GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 protestanci
 schody do piekła
 vineyard
 kronika katolicka + AUDIO
 gwardzista
 kobieta i bestia
 dwa babilony
 dwa babilony - książka
 antychryst
 świnie w salonie
 ekumenia(1)
 ekumenia(2)
 skandale

 

Bestia i Kobieta
 

 

Kobieta i bestia

A Niewiasta, ktr widziae, jest to Wielkie Miasto, majce wadz krlewsk nad krlami ziemi
Apokalipsa (Objawienie) 17,18

[...] Siedem gw to jest siedem gr tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta
Apokalipsa 17, 9

I zanis mnie w stanie zachwycenia na pustyni. I ujrzaem Niewiast siedzc na Bestii szkaratnej, penej imion blunierczych, majcej siedem gw i dziesi rogw
Apokalipsa 17,3

Kim jest Niewiasta (Kobieta)? Aposto Jan powiada, e Niewiasta to wielkie miasto rozoone na siedmiu pagrkach [...] majce wadz krlewsk. Ona jest tym "tajemniczym Babilonem" (faszywy, wiatowy koci szatana czasw koca). Tylko jedno miasto znajduje si na siedmiu pagrkach od ponad 2000 lat. Encyklopedia katolicka podaje:

W miecie Rzym pooonym na siedmiu pagrkach maj swoj siedzib wadze pastwa watykaskiego.1

Sto lat temu biskup Aleksander Hislop napisa ksik Dwa Babilony (The Two Babylons). Jest to najlepiej udokumentowana ksika jak kiedykolwiek czytaem. Na 288 stronie znajdujemy ostateczn konkluzj:

Kserkses i wielu innych krlw medo-perskich wygnao swoich kapanw ze swojego imperium. Jednak znaleli oni bezpieczne schronienie w Pergamonie i tam zosta postawiony tron szatana (Ap 2, 13). Potem wznis si on wyej i osiedli si na tronie imperium rzymskiego. Babiloska bogini zasiada w chwale na siedmiu wzgrzach Rzymu.2

KOBIETA PIJANA KRWI WITYCH

I ujrzaem Niewiast pijan krwi witych i krwi wiadkw Jezusa ...
Apokalipsa 17,6

Kim jest ta kobieta pijana krwi witych? Jaki wielki Koci na wiecie pozostawia "lady krwi" przez ponad 1000 lat? Koci rzymsko-katolicki trzyma Europ w szponach przez cae wieki i powoa do ycia "inkwizycj". Cannon Llorente, ktry by sekretarzem inkwizycji w Madrycie w latach 1790 - 1792, majcy dostp do archiww wszystkich trybunaw, obliczy, e w samej Hiszpanii liczba skazanych przekroczya trzy miliony, z czego 30000 (trzydzieci tys.) zostao spalonych na stosach.3

W latach 1540 - 1570 w wojnie papieskiej przeciwko Waldensom zgino nie mniej ni 90000 (dziewidziesit tysicy) protestantw. Mnisi i kapani bezdusznie, z wielkim okruciestwem i brutalnoci torturowali i palili ywcem niewinnych mczyzn i kobiety. Gosili, e czyni to w imi Chrystusa pod bezporednimi rozkazami "jego namiestnika"..!

W nocy 24 sierpnia 1572 we Francji zamordowano 70 tys. hugenotw ("noc w. Bartomieja"). Dalszych 20 tys. zgino jako mczennicy.4

W ten sposb Koci katolicki sta si najbardziej przeladujc instytucj religijn na wiecie, nakazujc "koronie" (krlom, cesarzom), by wprowadzia religi katolick jako obowizujc wobec poddanych. Papie Innocent III jednego popoudnia zamordowa o wiele wicej chrzecijan ni jakikolwiek cesarz w czasie caego swojego ycia.5

wiecki historyk Will Durant napisa:

Inkwizycj stawiamy na rwni z wojnami i przeladowaniami naszych czasw jako najciemniejsze strony dziejw ludzkoci, ujawniajce okruciestwo nieznane najgorszym bestiom.6

Kim jest ta kobieta z Apokalipsy (17,4) przyodziana w purpur i w szkarat, przyozdobiona zotem, drogimi kamieniami i perami, majca w swej rce zoty kielich peen obrzydliwoci i nieczystoci swego nierzdu? Chrzecijaski pisarz Dave Hunt pisze w swojej ksice Kobieta jadca na bestii (A Woman who Rides the Beast):

