GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

666
 

666 / OSTATNIE POKOLENIE

666

Zjawiskiem, majcym due znaczenie dla przyszych wydarze jest tendencja do jednoczenia si, wyraajca si w hale "Europa bez granic". wiat musi si zjednoczy tak, aby gdy przyjdzie antychryst, granice midzy pastwami byy pozacierane. Nie mona bowiem rzdzi wiatem podzielonym wieloma granicami. Wtedy pojawi si czowiek, ktry zaimponuje wszystkim swoim geniuszem. Oczy caego wiata zwrc si na niego. Ludzie powiedz - o tak, ten czowiek swoim programem, swoimi radami, jest w stanie wyprowadzi wiat z problemw. Ludzko nie bdzie wiadoma, e ten czowiek pojawi si z inspiracji pieka, jak gdyby zosta nasany przez samego szatana. To wanie bdzie kto, kogo Biblia nazywa antychrystem.

Czytamy o nim w Objawieniu /Apokalipsie/ 13, 1-8. Wiersz pierwszy mwi tak: "I widziaem wychodzce z morza zwierz, ktre miao dziesi rogw i siedem gw, a na rogach jego dziesi diademw, a na gowach jego bluniercze imiona". Chciabym tu zwrci uwag, e sowa "morze" nie zawsze Biblia uywa na okrelenie akwenu wodnego. Jest to czsto przenonia oznaczajca nard, narody, ludzko. I oto z morza narodw wyania si zwierze. Te dziesi rogw to sia, te siedem gw to mdro. Wiersz drugi cytowanego rozdziau mwi, e "...przekaza mu smok si swoj i tron swj i wielk moc". Tak wic bdzie to geniusz inspirowany przez ducha diabelskiego. Swoimi planami, programem, wskae ludzkoci drog wyjcia z kryzysu.

W krtkim czasie czowiek ten stanie si przywdc wiata. A gdy ju to nastpi, bdzie chcia wiedzie, kim s jego poddani. Dlatego rozpocznie on swoje rzdy od znaczenia ludzi, wybijajc na ich czoach albo na rkach tajemniczej liczby 666. Mwi o tym wiersze 16 i 18 z 13 rozdziau Objawienia Jana.

S rne domysy na temat tego, kim moe by ten antychryst, czowiek przychodzcy z inspiracji samego szatana.

Pewne przypuszczenia na ten temat moemy powzi czytajc rozdzia 49 z I Ksigi Mojeszowej. Jest tam opisane jak patriarcha Jakub, bdc ju w podeszym wieku i spodziewajc si odejcia z tej ziemi, wezwa swoich synw, aby ich bogosawi i przepowiedzie im przyszo. Podchodzili wic kolejni synowie i nadesza kolej na Dana. Co powiedzia Jakub o Danie? Czytamy o tym w wierszach 16-17: "Dan - sdzi swj lud jak kade plemi izraelskie. Niech bdzie Dan wem na drodze, mij na ciece, co ksa w pcin konia, tak e jedziec spada na ziemi". A potem w 18 wierszu, zapisany mamy okrzyk przeraonego Jakuba: "Zbawienia Twego oczekuj Panie!" Jakub zobaczy mij, wa, ktry zieje spustoszenie. Niektrzy uwaaj, e wanie z pokolenia Dan wyjdzie ta mija, ktra bdzie ksa wszystkie narody. Gdyby potem porwna to z zapisami w Ksigach Krlewskich, mona by si dowiedzie, e wanie w pokoleniu Dan najwczeniej i w najtragiczniejszy sposb zostao wprowadzone bawochwalstwo. Powiedzie mona, e pokolenie Dan byo tymi "wrotami", przez ktre bawochwalstwo weszo do narodu izraelskiego.

Ciekaw jest rzecz, e w Objawieniu Jana w rozdziale 7, gdzie zawarty jest spis pokole izraelskich, nie znajdziemy pokolenia Dana. To te musi mie swoje znaczenie. Moe przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, e pokolenie Dana pierwsze popenio bawochwalstwo i to w najszerszym tego sowa znaczeniu, a moe przyczyn jest to, e wydao ono najzacieklejszego przeciwnika Chrystusa - antychrysta.

