www.alberto.pl

Odezwa

(ODEZWA albo List Gończy...)

Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Liturgicznej!

Oto przyczyny,dla których Polska nie jest krajem zewangelizownym.

Chrystus kazał zpisać: Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiaże i dopiero wtedy dom jego ograbi? (Mt 12,29)

A teraz przyjrzyjmy się bliżej Polsce. Oddajmy głos historykom.

"A więc, w średniowieczu w Polsce było całkiem normalnie...z pewnymi odchyleniami w stronę większej dyscypliny moralnej i politycznej niż na przykład w Niemczech. Za to w stuleciu XVII, a zwłaszcza XVIII, anarchia,chaos, ogólna niemożność... Musiało zajść coś, co zepsuło stosunki, zahamowało rozwój"./1/

"Tradycje przewagi obskurantyzmu są u nas płytkie. Głębiej niż w XVII stulecie nie sięgają"./2/

Cóż się stało z narodem, który ogniś przodował w Europie pod względem potęgi gospodarczej, siły militarnej, poziomu kultury, nauki i wolności religijnej ? Z końcem wieku XVI najsilniejszą monetą Europy był polski dukat. Do naszego kraju ściągały co znaczniejsze umysły żądne polskiej nauki i kultury. Tutaj znajdowali schronienie różnowiercy przed prześladowaniami od Hiszpanii po Rosję. A że często byli najlepsi w swoich profesjach, napędzali polskie rzemiosło. To Polska zalewała rynki płodami swego rolnictwa. Nazwę naszego kraju wymieniano z szacunkiem i podziwem. Co się stało, że nastąpiło całe pasmo upadków kraju pod każdym względem? Przyszły 123 lata rozbiorów, zależność od obcych, I wojna światowa. Czy któryś z narodów europejskich tak bardzo podupadł? Czy ktoś tak wiele wycierpiał?

W Polsce, w XVI wieku, trzecia część sejmu była wówczas protestancka, lecz nie dlatego żeby procent protestantów był aż tak wysoki, ale dlatego iż katolicka większość nie kierowała się w wyborach bigoterią tylko kompetencjami kandydatów. W efekcie, XVI stulecie przeszło do historii jako okres największej świetności Polski. Do dziś nazywamy je ''złotym wiekiem'' polskiej kultury. Poważny wkład mieli w tym protestanci, jak na przykład Mikołaj Rej czy Andrzej Frycz Modrzewski.

Sytuacja zmienła się w wieku XVII. Za sprawą prowadzonej przez jezuitów Kontrreformacji zaczęto z Polski wypędzać innowierców. Tradycja zajęła miejsce Pisma Świętego; kult Królowej Niebios pozycję Zbawiciela; prześladowania zastąpiły tolerancję, Palono polskie Biblie, chrześcijańską literaturę, protestanckie kościoły. Wpływ Słowa Bożego malał, a naród pogrążał się w pijaństwie,korupcji i bigoterii. Kres wolności słowa, myśli i wyznania zaowocował w kolejnym wieku rozbiorami Polski.

Jedną z przyczyn upadku polskiej tolerancji bylo sprowadzenie do naszego kraju jezuitów w 1564 roku. Zakon ten, powołany do zwalczania Reformacji, kierował się maksymą: ''Cel uświęca środki''. Zakonnicy przebrani w góralskie guńki podjudzali prosty lud w Krakowie, aby znieważać i burzyć niekatolickie kościoły chrześcijańskie i palić Biblie. Wysyłali swe ''bojówki'' do innych polskich miast, aby tam dokonywać podobnego rozboju.

Jezuici rozwinęli w Polsce swoje szkolnictwo. Początkow stało ono na niezwykle wysokim poziomie. Z czasem jednak, gdy zabrakło konkurencji ze strony szkół protestanckich, ich szkoły stały się ostoją zacofania. W dużej mierze z nich pochodziła zaściankowa szlachta, kótra swoim liberum veto blokowała niemal każdą korzystną dla naszej ojczyzny reformę.