Nie byo i nie ma innego miasta na ziemi z wyjtkiem "chrzecijaskiego" Rzymu, ktre by tak perfekcyjnie pasowao do powyszego opisu. Jest ono winne zwodzenia dusz i prowadzenia tumw do obrzydliwoci i nieczystoci, niemoralnoci seksualnych, do zapierania si wystarczalnoci odkupienia Chrystusa na krzyu, a take sprzeday faszywego zbawienia (odpustw), przedstawiajc si jako jedyny prawdziwy Koci dziaajcy w imieniu Chrystusa.7

A Niewiasta, ktr widziae, jest to Wielkie Miasto, majce wadz krlewsk nad krlami ziemi
(Ap 17, 18).

Kim jest ta Niewiasta, ktra panuje nad krlami ziemi? Malachi Martin w swojej ksice Klucze tej krwi (The Keys of This Blood), ktra uzyskaa imprimatum Watykanu, powiada:

Wok okrgego stou polityki midzynarodowej aden wadca nie mgby dowodzi, aden rzd nie mgby funkcjonowa bez aprobaty rzymskiego papiea.8

Inny historyk, Walter James, napisa, e papie Innocenty III "ca Europ trzyma w swojej sieci".9 (Papie) Grzegorz IX grzmia, e papie jest panem i wadc wszystkiego i wszystkich.

Kim jest Niewiasta (Koci), ktra wynosi "swoj "krlow niebios"" - Mari, nawet ponad naszego Pana Jezusa Chrystusa ..?!

W najbardziej autorytatywnej ksice na temat katolicyzmu i Marii Panny napisanej przez kardynaa i witego (?) Alphonsus'a de Ligori pt. Chwaa Marii (The Glories of Mary), czytamy:

Maria, nasze ycie;

Maria, nasza nadzieja;

Maria, nasz adwokat;

Maria, nasze zbawienie.

Kardyna ten dochodzi dalej do zaska-kujcej konkluzji:

Tobie dana jest wszelka wadza na niebie i na ziemi; niechaj wszyscy suchaj twoich rozkazw; nawet sam Bg. Bg podda cay koci pod dowdztwo Marii.10

Zatem grzesznicy mog dostpowa przebaczenia tylko przez Mari. Zginie ten, kto nie ucieknie si do niej. Maria nazwana jest bram niebios, poniewa nikt nie moe wej do bogosawionego krlestwa bez odwoania si do niej. Nie ma innej drogi do zbawienia jak tylko przez Mari. Zbawienie zaley wycznie od niej.11

Sola Scriptura (tylko Pismo wite)12.

Jezus powiedzia: JA JESTEM DROG I PRAWD, I YCIEM. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE (J 14,6)

JA JESTEM BRAM. JEELI KTO WEJDZIE PRZEZE MNIE, BDZIE ZBAWIONY ... (J 10, 9)

[...] KTO NIE WCHODZI DO OWCZARNI PRZEZ BRAM, ALE WDZIERA SI INN DROG, TEN JEST ZODZIEJEM I ROZBJNIKIEM (J 10, 1)

Biskup Hislop (czyt. str. 2) kontynuuje: To przed Babilonem, ktry umiejscowi si na siedmiu pagrkach, ostrzegani s wici.

Kiedy za czasw cesarza Konstantyna chrzecijastwo po raz pierwszy stao si religi pastwow, cesarzowi nadano tytu Pontifex Maximus; dr John Walvoord, prezydent Dallas Theological Seminary, pisze w swoim dziele The Bible Knowledge (Wiedza Biblijna):

Ludzie uprawiajcy kult babiloski przenieli si do Pergamonu, gdzie znajdowa si jeden z siedmiu zborw Azji Mniejszej (Ap 2, 12-17). Korony w ksztacie rybich gw nosili najwysi kapani kultu babiloskiego dla uczczenia "boga - ryby". Na tych koronach widnia napis "stranik mostu", symbolizujcy most pomidzy czowiekiem a szatanem. Tytu ten zosta przejty przez cesarzy rzymskich, ktrzy uywali jego odpowiednika aciskiego "Pontifex Maximus". Pontifex Maximus zosta nadany pierwszemu kapanowi, za ktrego czasw chrzecijastwo stao si religi pastwow. W pniejszym okresie ten sam tytu nadano biskupowi Rzymu i nazwano go papieem. Tak nazywa si kolejnych biskupw Rzymu do dnia dzisiejszego.13