Tak wic przypuszcza mona, e antychryst wyjdzie z narodu izraelskiego. Ten kto, jak wynika z Objawienia 13, 8, bdzie rzdzi caym wiatem i wszyscy mieszkacy ziemi nie zapisani w ksidze ywota, bd oddawali mu pokon. Wynika to rwnie z Ksigi Daniela, e z tym inspirowanym przez ducha ciemnoci czowiekiem narody caego wiata zawr przymierze. A kiedy umocni ju sw wadz i poczuje si pewnie, wtedy zacznie piecztowa ludzi liczb 666. Jak wynika z Obj. 13, 7, antychryst bdzie panujcym bez ogranicze dyktatorem dla caego wiata. W tym samym wersecie napisane jest, e "dozwolono mu wszcz walk ze witymi i zwycia ich". Jakich witych ma tu na myli Sowo Boe, skoro Koci zostanie zabrany?

Musimy jednak pamita, e nie wszyscy wierzcy bd zabrani. Jak ju zostao powiedziane wczeniej, proporcje midzy tymi, ktrzy zostan zabrani a tymi, ktrzy pozostan, ksztatowa si bd mniej wicej p na p. Mwi o tym przypowie Jezusa o dziesiciu pannach. Pi z nich weszo na wesele, a pi pozostao. I tym, ktrzy podobnie jak panny pozostali (nie weszli na uczt) nie mona tak po prostu jednego dnia powiedzie, aby przestali wierzy w Boga. Moe nawet bd tym mocniej wierzy, gdy si przekonaj, e to, co wczeniej syszeli o powtrnym przyjciu Chrystusa i zabraniu Kocioa, a czemu nie za bardzo dowierzali, jednak si spenio. Naley si te spodziewa, e ci ludzie, ktrzy niejednokrotnie byli zapraszani przez swych najbliszych do podjcia decyzji o oddaniu swego ycia Chrystusowi i cigle zwlekali czy te przyjmowali wiadectwo bliskich o Chrystusie z powtpiewaniem - teraz, gdy ci najblisi zostali zabrani na spotkanie z Chrystusem, wreszcie uwierz, e wszystko co syszeli o Chrystusie byo prawd. Jak straszny bl i al poczuj ci ludzie? Niejeden pomyli - "wic jednak to , co mwi kaznodzieja, co mwi ojciec czy matka byo prawd! Pan Jezus przyszed i zabra swoich wiernych, a ja pozostaem na ziemi!" Bd szuka ratunku, niejeden pobiegnie do zboru czy kocioa i okae si, e bd one zamknite. Moe kto pobiegnie do ssiadki czy kolegi, od ktrego tyle razy sysza o Jezusie; nie zastanie tej osoby, gdy jej nie bdzie... Kto inny wczy radio czy telewizor i usyszy sensacyjn wiadomo: "Z niewytumaczalnych przyczyn, na caym wiecie miliony ludzi nagle znikno. Nauka na razie nie jest w stanie tego wytumaczy, ale to fakt !". Wprawdzie antychryst bdzie si stara i znajdzie jakie niby - naukowe, ateistyczne wytumaczenie tego faktu ale tym ludziom, ktrzy wczeniej syszeli o Jezusie, o Jego powtrnym przyjciu, o zbawieniu - teraz, gdy to powtrne przyjcie ju si wydarzyo a ich najblisi, ktrzy gosili im o Chrystusie zostali zabrani - nikt ju nie bdzie w stanie wytumaczy, e Boga nie ma. Teraz dopiero zaczn w Niego wierzy naprawd.

A wtedy pojawi si wysannicy antychrysta z ultimatum: "No to co, przyjmiesz liczb 666 czy nie?" Nie wiemy jak to piecztowanie bdzie wyglda. Moe ta liczba nie bdzie widoczna goym okiem, ale ludzie idcy na przykad do sklepu, biura bd musieli przej przez jakie specjalne urzdzenia, ktre informowa bd czy dana osoba ma j wytoczon na rce lub na czole. Podobnie sprawdzane bd osoby wychodzce sprzedawa swe towary na targu. Osoby oznakowane t liczb bd mogy kupowa czy te sprzedawa, natomiast osoby nie posiadajce tej cyfry bd pozbawione wszelkich praw; nie bd mogy nic kupi ani sprzeda... Zostan wyrzucone poza nawias spoeczestwa.

