www.alberto.pl

Nierówność

Strona gwna
katolicki ≠ chrzecijaski

Wedug komunikatu prasowego z 23.08.2009 r. (za www.christus-oder-kirche.de), chrzecijanie wszelkich kultur (wyzna) na caym wiecie, reprezentowani przez teologa, lekarza, dwch dziennikarzy oraz dwch prawnikw, wystpili do Episkopatu w Niemczech z wezwaniem, aby Koci katolicki zaprzesta uywania okrelenia "chrzecijaski", bo w przeciwnym razie wnios oni skarg do sdu w sprawie naduywania tej nazwy. Prosz wyjani, dlaczego Koci katolicki nie ma prawa do nazywania si "chrzecijaskim"?

Zanim przystpi do przedstawienia zarzutw zamieszczonych w piciostronicowym licie, warto przypomnie, e podobne racje wiele wiekw wczeniej przedstawiali ju waldensi, reformatorzy i wszystkie Kocioy zrodzone z reformacji. A zatem ju co najmniej od XII wieku zgodnie utrzymywano, e Koci rzymski nie jest chrzecijaski, lecz jest owym duchowym Babilonem opisanym w 17 rozdziale Apokalipsy, a papie reprezentuje system Antychrysta, o ktrym wspomina zarwno Ksiga Daniela (7 roz dzia), Drugi List w. Pawia do Tesaloniczan (2. 3-10), jak i Apokalipsa w. Jana (13 i 17 rozdzia).

Jeden z Irlandzkich Artykuw przyjty przez Synod Irlandzkiego Kocioa Episkopalnego z roku 1615 stwierdza: Biskup Rzymu jest tak daleki od bycia najwysz gow uniwersalnego Kocioa Chrystusa, e je go zachowanie i doktryny w oczywisty sposb ukazuj go jako "czowieka grzechu* przepowiedzianego w witych Pismach (Artyku 80).

Rwnie w Komentarzu Jana Wesleya do 2 Listu do Tesaloniczan (2. 3) czytamy: Pod wieloma wzgldami papie posiada niekwestionowane prawo do tych tytuw | podanych w 2 Tes 2. 3]. Jest on w rzeczywistym sensie czowiekiem grzechu, jako e przebiera on wszelk miar grzechw. A take waciwie nazwany jest synem zatracenia, bdc przyczyn mierci niezliczonych rzesz zarwno swoich przeciwnikw, jak i poplecznikw, zniszczenia niezliczonych dusz i sam poniesie wiekuiste zatracenie. On jest tym, ktry sprzeciwia si wobec cesarza, ktry niegdy by jego prawnym wadc, i wywysza si ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem i czczone. Wydaje rozkazy anioom i tratujc pod stopami krlw (...), roci sobie najwysz wadz i cze, nie raz udajc si za Boga lub vice-Boga. Faktycznie jego zwyky tytu "Najwitszy Pan; tudzie "Najwitszy Ojciec" sugeruje, e zasiada on w wityni Boej opisanej w Apokalipsie.

Nic trzeba si zbytnio trudzi, aby - porwnujc cechy Kocioa rzymskokatolickiego i jego dziaalno z cechami i dziaalnoci pierw szych chrzecijan - zrozumie, dla czego Koci papieski utraci prawo do nazywania si chrzecijaskim.