Pastor Barry Smith w swych dwch ksikach: Pierwsze Ostrzeenie (The First Warning) oraz Drugie Ostrzeenie (The Second Warning) dowodzi, e oficjalny tytu biskupa Rzymu brzmi: VICARIUS FILII DEI - Wikariusz Syna Boego, albo "Zastpca Syna Boego". Taki jest oficjalny tytu biskupa Rzymu nadany mu przez Koci katolicki. Warto liczbowa tych trzech sw wynosi 66614. Biblia podaje, e to Duch wity przyszed, aby reprezentowa Jezusa Chrystusa na ziemi i uwielbi Go jako Syna Boego.15

Koci ten kategorycznie zaprzecza, e zbawienie mamy tylko dziki temu, e Jezus Chrystus przebaga Boga Ojca za nasze grzechy i przela za nas Sw krew na krzyu. Poprzez cae wieki Rzym gosi, e poza Kocioem katolickim nie ma zbawienia oraz e zbawienie dostpuje si przez spenianie dobrych uczynkw, udzia w sakramentach, itp. Taka jest ewangelia wedug Rzymu:

Jeli kto gosi, e sakramenty Nowego Prawa nie s konieczne do zbawienia, lecz [...] bez nich [...] mona otrzyma od Boga ask usprawiedliwienia, tylko przez wiar [...] niech bdzie przeklty.16

Sowo Boe stwierdza:

ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynkw, aby si nikt nie chlubi
(Ef 2, 8 - 9)

A dostpuj usprawiedliwienia dar-mo, z Jego aski, przez odkupienie, ktre jest w Chrystusie Jezusie
(Rz 3, 24)

Jeeli wic ustami swoimi wyznasz, e JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, e Bg Go wskrzesi z martwych - osigniesz zbawienie. Bo sercem przyjta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia
(Rz 10, 9 - 10)

SOLA SCRIPTURA (tylko Pismo wite). Takie byo gwne nawoywanie wielkich reformatorw piset lat temu w okresie reformacji. Ich naczelnym hasem byy sowa z Listu do Rzymian (1, 17): "Sprawiedliwy z wiary y bdzie". Wielki reformator Zwingle napisa w roku 1522:

Jeli zostan wtrcony do wizienia ... atwiej bdzie skruszy ska z naszych Alp, ni oddzieli mnie na wycignicie doni od Jezusa Chrystusa.17

Biskup Hugh Latimer by najwikszym kaznodziej w Anglii (1485 - 1555). Odway si wskaza na bdy faszywej ewangelii Rzymu nawet w czasach panowania krla Henryka VIII. Zosta uwiziony w Tower, w Londynie, za goszenie z pasj zbawienia z aski przez wiar w dokonane dzieo Jezusa Chrystusa. On i inny biskup Mikoaj Ridley zostali skuci plecami i spaleni na stosie w Balliol College 16 padziernika 1555 roku. Zanim strawiy ich pomienie, syszano jak Latimer woa do swojego towarzysza niedoli:

Bracie Ridley, bd dobrej myli i wyka odwag. Dzisiejszego dnia, dziki Boej asce, zapalimy w Anglii tak wiec i ufam, e nigdy nie zostanie zgaszona !18

29 MARCA 1994 ROKU ZOSTAA ZRZUCONA BOMBA NA CAY WIAT EWANGELICZNYCH CHRZECIJAN

Tego dnia czoowi przywdcy ewangeliczni i katoliccy podpisali wspln deklaracj o wspdziaaniu chrzecijan ewangelicznych i katolikw: (Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the 3rd Millennium). To wydarzeniem poprzedziy dwa lata szczegowych przygotowa i monitoringu ze strony Watykanu. Byo to najbardziej znaczce wydarzenie w ostatnim pisetleciu dziaalnoci Kocioa.

Dokument ten w gruncie rzeczy obali reformacj i bez wtpienia bdzie mia daleko idce reperkusje w caym chrzecijaskim wiecie w nadchodzcych latach.19

30 marca 1994 roku New York Times zamieci artyku, w ktrym czytamy:

Czoowi katolicy i ewangeliczni chrzecijanie pracowali razem w ruchu przeciwko aborcji i pornografii, a teraz prosz swoje trzody o dokonanie wyomu w dotychczasowym sposobie mylenia i wzajemne uznanie si za chrzecijan. Poprzez co, co nazywa si deklaracj historyczn, chrzecijanie ewangeliczni z Patem Robertsonem i Charles'em Colsonem na czele (gwni inicjatorzy) dzisiaj poczyli si z konserwatywnymi przywdcami rzymskokatolickimi w budowaniu wizi wiary, ktre cz najwiksze i najaktywniejsze politycznie grupy religijne w kraju.

