GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 skrzyda
 skrzyda (deutsch)
 Wesley
 "postrach" caej szkoy
 pastwisko
 "przechodzimur"
 ksidz zachello
 Ukraina,Ukraina

ksiadz zachello
 
 

Urodziem si w Wenecji. Kiedy miaem 10 lat, posano mnie do rzymskokatolickiego seminarium w Piacenzy, gdzie po dwunastu latach studiw przyjem wicenia kapaskie. Dwa miesice pniej mj przeoony, kardyna R. Rossi, wysa mnie do Ameryki i jako wikariusza skierowa do nowej parafii woskojzycznej pod wezwaniem Matki Boskiej Cabrini w Chicago. Cztery lata wygaszaem wic kazania w Chicago, pniej w Nowym Jorku, nigdy nie zastanawiajc si, czy moje nauki zgadzaj si z Bibli. Zabiegaem jedynie o to, by speni oczekiwania papiea i by lojalnym wobec nauk kocioa rzymskiego. Pewnej niedzieli, wczywszy radio, niechcco natrafiem na stacj protestanck. Kto gosi kazanie. Ju miaem zmieni stacj – nie wolno nam byo sucha protestanckich kaza – ale co mnie zaciekawio i nie wiem dlaczego suchaem go dalej. Nagle, jak grom z jasnego nieba, moja teologia przeya trzsienie ziemi z powodu jednego tylko wersetu biblijnego: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a bdziesz zbawiony (Dz 16,31). Nie byo zatem grzechem wierzy, e si jest zbawionym! Jeszcze si nie nawrciem, lecz mj umys kipia od wtpliwoci co do religii rzymskiej. Nauki Biblii zaczy mnie interesowa bardziej ni dogmaty i dekrety papieskie. Biedni ludzie dawali mi kadego dnia od 50. do 300. dolarw za trwajcy 45 minut obrzd (tzw. Msz). Wmawiaem im, e uwolni to dusze ich bliskich od cierpie w czycu. Ale ilekro zerkaem na wielki krucyfiks na otarzu, zdawao mi si jakby Chrystus czyni mi wyrzuty: „Faszywymi obietnicami wyudzasz pienidze od biednych, spracowanych ludzi. Postpujesz wbrew mojej nauce. Dusze wierzcych nie id na miejsce mki, bo Ja, rzekem: Bogosawieni, ktrzy w Panu umieraj - ju teraz. Zaiste, mwi Duch, niech odpoczn od swoich mozow, bo id wraz z nimi ich czyny (Ap 14,13). Nie trzeba powtarza ofiary krzya. Ofiara zostaa dokonana. Moje dzieo zbawienia jest doskonae. Bg to potwierdzi, wzbudzajc mnie z martwych. Jedn bowiem ofiar udoskonali na wieki tych, ktrzy s uwiceni (Hbr 10,14). Jeli wy, kapani i papie macie moc uwalniania dusz z czyca przez msze i odpusty, to dlaczego oczekujecie ofiar pieninych? Gdy widzicie psa, ktry wpad  do  ogniska,  czy  czekacie  z  ratunkiem  do  chwili  a  waciciel  da  wam  pi  dolarw”?

Nie mogem ju znie krucyfiksu na otarzu. Ilekro nauczaem, e papie jest namiestnikiem Chrystusa, nastpc Piotra, nienaruszaln ska, na ktrej Chrystus wznis swj koci, zdawao mi si, e jaki gos mnie gani: „Widziae w Rzymie papiea, jego gwardi, przepych panujcy w paacu, ludzi caujcych mu stopy? Czy naprawd sdzisz, e on mnie reprezentuje? Ja przyszedem suy. To Ja obmywaem uczniom stopy; nie miaem gdzie gowy zoy, w kocu zawisem na krzyu. Czy uwaasz, e Bg zbudowa swj koci na czowieku, skoro Pismo wite jasno naucza, e zastpc Chrystusa na ziemi jest Duch wity a nie aden czowiek (J 14,26)? ...t ska by Chrystus (1 Kor 10,4). Jeli  koci  rzymskokatolicki  zbudowany  jest  na  czowieku,  to  nie  jest  mj  koci".

Gosiem, e Biblia nie jest wystarczajc regu wiary, a do zrozumienia jej potrzeba tradycji i dogmatw kocielnych. Ale gos wewntrz mwi: „Wystpujesz  przeciwko nauce Pisma, gosisz bzdury. Jeli chrzecijanom do zrozumienia Biblii potrzebny jest papie, to co jest potrzebne do zrozumienia papiea? Potpiem tradycj, poniewa kady moe poj to, co konieczne jest do zbawienia. Te za zapisano, abycie wierzyli, e Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i abycie wierzc mieli  ycie  w  imi  Jego  (J 20,31).