Przede wszystkim jest tak dlatego, e twrc tego Kocioa nie jest Jezus Chrystus, lecz cesarz Konstantyn Wielki, ktry przeksztaci ewangeliczne chrzecijastwo w organizacj religijno-polityczn. Od tego wanie czasu chrzecijastwo utracio swj pierwotny charakter, a Koci - jako e na jego czele stan cesarz Konstantyn Wielki (chocia nadal wystpowa on jako Pontifex Maximus, czyli najwyszy kapan solarnego kultu i zastpca boga) - wkroczy na drog wielkiego odstpstwa. Warto doda, e chocia wczeniej nawrcenie byo aktem dobrowolnym, w 325 r. cesarz wyda wszystkim poddanym zalecenie, aby przyjli chrzecijastwo. Pniej za, kiedy Teodozjusz Wielki (379-395) uczyni chrzecijastwo religi pastwow, zalecenie to zostao zastpione nakazem cesarskim, na mocy ktrego czonkostwo w Kociele stao si przymusowe. Podstaw rozwoju Kocioa rzymskiego przestay wic by rodki duchowe, moralne i Pismo wite (Dz 1. 8; 1 P 2. 12; 2 Tm 3. 16-17; Rz. 10. 17), a stao si cesarstwo, ktre przez przymusowe nawracanie zapenio Koci ludmi duchowo nieodrodzonymi. Koci rzymskokatolicki przesta wic by chrzecijaski ju z chwil, gdy na jego czele stan! najpierw cesarz Konstantyn, a pniej kolejni biskupi Rzymu, samozwaczy zastpcy Jezusa, ktrzy - ogarnici ambicj panowania - cakowicie zatracili ducha Chrystusowego. Przypomnijmy, e "ciao Chrystusa" - wedug Biblii - moe mie tylko jedn gow, a t jest i na zawsze pozostanie Zbawiciel - Jezus Chrystus (Ef 2.22; 4.15; 5. 23) w spucinie, ktr pozostawi. Biskupi rzymscy przypisuj sobie zatem tytu gowy Kocioa i s po prostu uzurpatorami, ktrzy od samego pocztku przemoc chcieli zmusi wiat do uznania ich za "Namiestnikw Chrystusa".

Podobnie bezpodstawne byo i jest twierdzenie, e Rzym, jako miasto stoeczne, winno by siedzib "gowy" Kocioa, tak jak byo stolic Cesarstwa. Co prawda Koci papieski powsta (za spraw rzymskich cesarzy) w samym centrum Imperium, jednak pierwsz i przodujc gmin, ktra miaa najwikszy autorytet i staa si macierz chrzecijastwa, bya wsplnota w Jerozolimie (Dz 2; 8. 14; 15. 2, 22). Innymi sowy, to raczej Jerozolimie przysuguje pierwszestwo i miano stolicy apostolskiej, a nie pogaskiemu i bawochwalczemu Rzymowi. Tym bardziej e Rzym nie odgrywa wcale przewodniej roli w pierwszych wiekach. Warto przy pomnie, e jeszcze do polowy IV wieku istniao pi rwnorzdnych orodkw: Jerozolima, Antiochia, Rzym, Konstantynopol i Aleksandria. Dopiero po przeniesieniu stolicy do Konstantynopola (330 r.) i podziale Imperium (395 r.) na cesarstwo wschodnie i zachodnie, znaczenie biskupstwa w Rzymie coraz bardziej zaczo wzrasta. Zupenie naturalnie bowiem biskup Rzymu stal si na zachodzie najwaniejsz osobistoci, podobnie jak sam Koci rzymski zdoby pierwszestwo tylko dlatego, e mieci si w starej stolicy potnego imperium.

Jak wida, powstanie Kocioa katolickiego nie byo zasug apostoa Piotra, ktry rzekomo by pierwszym biskupem w Rzymie (na co nie ma adnych dowodw historycznych), lecz samych cesarzy, ktrzy uksztatowali Koci na swoj mod. Zreszt, gdyby nawet Piotr by w Rzymie niczego to nie zmienia, bo "ciao Chrystusa" zbudowane jest nie na Piotrze, lecz na jedynym fundamencie, ktrym jest Jezus Chrystus. Po twierdza to zarwno wiadectwo ap. Pawa, jak i samego Piotra (1 Kor 3.11; Dz 4.11; 1 P 2.4 i dalej), ktry nigdy nie poda takiej wadzy, o jak zabiegali rzekomi jego nastpcy (Dz 10. 25-26; 1 P 5. 3).