John White, prezydent Geneva College i byy prezydent National Association of Evangelicals, powiedzia: "Nastpi triumfalny moment w yciu religijnym Amerykanw po wielu wiekach wzajemnych nieufnoci".

SYGNATARIUSZE ZAPRZECZYLI POTRZEBIE REFORMACJI

Deklaracj podpisali: Konwent Poudniowych Baptystw, ktry reprezentuje pitnacie milionw ludzi (najwiksza denominacja w USA); Bill Bright - zaoyciel Campus Crusade for Christ; Mark Noll z Wheaton College University; Os Guiness, Jesse Miranda (Assemblies of Good), Richard Mouw (prezydent Fuller Theological Seminary) oraz Richard Simonds z Poudniowej Kalifornii (przewodniczcy The National Association of Evangelicals). Ten ostatni gorco oklaskiwa deklaracj, potem za powiedzia: - "[...] mam nadziej, e przyczyni si to do wikszej wsppracy pomidzy ewangelicznymi chrzecijanami, a katolikami".

Kluczowym elementem tej historycznej wsplnej deklaracji jest (nie do pomylenia wczeniej) uznanie przez czoowych przywdcw ewangelicznych, e aktywne uczestnictwo w yciu Kocioa katolickiego czyni czowieka chrzecijaninem. Jeli tak rzeczywicie jest, to znaczy, e reformacja bya tragiczn pomyk. Jeli jednak reformatorzy mieli racj, to przymierze pomidzy katolikami a ewangelikami moe by najsprytniejszym i najmiertelniejszym atakiem na ewangeli w caej historii Kocioa.20

EWANGELIZACJA 2000 - PROSTO Z WATYKANU

Charles Colson by jednym z gwnych mwcw na konferencji katolickiej pod hasem: Jan Pawe II i Nowa Ewangelizacja - Misja Uzupeniajca. Pan Colson dzieli podium z o. Forrestem, odpowiedzialnym z ramienia Watykanu za Ewangelizacj u schyku drugiego tysiclecia.21

Ewangelizacja dla katolikw oznacza "pozyskanie ludzi do Kocioa rzymsko-katolickiego". Ojciec Tom Forrest przemawiajc do grupy charyzmatykw katolickich, powiedzia: "Nasze zadanie polega na uczynieniu z ludzi na tyle penowartociowych chrzecijan, na ile to tylko moliwe, poprzez doprowadzenie ich do kocioa katolickiego".

Dalej cytowa papiea Pawa VI, ktry w kazaniu na temat Ewangelizacja we wspczesnym wiecie, mwi: "Zaangaowanie kogo kto niedawno zosta zewangelizowany, nie moe by abstrakcj. Musi temu zosta nadana konkretna i widzialna forma poprzez doczenie do Kocioa katolickiego - naszego widzialnego sakramentu zbawienia. Podobaj mi si sowa - powtrzy papie - naszego widzialnego sakramentu zbawienia".

Tym jest Koci, a jeli tym jest Koci, to musimy ewangelizowa dla Kocioa. Nie, nie zapraszamy ludzi, by stali si chrzecijanami, zapraszamy ich, by stali si katolikami. W naszych wityniach mamy ciao i krew Chrystusa. Chrystus jest obecny na naszych otarzach i podczas mszy ofiarowuje si za nas Bogu. Przez eucharysti jednoczymy si z Nim.

My katolicy czcimy Mari i ona, nasza matka - krlowa raju - modli si za nas tak dugo, a ujrzy nas w chwale.

Jako katolicy mamy czyciec. Dziki Bogu, jestem jednym z tych, ktrzy nigdy by nie osignli tak bogiej wizji bez niego. Jest to jedyna droga do Boga.