Wychowanek jezuitów, kontrreformacyjnie nastawiony król Zygmunt III Waza, przeniósł w 1596 roku stolicę, a w 1611 dwór z ''zarażonej'' protestancyzmem Małopolski do Warszawy. Zanikowi tolerancji religijnej towarzyszył stopniowy upadek gospodarczo-militarny kraju. W 1612 roku skapitulowała polska załoga na Kremlu, w 1618 roku straciliśmy Smoleńsk, w 1621 Rygę i Inflanty, w 1648 Zaporoże, w 1667 lewobrzeżną Ukrainę, a w 1657 roku zwierzchność nad Prusami Książęcymi.

Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas, gdy król polski Jan II Kazimierz(1648-68) ogłosił Królowę Niebios ''Królową Polski''. Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt ''nigdy nie został odwołany, ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny od 1655roku''!!

Wróćmy do wieku XVII, od którego zaczęło się staczanie po równi pochyłej.
1 kwietnia 1656r. w katedrze lwowskiej w obecności nuncjusza papieskiego celebrującego uroczystą mszę wobec licznych rzesz szlachty i mieszczan, złożył Jan Kazimierz słynne śluby.

"Wzniosła Bogu Rodzico, Najświętsza Panno!" - mówił - "Ja, Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna Króla Królów, Pana mojego i z Twego zmiłowania się, król, padam do Twych stóp najświętszych i obieram Cię dziś moją patronką a państw mych królową, siebie, moje Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Czerniakowskie, wojska Obojga Narodów i wszystkie me ludy Twej osobistej opiece i obronie polecam (...). Ślubuję, gdy za przemożnem Twem pośrednictwem i miłosierdziem syna Twego zwycięstwo nad nieprzyjacielem, osobliwie nad Szwedami odniosę, wyjednać u Apostolskiej Stolicy, aby dzień dzisiejszy dla dziękczynienia Tobe i Twemu synowi corocznie wiecznymi czasy uroczyście obchodzono i święcono; dołożę starań z biskupami mojego królestwa, żeby te śluby przez ludy moje wypełnionymi zostały (...).
Najmiłosierniejsza Królowo cos mnie temi ślubami natchnęła, wyrób mi łaskę Twego syna, abym je wypełnił"
./3/

Inny historyk pisze:

"Za te pomyślne wieści postanowił Jan Kazimierz, jak to już wielokrotnie uprzednio czynił, podziękować Najświętszej Pannie, prosząc jednocześnie o dalsze łaski przez złożenie uroczystego ślubowania. Według tradycji zachowanej wśród kanoników katedry lwowskiej, od złożenia uroczystego ślubowania zachęcił go papież Aleksander VII, wspomagający hojnie sprawę polską. Ślub złożył król PRZED OBRAZEM (podk.moje - J.D) Najświętszej Panny Łaskawej ustawiczną czcią pospólstwa i łaskami niebios wsławionym(...). Uroczystą mszę, wotywę, przed głównym ołtarzem, w którym umieszczono obraz odprawiał nuncjusz papieski Pietro Vidani, biskup laudeński. Po kazaniu, a przed samym podniesieniem przystąpił król z senatorami do wielkiego ołtarza i uklęknąwszy na pierwszym stopniu złożył ślub, odczytując w języku łacińskim słowa z trzymanej w ręku karty. Obierał w nim Najświętszą Pannę za swą patronkę i królową państw swoich i POLECIŁ JEJ OPIECE I OBRONIE LUD (podkr.moje - J.D) oraz wojsko obojga narodów"./4/

"Niewątpliwie śluby lwowskie Jana Kazimierza odegrały wielką rolę w mobilizacji narodu do walki z najazdem szwedzkim. Religijny ich charakter miał też swoją wymowę. Szwedzi byli bowiem protestantami nie uznającymi kultu Matki Boskiej. Dzięki ślubom KULT TEN UZYSKAŁ OFICJALNIE OPIEKĘ PAŃSTWA"./5/

"Kontrreformację zaliczam do sił, które układały Polskę w grobie"./6/

W Polsce kult maryjny jest rozwinięty szczególnie. Operuje się nawet stwierdzeniami typu: "Maria - Królowa Polski". Cuda, uzdrowienia związane są głównie z miejscami kultu Marii. Częstochowa nosi miano "duchowej stolicy Polski". Czas przyjrzeć się bliżej tym duchom.