Wiadomo te, e potga papiestwa i jego Kocioa wzrosa dziki niezliczonym intrygom, machinacjom, faszerstwom (np. dekrety Pseudo-Izydoriaskie z darowizn Konstantyna), wielowiekowym krucjatom i podbojom kolonialnym, ktre miay zmusi ydw, innowiercw i podbite kraje do przyjcia jego zwierzchnictwa i nauki. Zatem z biblijnego punktu widzenia rwnie z tego powodu Koci rzymskokatolicki nic ma prawa nazywa si chrzecijaskim, poniewa jest on zarwno systemem moralnego zepsucia (wielu papiey dopuszczao si nepotyzmu, symonii, a nawet osobistych zbrodni), jak i instytucj, ktra ogniem i mieczem cale narody doprowadzia do zniewolenia. Jest Kocioem, ktry podobnie jak pogaski Babilon "wysawia bogw ze zota, srebra, miedzi, elaza, drzewa i kamienia" (Dn 5. 4), a wic namawia swoich wiernych do bawochwalstwa wbrew drugiemu przykazaniu Deka logu (Wj 20. 4-6), ktre zreszt usun. Kocioem, ktry zbudowany jest na fundamencie pogaskich nauk, do ktrych zaliczy naley m.in. kult bogini matki (wszystkie dogmaty maryjne) i tzw. witych, dogmat o transsubstancjacji, czyli eucharystii, instytucj spowiedzi usznej z kamliwymi odpustami, wymylonym czycem i z ca tradycj wcznie, a wic tym wszystkim, co rwnie jest raco sprzeczne z nauk Biblii. Pismo wite uczy bo wiem, e pierwotna spoeczno chrzecijaska zbudowana bya na fundamencie apostow i prorokw, ktrego kamieniem wgielnym by Chrystus (Ef 2. 20), czyli na Sowie Boym (Rz 10. 17; Hbr 4. 12). Ju sama nazwa "chrzecijanie" (gr. christianoi) wiadczy o tym, e treci ewangelicznego ordzia by Jezus Chrystus (Dz 11. 26). Moc, ktra dokonuje przemian w yciu czowieka, jest wanie Chrystus, a nie Koci. Pierwsi chrzecijanie nie znali wic i nie potrzebowali papiey, kardynaw, ksiy yjcych w celibacie, mnichw, klasztorw, katedr, szat liturgicznych, procesji, katolickich sakramentw, kultu relikwii, obrazw, posgw, witych, medalionw oraz racw. Mona jedynie wyobrazi sobie, jak bardzo byliby zdziwieni i przeraeni, gdyby - powstawszy z grobw - spojrzeli na Koci papieski. Bez wtpienia ich ocena byaby skrajnie negatywna. Jedyn miar znan apostoom bya bo wiem "wiara, ktra raz na zawsze zostaa przekazana witym" (Jud 3), a wedug tej miary i biblijnego wzorca dla zborw Paskich oraz historii Kocioa papieskiego, Koci ten nie ma prawa nosi miana kocioa chrzecijaskiego. Koci rzymski zbudowany jest bowiem nie tylko na systemie kamliwych doktryn, ktre wypaczaj przesanie Biblii, ale rwnie na wyzysku mas (dziesicina), ich zniewoleniu i zastraszeniu (przymusowy celibat, chrzest niemowlt oraz zaleno od pozostaych sakramentw). Zbudowany jest te na kltwach i inter-dyktach oraz przelanej krwi milionw ofiar (krucjaty, inkwizycja).

Jak wida, zarwno z historycznego, jak i biblijnego punktu widzenia Koci papieski jest w swej istocie antychrzecijaski. Antychrzecijaskie s bowiem jego pene splendoru witynie (Dz 7.48-49; 17.24); ofiary, ktre Koci zrwna z jedyn i niepowtarzaln ofiar Chrystusa (Hbr 10.12); porednicy (Maria, wici, kapani) konkurujcy z porednictwem Jezusa (1 Tm 2. 5); kapani, zrwnani z kapastwem Chrystusa (Hbr 7.24-27); zastpcy Chrystusa (alter Christos to wedug nauki Kocioa "drugi Chrystus" - okrelenie kadego kapana), ktrzy wystpuj w Jego imieniu, mwic: "Jam jest Chrystus, i wielu zwiod" (Mt 24. 5). Wreszcie, antychrzecijaska jest rwnie droga zbawienia przez sakramenty (uczynki, patne modlitwy, pielgrzymki, odpusty, pokuty), ktra zaja miejsce zbawienia z laski przez wiar w Jezusa Chrystusa (Ef 2.8-10).

Dodam, e to tylko niektre przy czyny, dla ktrych Koci utraci prawo do nazywania si chrzecijaskim.