ZATEM MY KATOLICY MAMY ZA ZADANIE WYKORZYSTA OSTATNI DEKAD PRZED TRZECIM TYSICLECIEM DO EWANGELIZOWANIA KADEGO, KOGO SI DA I WCZANIA ICH DO KOCIOA KATOLICKIEGO - CIAA CHRYSTUSOWEGO.22

PRAWDZIWA EWANGELIZACJA PROWADZI DO JEZUSA CHRYSTUSA

Ewangeliczni chrzecijanie s oszukiwani przez katolikw w prowadzeniu wsplnej ewangelizacji. Nie moe by o tym mowy ze wzgldu na rozbienoci doktrynalne. Prawdziwa ewangelizacja polega na przyprowadzeniu ludzi do poznania Jezusa Chrystusa, jako ich osobistego Zbawiciela. Doktryna Rzymu jest dokadn antytez "ewangelii aski Boej" (Dz 20, 24). Ewangelia Rzymu to "inna ewangelia" (Ga 1,7).

Prawdziwa ewangelia zbawienia - biblijna ewangelia aski Boej - polega na tym, e zbawienie mamy tylko przez wiar w dokonane dzieo Jezusa Chrystusa i przelan krew Jego na krzyu Golgoty. To jest jedyna prawda !

Aposto Pawe pisa pod natchnieniem Ducha witego:

Nadziwi si nie mog, e od Tego, ktry was ask Chrystusa powoa, tak szybko chcecie przej do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: s tylko jacy ludzie, ktrzy siej wrd was zamt i ktrzy chcieliby przekrci Ewangeli Chrystusow. Ale gdybymy nawet my lub anio z nieba gosi wam Ewangeli rn od tej, ktr wam gosilimy - niech bdzie przeklty !
(Ga 1, 6 - 8)

Raport specjalny:

Zaskoczeni oszoamiajcym wzrostem "sekt ewangelicznych" w Brazylii przywdcy Kocioa katolickiego zagrozili wypowiedzeniem "witej wojny" przeciwko protestantom, jeli ci nie przestan odprowadza ludzi z katolickiej owczarni. Na 31. Konferencji Biskupw Brazylijskich biskup Bohn stwierdzi, e ewangeliczni chrzecijanie powanie zagraaj wpywom Watykanu w tym kraju. Wypowiemy wit wojn, nie ma co do tego adnych wtpliwoci. Koci katolicki ma ocia struktur, lecz kiedy ruszymy, zgnieciemy wszystko co napotkamy. Na koniec biskup ten przyzna, e: "przeladowanie protestantw nadal pozostaje ich oficjaln polityk".23

Koci katolicki nigdy "nie zmieni skry". Obserwuje si masowy pd w kierunku Rzymu. Robert Schuller z Krysztaowej Katedry, podpisujc dekla- racj, powiedzia:

Ju czas, by protestanci udali si do pasterza (biskupa Rzymu) i powiedzieli: "Co mamy zrobi, by wrci do domu ?".24

REFORMACJA PROTESTANCKA ZOSTAA ZDRADZONA

Charles Colson (czyt. str. 13) w niedawnym wywiadzie powiedzia, e:

[...] jest zmartwiony konfliktami wynikajcymi ze wzrostu liczby protestantw w tradycyjnie katolickiej Ameryce aciskiej ...25

To bardzo dziwne stwierdzenie. Czy martwi go to, e w Brazylii kruszone jest jarzmo faszywej ewangelii Rzymu, a prawdziwa ewangelia Jezusa Chrystusa, ktra jest moc Bo ku zbawieniu, doprowadza miliony ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela?

Najsynniejszy ewangelista wiata, Billy Graham, nazwa papiea Jana Pawa II "najwikszym przywdc religijnym we wspczesnym wiecie ..."26

Powiedzia on take: "Odkryem, e zasadniczo moje wierzenia s takie same jak ortodoksyjnych katolikw".27

Jeden z czoowych "ekspertw od spraw rodziny" uzna papiea za "najwspanialszego przywdc religijnego, ktry wyznaje imi Jezusa Chrystusa".28

Wielka reformacja zostaa zdradzona. Jak mogo do tego doj? Przywdcy ewangelicznych chrzecijan w Ameryce, ktrzy nigdy nie poznaliby ewangelii, gdyby nie dzielni mczennicy, ktrzy sprzeciwili si Rzymowi, obecnie tworz "niewite partnerstwo" z t sam instytucj, ktra przelewaa krew mczennikw.29

Deklaracj Chrzecijanie Ewangeliczni i Katolicy Razem podpisali rwnie Paul Crouch z sieci TV TBN, Oral Roberts, Benny Hinn. Nie daj si nabra na t fal kompromisu. Chocia nasz Pan modli si: "aby stanowili jedno" (J 17), to jedno ma miejsce tylko wtedy, kiedy jestemy pojednani z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa przelan na Golgocie.