Kult Marii nie powstał znikąd. Jest kontynuacją pogańskiego kultu kobiety, uprawianego w religiach starożytnych. Ma swe korzenie w czci dla Diany, Artemidy Efeskiej, Ateny, itp. I choć pierwszym chrześcijanom nawet nie sniło się, by czynić matkę Pana Jezusa obiektem adoracji, to dziś w Polsce odbiera ona więcej czci niż Chrystus. Śledząc historię katolicyzmu, widać jak z upływem czasu umacniał sie w nim kult maryjny, powoli lecz systematycznie odwracając uwagę Prawdy i przenosząc ją na pozory prawdy. Szatan wykorzystał błogosławioną postać matki Pana Jezusa, aby odwrócić uwagę ludzi od tego, co najistotniejsze. Nie na darmo Biblia obnaża go, jako tego, który jest w stanie przybrać postać anioła światłości (II Kor 11,14).

Apostoł Paweł przestrzega, że za kultem bałwanów (posągów, rzeźb, obrazów) kryje się ni mniej ni więcej, tylko kult demonów (I Kor 10,19-21). Nie istnieje kult sam w sobie. Zawsze ktoś odbiera chwałę. Pan Jezus zwracając się do Kościoła w Pergaminie, mówi: "Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana" (Ap 2,13).

A przecież nie było tam kultu szatana - wprost, jedynie nieszkodliwie, zdawałoby się, oddawanie czci Zeusowi, jedynemu z bogów grckiej mitologii, R.H.Charles nazwał Pergam "Lourdes starożytnego świata"/7/ ze względu na mające tam miejsce uzdrowienia. Cud nie jest dowodem, iż do działa Bóg. Wskazuje za to, że miała miejsce ingerencja sił ponadnaturalnych. Jeśli więc nie uzdrawia Bóg, to kto?

Ludzie czasem argumentują, że Królowa Niebios wysłuchuje i spełnia ich prośby, dlatego się do niej modlą. Podobnego argumentu używali starożytni Izraelici, którzy również modlili się do niej, oczywiście nie przestając wierzyć w Boga. Nie zdawali soeibe sprawy, że ta praktyka ściąga klątwę i zniszczenie na cały kraj, gdyż oznacza kult stworzenia. Jej rzeultatem było zniszczenie Jerozolimy, spalenie światyni i niewola narodu. Kiedy jednak Jeremiasz karcił ich za ten kult, odpowiadali:

Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne Królowej Nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać Królowej Nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu...

Jeremiasz rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź:

"Czy Pan(Bóg)nie pamięta już nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy, wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud? Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełniliście. Dlatego kraj wasz został obrócony w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy". (Jer.44:17-23)

Demoniczne zwierzchności mogą wpływać na jakość życia ludzi na poddanym sobie terenie. Potrafią ściągać choroby i ułomności (Łk.13:16; Hi.2:7), katastrofy naturalne, anomalie pogodowe (Hi.1:16; Mt.8:23-26), zaślepiać ludzi na Ewangelię (1Kor.4:4; Ef.2:2), manipulować przywódcami państwa (1Kor.2:8), ludźmi wierzącymi (Mt.16:22-23),(1Krn.21:1;Tm.2:26), przeszkadzać w odpowiedzi na modlitwy (Dn.10:12-13).

