GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 proroctwo
 ukrzyowanie
 imperia czasw koca
 wizja
 wizja koca
 eschatologia
 dylemat
 muszkieterzy
ka snw ...
 ka snw czy raczej koszmarw.


Wiele lat temu gdy modliem si o przyszo naszej gospodarki otrzymaem wizj rozlegej, bujnie zaronitej ki... Czuem, e obraz ten reprezentuje dugi okres ekonomicznego powodzenia z jakim od tamtego czasu mamy do czynienia. Po pewnym czasie, w sierpniu 1995 r. w czasie modlitwy, wizja ta powrcia z nowymi szczegami. Tym razem kres tej ki okrywaa mga. W okolicach miejsca w ktrym miaa ona swj pocztek byo niezwykle ostre urwisko. Na jego rodku znajdowaa si krta, wska i opadajca pod bardzo ostrym ktem w d cieka. Na pierwszy rzut oka wygldaa jak wiszcy most. Bya poronita t sam traw co poprzedzajca j ka, lecz prowadzia na dno urwiska. Prawie wszyscy z wchodzcych w mg ludzi omijali malek ciek spadajc z urwiska. Jedni ginli roztrzaskujc si o skaliste podoe, drudzy ldowali w zawieszonej u podnza urwiska sieci. Niestety, jak si okazao, sie ta nie bya dla nich ratunkiem. Bya puapk w ktr wpadali ldujcy w niej ludzie. Niektrzy z tych ktrzy znaleli si w mgle byli ostroniejsi. Na kolanach, po omacku wymacywali krawd urwiska szukajc cieki, ktrej istnienie intuicyjnie wyczuwali. I wikszo z nich j odnajdywaa. Ostronie, nie podnoszc si z kolan schodzili w d. Byli te tacy ktrzy przytaszczyli ze sob spadochrony. Kolejno skakali z urwiska niknc we mgle.

Na jego dnie rozcigao si bezkresne morze. W zatoce zakotwiczone byy cztery rodzaje statkw: niewolnicze, okrty wojenne, luksusowe, odzie szpitalne. Najwicej byo statkw niewolniczych. Drugich pod wzgldem liczby, byo okrtw wojennych. Poza tym stao tam tylko 5 odzi szpitalnych ktre byy zakotwiczone w najczystszych i najlepiej utrzymanych dokach w samym sercu zatoki. Dwa z luksusowych liniowcw zajmoway miejsca w dokach, na obu jej kocach. Mimo obfitoci wszelkiego rodzaju dostaw, oba z nich (podobnie jak doki przy ktrych stay) byy brudne i zaniedbane. Jeli chodzi o okrty wojenne - to aden z nich nie by zakotwiczony - wszystkie ospale posuway si po morzu, w pobliu zatoki.

Ludzie wycignici z sieci trafiali wprost na statki niewolnicze. Wikszo z tych ktrym udao si przebrn przez ciek, kierowao si na odzie szpitalne, cho wielu z nich trafiao take na pokad luksusowych liniowcw. Tam, niektrych z nich zakuwano w kajdany i prowadzono na statki niewolnicze. Co jaki czas ludzie ze statkw niewolniczych i luksusowych liniowcw zabierani byli na okrty wojenne. Nie byo moliwoci przeciwstawienia si; brali kogo chcieli.

Rwnie na pokad odzi szpitalnych zabierano ludzi z innych statkw. Byli to zazwyczaj chorzy i ranni. Zaoga odzi szpitalnych miaa na sobie byszczce zbroje ktre sprawiay, i gdziekolwiek si pojawili okazywano im powaanie i szacunek. Kady kto skaka z urwiska na spadachronie, ldowa bezporednio na pokadzie odzi szpitalnej bd w dokach przy ktrych byy zakotwiczone.

W momencie gdy niewolniczy statek by ju wypeniony, odbija od brzegu i po wypyniciu z zatoki zaczyna wykonywa mnstwo rnych manewrw, co chwila zmieniajc obrany kierunek. Wygldao to tak jakby zaogi tych statkw nie miay pojcia w ktr stron miay pyn. Podobnie rzecz miaa si z okrtami wojennymi. Tak czsto zmieniay kurs e nie sposb byo okreli w ktr stron za chwil bd pyn. Gdy na ich drodze znalaz si jaki inny statek, natychmiast otwieray ogie i zatapiay go. Gdy naprzeciw siebie stany dwa wojenne okrty, ostrzeliway si tak dugo a jeden z nich znika pod tafl wody.

Spowijajca ca zatok mga staa si powodem wielu kolizji w wyniku ktrych co jaki czas ton kolejny statek. Morze byo pene rekinw ktre tylko na to czekay by kto znalaz si za burt. Desperacja, zamieszanie i strach - podobnie jak mga, wypeniay ca zatok.

Wszystko to wydawao nasila si wraz ze stopniowym zagszczaniem si mgy. Z kolei gdy mga zaczynaa si powoli rozrzedza, w oczach ludzi pojawia si pomyk nadziei. Gdy tylko mga podnosia si na tyle aby odsoni otwarte morze, wszystkie statki kieroway si w jego kierunku. Jedynie odzie szpitalne pyny tak jakby wiedziay dokd zmierzaj. Przedzieray si przez pogron w haosie zatok i wypyway na otwarte morze. Wypyway kolejno jeden po drugim na jaki czas niknc za horyzontem, po czym wracay i ponownie wypyway.

Gdy w tej wizji zaczem poda za jedn z tych odzi, po chwili poczuem si tak, jakbym sta na jej mostku kapitaskim. Im bardziej oddalalimy si od zatoki, tym bardziej czystsze stawao si niebo. Po pewnym czasie jego bkit sta si niezwykle intensywny. Nigdy wczeniej, moe za wyjtkiem lotu samolotem, nie widziaem tak piknego nieba. Urzeko mnie ono do tego stopnia, e nie miaem czasu eby przyjrze si morzu. Gdy spojrzaem w d, okazao si, e zamiast pyn, od jakiego czasu wzbijamy si w gr. Przez chwil mylaem, e lec w kosmos. Gdy skierowalimy si w d, moim oczom ukaza si widok czego co wygldao jak nowy, nieznany mi dotd wiat. Byo tam mnstwo wysp poczonych piknie wygldajcymi mostami, ktre przemierzay niezliczone rzesze ludzi. Na kadej z nich mieszkali ludzie reprezentujcy inn kultur. Panowa na nich niezmcony spokj. Rannych z naszej odzi rozdzielano tak, aby kady trafia na wysp zamieszkan przez ludzi reprezentujcych t sam kultur co on. Na kadej z wysp budowano ogromne fundamenty na ktrych miao powsta gigantyczne miasto. Cho kada z wysp bya inna i adna z nich nie przypominaa mi niczego co widziaem dotychczas, to na kadej z nich czuem si jak w domu. Kada bya prawdziwym rajem. Byy jakby nie z tego wiata. Wkraczajc na now wysp, w jaki sposb odczuwaem blisko tamtej, ktr przed chwil opuciem.


INTERPRETACJA i ANALIZA