Piset lat temu wielki reformator Marcin Luter powiedzia:

Jeli to tylko moliwe, zabiegajcie o pokj, lecz najpierw trzeba ustali prawd (zdrow nauk). NIE ODDAWAJMY PRAWDY W ZAMIAN ZA JEDNO. Nie oddawajmy tej wielkiej doktryny o usprawiedliwieniu z wiary; doktryny, ktra zamaa moc Rzymu; doktryny, ktra mwi o tym, e zbawienie mamy z aski przez wiar w dokonane dzieo Jezusa Chrystusa na krzyu.

W obecnej dobie trzeba pamita o sowach Charles'a H. Spurgeona:

Obowizkiem kadego chrzecijanina jest wystpowa (modli si) przeciwko antychrystowi. A jeli chodzi o to, kim jest antychryst, nikt przy zdrowych zmysach nie powinien mie wtpliwoci. Jeli nie jest to potpourri kocioa rzymskiego, to nie ma na wiecie nikogo, kogo mona by nazwa tym imieniem.

On rani Chrystusa, okrada Go z Jego chway. Zamiast Jego przebagania stawia sakramenty; zamiast Zbawiciela wynosi kawaek chleba (antychryst). Jeli bdziemy wystpowa przeciwko temu (gdy uderza to w Niego), bdziemy miowa tych ludzi, cho nienawidzi bdziemy ich faszywe doktryny; bdziemy kocha ich dusze, ale ich dogmaty i tradycje uwaa bdziemy za przeklte (Ga 1, 8).

JEDNO MIDZY PASTWEM I KOCIOEM

I zanis mnie w stanie zachwycenia na pustyni. I ujrzaem Niewiast siedzc na Bestii szkaratnej, penej imion blunierczych, majcej siedem gw i dziesi rogw
(Apokalipsa 17,3)

Apokalipsa - rozdzia 17 zaczyna wypenia si na naszych oczach. Niewiasta ju niebawem pojedzie na zwierzciu (przywdcy odnowionego imperium rzymskiego). Niewiasta - wielki wiatowy koci - wielka wszetecznica, to faszywy koci zamiast nieskaonej, czystej, obmytej krwi Baranka - oblubienicy Chrystusowej.

Biskup Rzymu nie bdzie antychrystem, ale czy nie jest to moliwe, by sta si gow, wiatowego, szataskiego superkocioa?

Jan Pawe II zaleca si do wszystkich wiatowych religii. Koci rzymskokatolicki jest tolerancyjny wobec wszystkich religii wiata z wyjtkiem jednej: - prawdziwego chrzecijastwa ewangelicznego. Toleruje wszystko: od jogi do voodoo tak dugo, jak dugo pozostaj przy "kociele". Jan Pawe II obecnie bierze w objcia wszystkie religie i gosi, e wszyscy bogowie waciwie s jednym i tym samym bogiem.

Obecnie tworzy si potny ruch wywodzcy si bezporednio z Babilonu: Jedno w rnorodnoci. Jest to nawoywanie staroytnych babiloczykw: "Bdziemy jedno". Przeywamy odrodzenie idei - powrt Babilonu.

Robert Muller, byy zastpca sekretarza generalnego ONZ, a obecnie kanclerz Uniwersytetu Pokoju, zaprosi biskupa Rzymu do zoenia wizyty w ONZ i wygoszenia mowy do narodw wiata, by ogosi siebie gow30 jednego wiatowego kocioa. Powiedzia on:

Potrzeba nam wiatowej kosmicznej duchowoci. Mam nadziej, e przywdcy religijni zbior si razem i zdefiniuj prawa kosmiczne, ktre s wsplne dla wszystkich ...