Poddajać siebie i naród demonicznym zwierzchnościom, aby uchronić się przed nieszczęściami, jak to czynili poganie, ludzie tylko na pozór poprawiają swój los. Faktycznie, zdając się na ich łaskę i nie łaskę, tracą protekcję i błogosławieństwo Boże, co tylko pogłębia niewolę.

1 kwietnia 1656r. król Jan Kazimierz podczas ślubów lwowskich, uczynił najgorszą rzecz w swoim życiu, która jest brzemienna w skutkach do dziś: oddał swój naród pod panowanie ducha ciemności kryjącego się pod kultem Marii. Ten duchowy książe królestwa polskiego wiąże serca Polaków tak, że nie potrafią oni przyjąć Prawdy Ewangelii. Zerwanie diabelskich pęt jest najważniejszym krokiem do uwolanienia Polski.

Przepisy:

1. Paweł Jsienica - ''Polska anarchia'', Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988r. str. 127
2. jw. str. 90
3. Leszek Podhorodecki - ''Wazowie w Polsce'', Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985r. str.386
4. Tadeusz Wasilewski - ''Ostantni Waza na polskim tronie'', ''Śląsk'', Katowice 1984r. str. 197
5. Leszek Podhorodecki - ''Wazowie w Polsce'', Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985r. str.386
6. Paweł Jasienica - ''Polska anarchia'', Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988r. str. 92
7. William Barclay - ''Objawienie św. Jana'' tom 1, Wyd. ''Słowo Prawdy'', Warszawa 1981r. str.114

P.S.

Po skończeniu pisania tego artykułu do ręki wpadł mi numer tygodnika katolickiego ''Niedziela'' (18/92). Na pierwszej stronie widnieje zdjęcie obrazu jasnogórskiego, a tuż obok umieszczony jest artykuł ks. Teofila Sindego p.t ''Królowa, która służy'':

''Ojczyzna Nasza do wieków, od początku swojego istnienia doświadczała przedziwnej tajemnicy królowania Matki Jezusa. Kiedy doświadczenie to stało się szczególnie wyrażne w czasach szwedzkiego potopu i obrony Jasnej Góry, ówczesny władca Polski, król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656r. obwieścił to, co od wieków czuły polskie serca. W ręce Maryi oddał berło swej władzy, a jej skronie przyozdobił królewską koroną, uroczyście stwierdzając: ''Wielka Boga - Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, król, Ciebie dziś za Patronkę moją i za królowę Państwa obieram''.
Odtąd naród zapatrzony w Janową wziję niewiasty obleczonej w słońce i ukoronowanej gwiazdami oraz cudowny obraz jasnogórskim sanktuarium związał się jeszcze bardziej z Jezusową Matką. Doświadczał w dalszym ciągu i doświadcza także dzisiaj Jej matczynego królowania. Doroczna uroczystość 3 maja stanowi szczególne wyznanie tego doświadczenia, będąc także wyrazem dziękczynienia i ponowanego zawierzenia się Matce Królowej.
Świętowanie tajemnicy królowania Maryi w naszym narodzie to również okazja, aby postawić pytanie, co stanowi istotę tego królowania? Co wyraża tytuł Maryi Królowej Polski?(...) Nasz naród znalazł się pod macierzyńskim płaszczem miłosiernej Matki i Królowej, a jego synowie przez wieki z ufnością wołali: ''Witaj Królowo, Matko miłosierdzia''... i ''Pod twoją obronę uciekamy się''. Czynimy to także i my, dzisiaj... zwłaszcza pielgrzymując do sanktuariów naszej Matki i Królowej. Można mówić o polskiej drodze marynej, o polskim przywyczajeniu wiązania naszych narodowych i osobistych spraw z nią, przynoszenia swych modlitw przed jej tron, przed Jej oblicze. Dotyczy to na pierwszym miejscu jasnogórskiej królewskiej stolicy Maryi''
.

