie, e ktokolwiek, nawet ten wielki obok wiadkw2, chciaby w obecnoci Pana3 pragn autorytetu czy pozycji. Zdawao si mi, e z kad chwil tutaj spdzon, Pan stawa si coraz wspanialszy w swojej chwale i autorytecie. Wiedziaem take, e wci jeszcze posiadam niepeny Jego wizerunek. Podobnie jak wszechwiat rozwija si bardzo szybko i jego wielko jest ju nie do ogarnicia, tak te nasze objawienie Pana bdzie rozszerza si w wiecznoci. "Jakim sposobem zwykli ludzie mieli prawo kiedykolwiek Ci reprezentowa"? - zapytaem.

Kiedy Mj Ojciec rusza swoim maym palcem, cay wiat dry. Wstrznicie narodw sowami nie robi wraenia na nikim, kto mieszka tutaj. Kiedy jednak najmniejszy z Moich braci na ziemi okazuje mio, wywouje rado w sercu Ojca. Kiedy najbardziej pokorny koci piewa dla Niego, a ma w sercu szczer mio, On ucisza cae niebo, aby go sucha. Wie, e tutaj, gdzie widzi si Jego chwa, nikt nie moe czyni nic innego oprcz uwielbienia. Lecz kiedy Ci, ktrzy yj pord ciemnoci i mimo trudnoci piewaj Mu ze szczerych serc, dotyka Go to bardziej ni wszystkie miriady4 nieba.
Wiele razy unoszce si z ziemi nuty zamanych serc sprawiay, e cae niebo pakao z radoci, widzc Ojca, ktrego to dotykao. Niektrzy wici zmagajcy si, by wyrazi Mu uwielbienie, czsto sprawiali, e On sam paka. Za kadym razem, kiedy widz, jak Moi bracia dotykaj Jego serca prawdziwym uwielbieniem, bl i smutek, ktrych zaznaem na krzyu, wydaj si za to niewielk cen. Nic nie sprawia wikszej radoci, ni kiedy wy wielbicie Mojego Ojca. Poszedem na krzy, abycie mogli wielbi Go przeze Mnie. Wanie poprzez autentyczne uwielbienie Mj Ojciec i Ja stajemy si jedno.

Emocje towarzyszce Panu, kiedy mwi i wszystko to, czego przed chwil doznaem byy wiksze ni to, czego dotychczas dowiadczyem. On nie paka, ani si nie mia; Jego gos by stabilny, ale to, co mwi na temat uwielbienia, wydostawao si z Jego wntrza w taki sposb, e ledwo mogem to udwign. Wiedziaem, e to, czego pragnie Syn Boy, to widok radoci Swego Ojca. Prawdziwe uwielbienie zaangaowanych w walk, zmaganie wierzcych na ziemi, bardziej ni cokolwiek innego mogo tego dokona.
Po raz pierwszy gorco pragnem opuci to miejsce pomimo caej jego chway po to tylko, aby uda si na najbardziej nawet nudne naboestwo uwielbiajce na ziemi. Do gbi przejty byem tym, e moemy rzeczywicie dotkn serca Ojca. Jedna osoba wielbica Ojca na ziemi w czasie ciemnoci znaczya dla Niego wicej ni miliony tych, ktrzy wielbili Go w niebie. Z ziemi w owym czasie moemy dotkn Jego serca tak, jak by moe takiej okazji wicej ju mie nie bdziemy! Byem tym tak wstrznity, e nie zauwayem nawet, jak upadem twarz ku ziemi. Potem zapadem w co, co przypominao gboki sen.

Widziaem Boga Ojca. Otaczay Go miliony milionw. Jego chwaa bya tak wielka, a moc Jego obecnoci tak niesamowita, e czuem, i przy Nim caa ziemia nie jest wiksza ni ziarnko piasku.
Kiedy, gdy w pewnym momencie usyszaem Jego wyrany gos, czuem si tak may jak atom w porwnaniu ze socem, lecz kiedy Go zobaczyem, stwierdziem, e soce w porwnaniu z Nim nie przedstawia adnej wielkoci. Galaktyki wyglday jak otaczajce Go zasony. Jego szata utkana bya z milionw ywych gwiazd. Wszystko w Jego obecnoci byo ywe - Jego tron, Jego korona, Jego bero. Wiedziaem, e mgbym mieszka z Nim na zawsze i nigdy nie przestabym si dziwi; w caym wszechwiecie nie istnia waniejszy cel ni uwielbia Go.
Wtem Ojciec skupi si na jednej rzeczy. Cae niebo zamaro i patrzyo. Patrzy na krzy. Mio Syna do Ojca, ktr On wci wyraa poprzez cay swj bl i ciemno, jakie na Niego przyszy, dotkny Ojca tak gboko, e zacz dygota. Razem z Nim caa ziemia i niebo zaczy si trz. Kiedy Ojciec zamkn oczy, niebo i ziemia pociemniay. Emocje Ojca byy tak wielkie, e nie sdz bym mg wytrzyma, gdybym nieco duej by wiadkiem tej sceny.
Nagle znalazem si w innym miejscu. Przygldaem si uwielbieniu w maym budynku kocielnym.
Jak to czasami ma miejsce w proroczych doznaniach, odczuem, e wiem wszystko o wszystkich tam bdcych. Dowiadczyli surowych przey w yciu, lecz teraz nawet o nich nie myleli. Nie modlili si o swoje potrzeby. Wszyscy starali si uoy pieni dzikczynienia dla Pana. Byli szczliwi i radowali si szczerze.
Spojrzaem na niebo, a ono cae pakao. Potem znowu zobaczyem Ojca i wiedziaem ju, dlaczego ono pacze. Pakali, poniewa widzieli zy w oczach Ojca. Ta maa grupa, pozornie pobitych ludzi przytoczonych cikimi dowiadczeniami, tak gboko poruszya Ojca, a zapaka. Nie byy to zy blu, lecz radoci. Kiedy ujrzaem mio jak ywi do tych kilku wielbicych, sam nie mogem powstrzyma ez.
adne inne odczucie nie ujo mnie tak bardzo jak ta scena. Uwielbienie Pana na ziemi stao si dla mnie bardziej upragnione ni przebywanie w chwale niebios. Wiedziaem, e otrzymaem przesanie, ktre moe pomc przygotowa witych na ziemi do walk, ktre jeszcze nastan. Teraz jednak byo to dla mnie mniej istotne ni staranie, by przekaza, w jaki sposb moemy dotkn serca Ojca. Szczere uwielbienie wyraone nawet przez najmniejszych wierzcych na ziemi, moe sprawi, e cae niebo rozraduje si, a co wicej moe rozczuli serce Ojca. Dlatego wanie anioowie woleli, by powierzono im nadzr nad choby jednym wierzcym na ziemi, ni mie autorytet nad wieloma galaktykami gwiazd.