Musimy mie take nadziej, e papie przybdzie do ONZ przed rokiem 2000, z przesaniem do wszystkich religii wiata, w jaki sposb trzecie tysiclecie uczyni tysicleciem "duchowoci".31

POST SCRIPTUM

Kiedy w roku 300. naszej ery cesarz Konstantyn sta si naladowc Chrystusa, zmieni prawn pozycj kocioa: z organizacji nielegalnej na oficjalnie usankcjonowany koci pastwowy. W ten sposb szatan prbowa wywrci koci od wewntrz poprzez infiltracj nowo zalegalizowanego kocioa chrzecijaskiego. W gruncie rzeczy, ten wyrafinowany atak by o wiele bardziej niebezpieczny dla prawdziwego kocioa ni poprzednie atakowanie go przez imperatorw. Przedtem z powodu strasznych przeladowa tylko prawdziwi wierzcy doczali do kocioa. Potem, kiedy koci by oficjalnie usankcjonowany przez pastwo, tysice pogan bez adnej skruchy doczao do grona jego wyznawcw ze wzgldu na moliwo odnoszenia spoecznych, finansowych i politycznych korzyci. Na przestrzeni wiekw pastwowy koci rzymski zaadoptowa wiele mistycznych, religijnych osobliwoci z Babilonu, by przypodoba si tym nowym pogaskim "nawrconym". W cigu tych wiekw wprowadzono faszywe pogaskie praktyki, wcznie z oddawaniem czci posgom i obrazom, wiar w faszywe cuda (objawienia), wyniesienie duchownych ponad zwykych wiernych, nieokieznan korupcj. Transformacja religijna bya tak wielka, e wierzcy pierwszego wieku nie uznaby tego oficjalnego kocioa pastwowego z dziesitego wieku za chrzeci-jaski. Wielu wierzcych, ktrzy trzymali si prawdziwej wiary, zostao zmuszonych zej do podziemia.

W redniowieczu korupcja i praktyki pogaskie wkrady si do kocioa na wszystkie szczeble. Szatan niemale zdusi tlce si wgle prawdy, ktre pozostay z wiary chrzecijan z pierwszego wieku. li przywdcy kocioa przejli w swe rce wadz polityczn i finanse i poczyli si w niewitym przymierzu z przywdcami wieckimi, wcznie z krlami. Ustanowione zostao prawo, ktre zabraniao zwykym chrzecijanom posiadania Pisma witego lub oddawania czci Bogu tak, jak nakazuje Nowy Testament. wiat zachodni, duchowo wkroczy w "er ciemnoci" na wiele wiekw. Pomimo tych wiekw szataskich atakw na prawd, miliony chrzecijan w Europie i Afryce odrzucio inkwizycj i religijne zepsucie. Waldensi, Albigensi, Katarowie i wiele innych grup chrzecijan wierzcych Biblii, trzymao si wiary apostolskiej. Potajemnie przepisywali manuskrypty Biblii i przemycali je z miasta do miasta dla podziemnego kocioa. Wedug prawa oficjalnego kocioa akt czytania Biblii by nielegalny. Na przykad we Woszech posiadanie Biblii przez laikw byo nielegalne a do roku 1870.

Staroytni Waldensi byli chrzecijanami, ktrzy przestrzegali zasad prawdziwej wiary od czasu oddzielenia si od coraz bardziej zepsutego oficjalnego kocioa w sidmym wieku. Mieszkali oni w dolinach wysokich gr, w niedostpnych rejonach pnocnych Woch, gdzie mogli oddawa cze Chrystusowi w taki sposb, jak nakazywa Nowy Testament. Waldensi i ich naladowcy byli przedreformacyjnymi protestantami na dugo przed tym, zanim Luter przybi swoje dziewidziesit pi tez na drzwiach kocioa w Wittenberdze w roku 1520. Luter ogosi odnowienie prawd z pierwszego wieku. Przyzna jednak, e po prostu kontynuuje prawdy wiary wczeniejszych grup, takich tajnych chrzecijan, jak na przykad Waldensi.

Waldensi posiadali manuskrypt z roku 1120, pod tytuem: "Rozprawa na temat antychrysta" zawierajcy ich zrozumienie proroctw biblijnych. Pod wpywem straszliwych tortur i morderstw w czasie inkwizycji ich interpretacja proroctw nie bya oczywicie zbyt dokadna. Uwaali, e antychryst i Wielka Wszetecznica Babiloska z ksigi Objawienia znacz to samo, chocia my wiemy, e to dwa rne podmioty. Antychryst to symbol faszerstwa lub zwiedzenia, noszcego pozory prawdy i sprawiedliwoci Chrystusa i Jego oblubienicy. Wszelka nieprawo nazywa si take antychrystem lub Babilonem - czwart besti, wszetecznic, czowiekiem grzechu, synem zatracenia. Imi antychryst oznacza rwnie, e pod mask imienia Chrystusa i Jego kocioa oraz wiernych mu czonkw, kryje si to, co sprzeciwia si zbawieniu, ktre Chrystus dla nas wywalczy. Waldensi nie przeprowadzali szczegowej analizy wypenienia proroctw. Waldensi skupiali si na wikszych zagadnieniach zwizanych z atakami szatana na prawdziwy koci i wizali biblijne proroctwa o antychrycie i Babilonie z wielk niesprawiedliwoci, ktrej dowiadczali w walce o wolno religijn.