Warto jeszcze wspomnieć, że pod jej opiekuńczymi skrzydłami Polska straciła
ogromne Kresy Wschodnie, charakteryzujące się przepadkiem 3/4 terytorium Rzeczypospolitej (w porównaniu do obszaru z końca XVI wieku), szczegóły:

# niszczycielski potop szwedzki, który trwał aż do 1660r.;
# równoległa wojna z Moskwą zakończona dopiero w 1667r. utratą Zadnieprza i Kijowa. Aż sześć lat -do 1661r. trwała niszczycielska okupacja Litwy;
# krwawy najazd Rakoczego w 1657;
# utrata Prus w 1667 - milowy krok do rozbiorów;
# powstania kozackie w latach 1664-1665;
# liczne wojny domowe począwszy od rokoszu Lubomirskiego(1665-1666) i późniejsze konfeeracje;
# wojna z Tatarami i Kozakami w latach 1666-1671;
# najazd turecki w roku 1672 i utrata Podola w haniebnym traktacie w Buchaczu, które wciągneły Polskę w wyniszczjącą wojnę, 27-letnią wojnę z Turcją i Tatarami;
# wielkie zarazy w latach 1677-1681, 1707-1712(zabiła 1/3 ludności Polski), 1783-1784;
# katastrofalne powodzie w latach 1671,1683,1687,1774,1813,1819,1997;
# wojny:północna, sukcesyjna, siedmioletnia, butny chłopaskie z 1755, konfederacja barska z powstaniem kozackim(''koliszczyna''), wojna z Rosją(1792) i okupacja kraju;
# grabież kraju, kontrybucje i pobór rekruta przez stale stacjonujące i maszerujące obce wojska. Polska ''karczmą przydrożną Europy''.
Jej opaczność zawdzięczamy m.in dalszy upadek gospodarczy kraju, Targowicę; w wiekach XVII i XVIII uwieczniony rzbiorami i utraceniem niepodległości na 123 lata [utrata autonomii po powstaniu listopadowym - okupione żniwem śmierci - wywózki na Sybir i zniszczenie gospodarki po powstaniu sstyczniowym], germanizacja, rusyfikacja. Polacy są również wdzięczni za:
# dwie wojny światowe i bolszewicką, których główne fronty przetaczały się przez ziemie pobłogosławione ręką Mateńki. Ale opieka Najświętszej Panienki najwyraźniej dała o sobie znać kampanii wrześniowej i okupacji hitlerowskiej, że warto choćby przytoczyć:
Katyń, Oświęcim, Majdanek, Treblinka, Brzezinka, sowieckie łagary, kompletne zniszczenie Warszawy po powstaniu warszawskim. Wspomnieć należy komunistyczny reżim lat powojennych(50lat), towarzysza Bieruta itp., a ostatnio też..:
# olbrzymie, rekordowe w skali światowej (na jednego mieszkańca) zadłużenie państwa, największa bieda wśród krajów Unii Europejskiej
# po raz drugi za ''opieki'' Polska jest pośmiewiskiem Europy, a w USA wciąż ''polish jock's'';
# rządy Kaczorów lustratorów do spółki z katonacjonalistami i kryminalistami od Leppera.

Jest za co dziękować. Oj, biedne są np. narody zachodniej Europy, które nie mają takiej Królowej. Zauważmy jednakże, że kraje przodujące w kulcie maryjnym przodują też w gospodarczym i cywilizacyjnym zacofaniu w odróżnieniu od tych, które zwróciły się do Biblii i których wiara znalazła oparcie w Bożym Słowie. Porównajmy Meksyk i Stany Zjednoczone kolonizowane mniej więcej w tym samym okresie. Porównajmy Irlandię i Anglię. Porównajmy katolickie południe Europy(szczególnie Portugalię czy Hiszpanię) z państwami Europy zachodzniej o tradycjach protestanckich. Wiele wskazuje na związek między wizytami emisariusza Czarnej Madonny w Czechach i Polsce w 1996 roku oraz w Ruminii i Polsce w 1999 roku, a katastrofami naturalnymi, jakie spadły na te kraje, gdy zostały one poświęcone Królowej Niebios. Oby było to dla nas ostrzeżeniem przed poddawaniem naszego kraju komukolwiek poza Jezusem Chrystusem.