Zdaj sobie spraw z tego, e niejeden dla zapewnienia sobie spokoju i bezpieczestwa przyjmie t liczb, pozwoli si ni opiecztowa. Ale bd i tacy, ktrzy nie bd chcieli jej przyj, gdy dopiero teraz uwierz naprawd, e istnieje Bg i e wszystko, co mwio Sowo Boe, take o liczbie 666 jest prawd.

Jaka to bdzie tragedia, gdy matki nie bd mia czym nakarmi swoich dzieci, poniewa nie przyjm wspomnianej liczby, albo w szpitalach, chorzy nieopiecztowani pozostawieni zostan sami sobie. Dalej, ludzie odmawiajcy przyjcia zowieszczego znaku bd w najstraszliwszy sposb przeladowani, maltretowani.

Wiemy dobrze, e diabe od zarania dziejw nie ustaje w swej pomysowoci jeli chodzi o wymylanie sposobw zadawania blu i cierpienia. Ludzie byli krzyowani, zakopywani po szyj w mrowiska, wrzucani we wrzc oliw, rozcigani komi, nabijani na pal, ale wszystkie te wyrafinowane tortury byy tylko ograniczonym preludium diabelskich moliwoci, gdy mg on tylko tyle, na ile pozwoli mu Bg.

Nagle diabe nie bdzie mia adnych ogranicze, gdy Bg bdzie zainteresowany trwajcym w grze weselem Barankowym. A na ziemi tymczasem nastpi straszliwe rozpasanie bez jakichkolwiek hamulcw. Diabe bdzie szala i wyywa si na ludziach. Dlatego te, Biblia nazywa ten okres wielkim uciskiem. W trakcie jego trwania prawdopodobnie miliony ludzi utrac ycie. Zostan w bestialski sposb pomordowani, spaleni na stosach, cici na gilotynach...

Aby unikn tego straszliwego losu, jedynym rozwizaniem jest oddanie swego ycia Jezusowi ju teraz, a potem postpowa tak, aby - tak jak kiedy Henoch o ktrym bya mowa wczeniej - otrzyma wiadectwo od Ducha witego, e podoba si Bogu.

Skoro to wszystko ma si wydarzy, Piotr pyta (2P 3, 11): jakimi w tej sytuacji mamy by, jak mamy y? Bg nam mwi: "witymi bdcie, bo Ja jestem wity"; w innym miejscu: "Dcie do witoci, bez ktrej nikt nie bdzie mg nawet oglda Pana".

Kiedy antychryst poczuje si pewny swej wadzy, dojdzie do tego, e zada postawienia posgu. Jak zapewne wiemy, w Jerozolimie, w miejscu, gdzie niegdy staa Boa witynia, dzi stoi meczet Omara. Syszy si, e ydzi amerykascy maj ju przygotowane plany budowy wityni. Czeka si tylko na znak rozpoczcia budowy. W niej to stanie postawiony posg antychrystowi. Mwi o tym Sowo Boe w Obj 13, 14-15.

Ludzie pod panowaniem antychrysta znajd si w sytuacji bez wyjcia. Bo z jednej strony szatan bdzie tpi, niszczy, zadawa cierpienie i mordowa tych, ktrzy nie przyjli liczby 666, a z drugiej, Bg bdzie wylewa czasze swego gniewu na tych, ktrzy t liczb przyjli.