W Prowansji, we Francji, pod koniec trzynastego wieku redniowieczny koci katolicki rozpta kampani przeciw Albigensom. W cigu dwudziestu czterech godzin cito gowy ponad pidziesiciu tysicom chrzecijan Albigensw, poniewa nie chcieli wyrzec si swojej wiary. Historia tego tragicznego okresu ujawnia, e ponad milion chrzecijan byo bestialsko torturowanych i zabitych w samej poudniowej Francji (Jones - Historia kocioa chrzecijaskiego - 1826). Kiedy niebo ujawni cakowit liczb tych odwanych wierzcych, ktrzy nie cofnli si przed tymi wszystkimi atakami szatana. W caej Europie w cigu tych wiekw przeladowa miliony potajemnie wierzcych trzymay si prawdziwej wiary w ewangeli Jezusa Chrystusa.

Mt 10,27

1 Catholic Encyklopedia (Moody Press, maj 1994), str. 62
2 Aleksander Hislop, The Two Babylons (Hearthstone Publishers, Oklahoma City, OK) str. 288
3 R. W. Thompson, The Papacy and Civil Power (New York, 1876), str. 82
4 Henry Halley, Pocket Bible Handbook (Chicago, IL, 1944)
5 Katolicki historyk, Peter de Rosa, Vicars of Christ; The Dark Side of the Papacy(Crown Publishers, 1988), str. 35
6 Will Durant, The Story of Civilization, tom IV (Simon i Shuster, 1950), str. 784
7 Dave Hunt, A Woman who Rides the Beast, str. 197
8 Martin
9 Walter James, The Christian in Politics (Oxford University Press, 1962), str. 47
10 Kardyna Alphonsus de Liguori, The Glories of Mary, str. 94
11 Ibid, str. 82 - 83; 94; 160; 169 - 170
12 Haso przewodnie Reformacji
13 Dr John Walvoord, The Bible Knowledge, str. 971
14 W jzyku aciskim litery: "v" i "u" wystpuj zamiennie i oznaczone s t sam cyfr = 5 (pozostae litery: a, r, s, f, e nie maj wartoci liczbowej)
15 Barry Smith, The Second Warning, str. 121
16 H. J. Schroeder, O. P., The Cannons and Decrees of the Counsel of Trent (Tan Books, 1978), str. 52
17 UL. Ric Zwingle, 13 sierpnia 1522, cytat wedug J. H. Merle D'Aubigne, History of the Great Reformation of the 16th Century in Germany i Switzerland Vol. II (New York, 1843), str. 392
18 Book of Martyrs, Ed. Forbush, 1962 ed. Str. 233 - 237
19 Hunt, str. 5
20 Ibid, str. 6
21 New Evangelization 2000, wydanie 23, 1994
22 Roman Catholic Double Talk at Indianapolis, 90; Fundation, lipiec-sierpie 1990, wyjtki z przemwienia o. Tomasa Forresta do katolikw podczas sobotniej porannej sesji szkoleniowej
23Charisma (maj 1994)
24 Michael de Semlyen, Wszystkie drogi prowadz do Rzymu? (Dorchester House Publications, England, 1991), str. 178
25 New York Times, 30 marzec 1994, str. A8
26 Billy Graham, Saturday Evening Post, stycze-luty (1980)
27 Billy Graham, cytat wg McCall's (1978)
28 Citizen, Focus on the Family (stycze 1990), str. 10
29 Hunt, str. 410
30 List do Kolosan (1, 18)
31 World Good Will Newsletter, Plaza Building UN, New York, NY, 1989, nr 4, str. 1, 3


Odnonie poruszonych zagadnie szczeglnie polecamy videokaset - sensacyjny dokument pod tytuem: "Kobieta jadca na bestii".
Dystrybucja:
Kaleb.pl, ul. Koncertowa 19 lok.200, 20-843 Lublin
tel./fax (0-81) 441-95-19, e-mail: andrzej@pojednanie.org; http://sklep.pojednanie.org