Plag Egipskich było tylko siedem. Na Polske spadło ich. licząc po kolej - kilkadziesiąt, a większość długo trwałych - z ponadwiekową niewolą na czele. Za co? A gdzie pomniejsze lokalne plagi - pożary nawet całych miast, zarazy, klęski głodu, powodzie, powstania kozackie, kontrybucje i pobór rekruta przez obce wojska, by nie wspomnieć wojen Napoleońskich, których Polska była teatrem gdy przez kraj przetaczały się olbrzymie walczące armie. Drobnica niewarta przy lawinie ogólnonarodowych klęsk. A może ''Łask''? Co to za ''opieka''? Po każdej z tych klęsk Kościół wmawiał Polakom, że to kara za grzechy, rzucał ich na kolana aby modlili się o kolejne Łaski i...rozstawiał skarbonki, i posuwał pod glace tacę...W tym samym czasie schizmatyckie sąsiednie państwa takie jak luterańska Szwecja, czy prawosławna Rosja rosły w siłę, pomimo jawnych błędów teologicznych. Kto im błogosławił...?

Przyznać trzeba, że ''podopieczni'' Maryi mają pecha. Kiedyś Krzyżacy stracili potężne państwo i zdeptani zostali do roli małej kongregacji zakonnej. Polska straciła niepodległość, a w finale - 3/4 terytorium. Została zdegradowana z potężnego państwa do roli lokalnego średniaka i drugi raz w swoich dziejach stała się pośmiewiskiem Europy. W XVIII w., a gdy inni budowali imperia, nasi przodkowie odprawiali egzorcyzmy, palili książki, czarownice i chlali na umór, wedle zasady: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Nieodparcie nasuwa się myśl, że to jakaś kara, bo część według Biblii należy oddawać jedynie Bogu: ''Jestem Bogiem zazdrosnym...''. Gdyby nie łaskawe przyjęcie do bezbożnej Unii, przyszłość była by czarna. Przecież bez finansowego wsparcia Unii nie powstaje w Polsce NIC. Każdą możliwą złotówkę zagrabia Kościół.

Iście diabelska lawina plag częstochowskich spadłych na Polskę każe zadać pytanie: dlaczego? Czy to kara za odrażające moralnie i wiarołomne śluby oraz detronizację Boga? Warto jeszcze przypomnieć postać księcia Władysława Opolczyka, który założył klasztor i sprowadził ''cudowny'' obraz do Częstochowy. Opolczyk był to arcyzdrajca i szubrawiec, jeden z największych zdrajców w historii Polski. Można go postawić w jednym szeregu z łotrami miary św. Stanisława, Radziejowskich i biskupa Młodziejowskiego. Chciał oderwać od Polski Ruś Halicką, Krzyżakom zastawił Kujawy i Ziemię Dobrzyńską i planował z nimi rozbiór Polski! Nawet spowodował trzyletnia wojnę z zakonem. I już wiemy, dlaczego doszło do rozbiorów: jeżeli założyciel klasztoru częstochowskiego, inicjator kultu NMP, planował rozbiór Polski z Krzyżakami, których patronką była własnie Najświetsza Maria Panna, to do rozbiorów dojść musiało! Chyba jasno wykazaliśmy, że ten kult właśnie w Polsce uzasadnienia nie ma. Chyba że wyłudzanie pieniędzy...