Zalecaem parafianom aby zwracali si do Maryi, do witych, zamiast wprost do Chrystusa, lecz w rodku gos pyta: „Kto ci zbawi na krzyu? Kto zapaci za twoje winy przelewajc krew? Maria, wici czy Ja, Jezus? Ty, i wielu innych ksiy nie wierzycie w szkaplerze, nowenny, race, obrazy, wiece, ale nie wyrzucacie ich z kociow bo twierdzicie, e prostym ludziom trzeba namacalnych rzeczy, by przypominay im o Bogu. Trzymacie je w kocioach, bo to dla was nieze rdo dochodw, lecz Ja w swoim Kociele nie chc handlowania. Moi wierni maj oddawa cze mnie, w duchu i prawdzie. Boki zniszcz, a parafian naucz modli si i zwraca tylko do mnie" (Wj 20,4; Kp 26,1;
Pwt 4,2 i 12-19 i 23; 5,32[29]; Prz 30,6; Iz 40,18-26; Rz 1,23; Dz 17,29; Ap 22,18 !).

Najwiksze rozterki przeywaem zasiadajc w konfesjonale. Ludzie klkali, wyznawali grzechy, a ja znakiem krzya gwarantowaem, e mam moc odpuci im. Ja, czowiek - grzesznik, zajmowaem miejsce Boga, przywaszczajc sobie Jego prawo. Ten straszny gos przemawia wtedy do gbi mego serca: „Odzierasz Boga z nalenej tylko Jemu chway. Jeli grzesznicy chc otrzyma przebaczenie grzechw, musz uda si do Boga, a nie do ciebie. Boe prawo zamali, a zatem przed Bogiem maj si spowiada, tylko Boga mog prosi o przebaczenie. aden czowiek nie moe odpuszcza grzechw, ale Ja mog to czyni i przebaczam".

Ø      Porodzi Syna, ktremu nadasz imi Jezus, On bowiem zbawi lud swj od jego grzechw
(Mt l ,21).

Ø      I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia,  w  ktrym  moglibymy  by  zbawieni  (Dz 4,12).

Ø      Dzieci moje, pisz wam to dlatego, ebycie nie grzeszyli. Jeliby nawet kto zgrzeszy, mamy Rzecznika  wobec  Ojca  -  Jezusa  Chrystusa  sprawiedliwego  (1 J 2,1).

Nie ma tu mowy o konfesjonale ani o procedurze spowiedzi, podczas ktrej wyznawszy grzechy kapanowi, moemy otrzyma rozgrzeszenie.

Ø      Kto wierzy w Syna, ma ycie wieczne; kto za nie wierzy Synowi, nie ujrzy ycia, lecz grozi mu  gniew  Boy (J 3,36).

Ø      Jeeli wyznajemy nasze grzechy [Bg] jako wierny i sprawiedliwy odpuci je nam i oczyci nas z  wszelkiej  nieprawoci (l J l ,9).

Ø      Sdzimy bowiem, e czowiek osiga usprawiedliwienie przez wiar, niezalenie od penienia nakazw  Prawa (Rz 3,28).

Ø      Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokj mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Rz 5,1) - przekad Biblii Warszawskiej.

Ø      ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga... (Ef 2,8).

Ø      Uwierz  w  Pana  Jezusa  -  odpowiedzieli  mu  -  a  zbawisz  siebie  i  swj  dom (Dz 16,31).

Ø      Temu jednak, ktry nie wykonuje pracy, a wierzy w tego co usprawiedliwia grzesznika, wiar jego poczytuje si za tytu do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwa, jak Dawid wypowiada
o  czowieku,  ktrego  Bg  usprawiedliwia  niezalenie  od  uczynkw (Rz 4,5-6).

Ø      Jeeli za dziki asce, to ju nie ze wzgldu na uczynki, bo inaczej aska nie byaby ju ask (Rz l l ,6).

Zobacz te: Ga 3,11; 2Tm l,9; Tt 3,5; k 17,10; lKor 15,10; 2Kor 3,5; J 3,16; Dz 13,39; Ga 2,16; Flp 3,9.

Dobre uczynki nie s w adnym razie sposobem na zbawienie, ani jego podstaw; s natomiast jego skutkiem, owocem (Mt 7,20). Koci rzymski nakada obowizek wypeniania uczynkw oraz przyjmowania sakramentw (udzielanych przez ksidza) nie po to aby mogli otrzyma ask Bo,
lecz eby utrzyma wiernych w poddastwie kapanowi i papieowi i nadal sprawowa wadz nad narodami.

Nie mogem duej pozosta w kociele rzymskim, poniewa nie mona suy dwom panom jednoczenie: papieowi i Chrystusowi. Nie mogem te wierzy w dwie sprzeczne ze sob nauki: tradycj i  Bibli. Musiaem wybiera midzy Chrystusem a papieem, pomidzy tradycj a Bibli. Dziki  asce  Boej  wybraem  Chrystusa  i  Bibli.

  Joseph Zachello