Zobaczyem Jezusa stojcego obok Ojca. Widzc rado Ojca patrzcego na to mae naboestwo zwrci si do mnie i powiedzia:
Oto powd, dla ktrego poszedem na krzy. Sprawienie radoci Mojemu Ojcu choby na chwil, warte jest tego wszystkiego. Twoje uwielbienie moe sprawia Mu rado kadego dnia. Twoje uwielbienie w obliczu trudnoci porusza Go bardziej ni uwielbienie, ktre odbiera w niebie. W tym miejscu, gdzie Jego chwaa jest widoczna, anioowie nie mog powstrzyma si od uwielbienia. Kiedy uwielbiasz Go, nie widzc jego chway i jeste wystawiony na prb, to wanie jest uwielbienie »w Duchu i w prawdzie«5. Ojciec szuka takich czcicieli. Nie marnuj swoich prb. Uwielbiaj Ojca nie za to, co otrzymasz, lecz aby sprawi Mu rado. Nigdy nie bdziesz tak silny jak wtedy, kiedy sprawiasz Mu rado, gdy rado Pana jest twoj si6. Znw obok mnie staa Mdro. Dusz chwil trwao milczenie, ale ja nie potrzebowaem sw. Pragnem, aby moja dusza nasika. Staraem si zgbi najwiksze ze wszystkich zaj, jakie zostao nam dane, by by czcicielami Ojca. Wobec niego soce wygldao jak atom, a wszystkie galaktyki jak ziarnka piasku. Mimo to sucha naszych modlitw, cieszc si za kadym razem, kiedy na nas patrzy. Miaem tak pewno, e czsto paka nad nami. By potniejszy ni mg to wyobrazi sobie ludzki umys i najbardziej uczuciowy ze wszystkich istot w caym wszechwiecie. Moemy dotkn Boga! Kada ludzka istota ma moc sprawi Mu rado lub zada bl. Wiedziaem o tym z teologii, lecz teraz dowiadczyem tego w taki sposb, e wszystko inne przestao mie znaczenie.
Nigdy nie bd w stanie wyrazi tego sowami, ale wiedziaem, e czas jaki jest mi dany na ziemi, mam spdzi wielbic Go. To byo jak nowe objawienie. Rzeczywicie mogem sprawi Bogu rado! Mogem przynosi rado Jezusowi! Zrozumiaem, co Pan mia na myli, kiedy powiedzia, e wanie dlatego poszed na krzy. Kadej ofiary warte jest to, eby cho przez sekund dotyka Jego serca. Nie chciaem straci ju adnej chwili o ktrej wiedziaem, e mog j spdzi na uwielbianiu Ojca. Oczywistym byo rwnie, e z im wikszych trudnoci i dowiadcze wychodzi nasze uwielbienie, tym bardziej dotyka to serca Boga. To sprawio, e zapragnem podda si prbom, abym w czasie ich trwania mg Go uwielbia.
Czuem si jak Hiob, ktry powiedzia, e wczeniej zna Go tylko ze syszenia, kiedy za Go ujrza kaja si w prochu i popiele7. Przypomniaem sobie Filipa, ktry tak dugo przebywa z Jezusem, a nie wiedzia, e w Nim widzi Ojca. Jake zdumiewajca musi by dla aniow nasza tpota!
W tym momencie Mdro odezwaa si ponownie: "Pamitaj, e nawet najmniejsi z moich maluczkich mog dotkn serca Ojca i samo to, sprawia, e ich warto przewysza kad cen. Za kadego z osobna poszedbym na krzy jeszcze raz. Ja rwnie czuj wasz bl. Znam wasze dowiadczenia, poniewa wspuczestniczymy w nich. Odczuwam bl i rado kadej duszy. Dlatego nieustannie wstawiam si za wami wszystkimi. Nadejdzie taki czas, kiedy z kadego oka zostan otarte zy. Nadejdzie czas, w ktrym znowu znana bdzie tylko rado. Do tego czasu kady bl moe by wykorzystany. Nie marnuj swoich prb. Najwiksze uwielbienie i najwikszy dowd twojej wiary ktry jest nam miy to ten, ktry okazujesz pord swoich dowiadcze ... 


LEGENDA

1) Jezusa; 3) Jezusa; 5) Ewangelia Jana 4,23; 7) Ksiega Hioba 42,6
2) List do Hebrajczykw 12,1; 4) Ksiga Daniela 7,10; 6) Ksiga Nehemiasza 8,10