Moe kto pomyli - jak to, Bg peen mioci bdzie wylewa na ludzi czasze gniewu? Pamitajmy jednak, e odnosi si to do okresu ucisku i e czas aski ju si skoczy. Ci, ktrzy przyjli Bo ask, zostali zabrani na spotkanie z Chrystusem. Na ziemi pozostali tylko ci, ktrzy tej aski nie przyjli, ktrzy przez cay czas sprzeciwiali si Bogu, a teraz zaczli suy antychrystowi. Tak wic to na nich Bg bdzie wylewa swj gniew. Gdy dokadniej poznamy na czym ten Boy gniew bdzie polega, rodzi si w nas trwoga i gbokie ubolewanie, e tak wielu ludzi, w sposb nieodpowiedzialny nie robi nic, by tego unikn. O wydarzeniach tych czytamy w 16 rozdziale Apokalipsy.

 

CZASZE GNIEWU BOEGO

Ju wylanie pierwszej czaszy Boego gniewu (Obj 16, 2), spowoduje pojawienie si u ludzi jakich zoliwych, odraajcych wrzodw. Ludzie wijc si z blu, gry bd swoje jzyki; zrozpaczeni szuka bd mierci lecz mier od nich odstpi. Czy nie jest przeraajcym ten apokaliptyczny opis?

Druga czasza Boego gniewu (werset 3) spowoduje wyginicie wszystkich istot morskich. A przecie wiadomo nam, jak wiele ludzi yje, utrzymujc si z gospodarki rybackiej. Ci ludzie, a take przetwrnie ryb naraz strac rda utrzymania. Wywoa to nie tylko wzrost bezrobocia, ale i inne trudne do przewidzenia skutki.

A co bdzie gdy po wylaniu trzeciej czaszy, woda w studni, wszystkie rzeki, jeziora, nawet rda wd zamieni si w krew? Zamiast wody pojawi si jaka brunatna ciecz o zapachu krwi.

Rwnie straszne bd skutki wylania czwartej czaszy Boego gniewu. Soce zyska tak intensywno i moc, e bdzie palio ludzi swym arem. Kady, kto tylko wychyli si z cienia, bdzie naraony na spalenie arem sonecznym. A jak bdzie wygldaa wtedy ziemia? Bdzie na niej szala jeden wielki poar. Bo jeli ludzie bd paleni sonecznym arem, to co stanie si z domami, lasami, ze zboem na polach, z bydem? Wszystko zacznie pon, a ludzie nie bd w stanie tego ugasi; raz z powodu braku wody, a take dlatego, e nie bd mogli wychyli si z bunkrw, w ktrych prawdopodobnie bd musieli si chowa przed sonecznym arem.

By moe wanie dym poarw spowoduje ciemno, ktra bdzie oznaczaa wylanie pitej czaszy Boego gniewu. Podobnie jak podczas wojny o Kuwejt, wdz Iraku Sadam Husajn nakaza podpali szyby naftowe i dym poaru przysoni soce, tak moe rwnie i wtedy dym poarw przysoni soce, tylko e bdzie to na znacznie wiksz skal i spowoduje, e nad ziemi zapanuje kompletny mrok. Potem nastpi trzsienia ziemi. Tak wic ycie ludzi, ktrzy przyjm liczb 666 wcale nie bdzie takie atwe chocia zapewni im to przywileje ze strony antychrysta. Bg jednak okae si mocniejszy od antychrysta i ludzi tych spotkaj straszliwe kary.

Z kolei na tych, ktrzy nie przyjm liczby 666, antychryst wylewa bdzie swj gniew. Bdzie ich drczy, maltretowa i kady, kto nie przyjmie znamienia bestii, bdzie musia zapaci za to mczesk mierci. Nie bdzie innej moliwoci za sprzeciwianie si antychrystowi. Dlatego Biblia mwi, e przed otarzem s dusze citych, dusze mczennikw, ktre woaj do Boga: "Boe, jak dugo bdziesz zwleka z pomst za nasz krzywd" (Ap 6, 10).

Chocia okres wielkiego ucisku ma trwa zaledwie siedem lat, to bdzie on strasznym okresem w dziejach ludzkoci, a ziemia dozna niezwykego spustoszenia. Ludzie jednak, zamiast si opamita, bd blunili Bogu i woa o mier, ale ta od nich ucieknie. Po raz pierwszy wanie wtedy bdzie tak, e bd szuka mierci, ale nie bd mogli umrze. Teraz jest odwrotnie; nikt o zdrowych zmysach nie chce umiera.