Jaka jest moralność ludzi, którzy tę lawinę sprowadzonych przez siebie nieszczęść nazywają ''opieką'' i każą za nią dziękować? Którzy zdradę, wyłudzanie pieniędzy i ogłupienie nazywają ''zasługami'', zdrajców robią patronami Polski? Cel religi od przedszkola jest jasny: ogłupić Polaków tak, żeby w to uwierzyli. Historia dowodzi, że Polska była potęgą tylko w okresach względnej tolerancji. Także wtedy w Polsce szukali schronienia ludzie wykształceni, rozkwitała nauka i literatura. Prymat Kościoła katolickiego zawsze doprowadzali Polskę do upadku. Zresztą Kosciół sam przecież głosi, że nie można budować przyszłości na kłamstwie. Warto przypomnieć słowa Jana Pawła II do młodzieży: ''Nie zgubcie pamięci, bo człowiek bez pamięci jest osobą pozbawioną przyszłościu''. To i było trochę prawdy. Ku pamięci, dla przyszłości.

Kończąc, warto odnotować jeden ważki szczegół. W Polsce jest ponad 500 sanktuarió na 379 powiatów: (grodzkich i ziemskich), czyli ok.1,4 sanktuariów na powiat. To stąd, że każdy ksiądz, każdy biskup pragnie mieć taką żyłę złota. Główny cel pielgrzymek to oczywiście Częstochowa, którą rocznie odwiedza 4 milionów pielgrzymów z czego 200tys. pieszo. Znacznie mniejszą kasę trzepią Łagiweniki, Kalwaria Zebrzydowska i Licheń. Pielgrzymuje w sumie ok. 7 mln polaków, głównie latem, w sierpniu. Czynią to chętnie, bo to najtańsza turystyka. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy, naszym zdaniem - po ludzku - niezwykle ważny. Otóż badania marketingowe Unimilu (największego polskiego producenta prezerwatyw), wykazały, że najwięcej kondomów sprzedaje się w Szczecinie, Gdańsku, Warszwie, Pozaniu, Krakowie i w... Częstochowie. Biorąc pod uwagę, że święta Częstochowa jest najmniejsza, wynik ma imponujący. Ofiarnie budują go(ten wynik) pielgrzymi; bo jeśli nie oni - to kto...?

Miasta i narody, które poświęcają się czy poddają innym istotom niż Pan Jezus, pogrążają się w duchowej ciemności, ponieważ cześć oddawana każdej innej istocie poza Bogiem jest pokłonem wobec Szatana. Rezultatem jest ruina, często nie tylko duchowa, ale i ekonomiczna. Polska wydaje się niefortunną ofiarą tej strategii.

Czy chcę powiedzieć, że kult Królowej Niebios narzucony polskiemu społeczeństwu jest jedyną przyczyną nieszczęść, jakie spadły na nasz kraj? Bynajmniej. Zastanawia jednak, że kraje, które mu hołdują (Polska, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska) przez wiele wieków klepały biedę, która ominęła kraje, które odrzuciły kult Królowej Niebios(np. Wielka Brytania, Niemcy, Skandynawia, Szwajcaria, USA).

Prorok Jeremiasz powiedział ludziom, którzy czcili Królową Niebios, utrzymując przy tym, że nie przeszkadza im to wciąż wierzyćw prawdziwego Boga:

Pan nie mógł już znieść niegodziwość waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełniliście. Dlatego kraj wasz został obrócony w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy. (Jer.44:22-23)

Przestępowanie przykazań, w tym II przykazania biblijnego Dekalogu, które zakazuje oddawania czci stworzeniu (Wj.20:4-5) otwiera przed królestwem ciemności dodatkowe możliwości ściągania nieszczęść i zaślepiania ludzi na Ewangelię.

Odżegnajmy sie od kultu istoty, która nie ma nic wspólnego z błogosławioną matką naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oddawanie czci Królowej Niebios jest kultem stworzenia a nie Stwórcy. Zdaje nas i nasz kraj na łaskę istot, które nie są przyjazne nam, ani Bogu, choć deklarują wiarę w Niego.

HAITI