Co moemy zrobi, aby unikn tak strasznego losu? Dzisiaj jeszcze jest moliwe uniknicie tego wszystkiego. Trzeba tylko ,odda swe ycie Jezusowi, a potem y tak, aby podoba si Bogu i zosta w swoim czasie zabranym na spotkanie z Chrystusem.

Zachcam Ci, jeli jeszcze tego nie zrobie, zwr si w modlitwie do Niego. Moesz uy np. nastpujcych sw:

Panie Jezu, pom mi przez Twego Ducha stan twarz w twarz z krzyem. Przykryj mnie Twoj krwi i zaso ni ca moj przeszo. Dzikuj Ci za Tw krew. Twj krzy niech bdzie moim krzyem. Przyjmuj jego zwycistwo. Objaw mi go! Otwrz niebiosa i zstp na mnie teraz. Rozedrzyj moje serce i daj wejrze w to, co dziao si w Getsemane, co zdarzyo si na Golgocie - aby serce me zostao zamane. Otwrz moje serce, eby przyjo serce Twoje, ktre krwawio za mnie, Boy Synu , i spraw, abym nie wstydzi si tego, co ludzie bd mwi o mnie. We mnie - mojego ducha, dusz i ciao. Chc by Twj, bo Ty mnie nabye. Boe Ojcze Sprawiedliwy - objaw mi krzy ze wzgldu na Jezusa. Objaw ten krzy, ktry zdoby wiat - krzy w jego chwale. Ty jeste Bogiem Wszechmogcym. Oddaj ca chwa Twojemu Imieniu. Nikt nie ma prawa do tej chway, tylko Ty, PANIE. Uwielbij Twego Syna i prowad mnie przez Twojego Ducha. Nie pozwl, bym od Ciebie odszed! Amen.

OSTATNIE POKOLENIE

W Ewangelii Mateusza 24, 32-34 Pan Jezus mwi o drzewie figowym. Gdy zaczyna si ono zieleni, mona rozpozna, e nadchodzi lato. T sam parabol mona znale w ukasza 21, 29-36, z tym, e jest tu dodana pewna myl. Podczas gdy w Mateusza jest mowa wycznie o drzewie figowym, w ukasza dodane jest stwierdzenie "i na inne drzewa".

Drzewo figowe symbolizuje Izrael (Iz 27, 6). Pan Jezus powiedzia, e widzc drzewo figowe oraz inne drzewa puszczajce pki i zaczynajce si zieleni, mona zorientowa si, e lato jest blisko. Dalej mwi: "Tak i wy, gdy wierzycie, e to si dzieje, wiedzcie, i blisko jest Krlestwo Boe. Zaprawd powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a si wszystko to stanie. Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje nie przemin. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie byy ociae wskutek obarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby w dzie nie zaskoczy was niby sido; przyjdzie on bowiem znienacka na wszystkich, ktrzy mieszkaj na caej ziemi. Czuwajcie wic i mdlcie si w kadym czasie, abycie mogli uj przed tym wszystkim i stan przed Synem Czowieczym" (zapis wg ukasza; rozdzia 21 wiersze 31-36).

Skoro drzewo figowe jest symbolem narodu i pastwa ydowskiego, przyjrzyjmy si, co dzieje si z tym drzewem. Starsze pokolenie wie, e do dnia 15.05.1948r. na mapach wiata nie byo pastwa Izrael. Do tego czasu pastwo to nie istniao, nie "zielenio si", nie wydawao owocw. Tak wic drzewo figowe do 1948r. byo obumare, usche. Nard izraelski by rozproszony pomidzy inne narody wiata. Dopiero w 1948 uchwa ONZ skrawek ziemi nad Morzem rdziemnym zosta przyznany temu narodowi. Wwczas ydzi z caego wiata zaczli pielgrzymowa do swej ojczyzny - ojczyzny Abrahama, Izaaka, Jakuba. W ten sposb pastwo Izrael oyo, zaczo wypuszcza pki.

Od 1948, po wielu stuleciach "zimy" pastwo Izrael zaczo "wypuszcza pki". A co powiedzia Chrystus w ukasza 21, 32 ?. "Zaprawd powiadam wam, nie przeminie to pokolenie a wszystko to si stanie". Co to znaczy? Uwaa si, e Pan Jezus da nam tu do zrozumienia, e pokolenie, ktre pojawio si na ziemi, gdy pastwo Izrael zaczo si "zieleni" nie przeminie, ale bdzie wiadkiem tego, co zacznie si dzia po zakoczeniu ery Kocioa, a przede wszystkim bdzie wiadkiem przyjcia Pana i zabrania Kocioa. To oznaczaoby, e pokolenie urodzone w roku 1948 i w latach nastpnych nie umrze mierci naturaln - przynajmniej nie w caoci - bo w tym czasie nastpi PARUZJA czyli przyjcie Pana Jezusa i Koci - dzieci Boe zostan z ziemi zabrane, albo jak kto woli - znikn. Statystyki podaj, e ycie jednego pokolenia trwa okoo 50-60 lat. Z zestawienia dwch faktw: przecitnego czasu trwania jednego pokolenia oraz tego e dotyczy to pokolenia urodzonego w 1948, mona wnioskowa, e wydarzenia ostateczne nastpi, by moe, ju w bardzo krtkim czasie.

Zauwamy jednak, e Pan Jezus powiedzia, i mamy obserwowa nie tylko drzewo figowe - Izrael, ale take inne drzewa. A przecie jestemy wiadkami, jak rwnie inne drzewa (narody) zaczynaj "puszcza pki" po wielu latach nieistnienia, niebytu. Jakie to drzewa; jakie narody? Reasumujc, czy do niedawna jeszcze istniay takie samodzielne pastwa jak Litwa, otwa, Estonia, Modawia, Ukraina, Sowacja, Macedonia? Wszystkie te - obecnie samodzielne pastwa - funkcjonoway do tej pory jako republiki wchodzce w skad innych pastw; byy poddane obcym rzdom. Dzisiaj funkcjonuj samodzielnie. Jeszcze do niedawna w ONZ zarejestrowanych byo 150 pastw, a dzi jest okoo 200. Co jaki czas rejestrowane jest jakie nowe pastwo. Co to oznacza? Dzieje si to, co zapowiedzia Jezus - rwnie inne drzewa zaczynaj si zieleni. A skoro tak si dzieje potwierdzaj si sowa Pana: Nie przeminie to pokolenie, zanim si to wszystko nie stanie. Czy nie jestemy tym zafascynowani, e to wanie nasze pokolenie yje w tak niezwykym okresie? Ci, ktrzy oddali Jezusowi swoje ycie i oczekuj Jego przyjcia, mog z radoci zawoa:ALLELUJA !

Kolejnym znakiem zwiastujcym bliskie przyjcie Pana Jezusa objawiajcym si na naszych oczach jest powrt Izraelitw do swej ojczyzny z ziem pnocnych. O tym, e co takiego nastpi, mwi prorok Jeremiasz (Jer 31, 8 oraz 30, 24).

Gdy powstao pastwo Izrael, zaczli do niego tumnie napywa ydzi ze wszystkich stron wiata, z wyjtkiem pnocy. A pnoc, biorc za punkt odniesienia pooenie Izraela, to tereny byego Zwizku Radzieckiego. Do tej pory, wanie stamtd, z uwagi na uszczelnione granice i negatywne nastawienie wadz, Izraelici nie mogli powraca do swej ojczyzny. Dopiero teraz, od okoo 10-ciu lat rozpocz si exodus ydw z ziem byego ZSRR. Tak wic Izraelici z ziem pnocnych wracaj do ojczyzny. Ten powrt ma charakter masowy; na przykad do 1992 ponad 300 tys. Izraelitw przesiedlio si z tych ziem do swej pradawnej ojczyzny. W 2000r. liczba ta przekroczya ju milion. Czy nie jest to kolejny znak, e przyjcie Pana jest tu, tu ...

 


http://www.youtube.com/watch?v=DyA3gsJsJ_U