GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 ateizm
 filozofia
 nazywasz...
 arka
 arka 2
 tyr

 

 

Tyr
 
 

Ezechiel 26, 3-5.7.12.14.16 (Proroctwo napisane okoo 590 lat przed Chrystusem), czytamy: "Dlatego tak mwi panujcy Pan: Otom Ja powsta przeciwko tobie, o Tyrze, a przywiod na ci wiele narodw, jakobym przywid morze z. nawanociami jego, i zburz mury tyrskie, i rozwal wiee jego, i wymiot z niego proch jego, i uczyni go wierzchokiem skay gadkiej, tak, e bd wysusza sieci w pord morza, bom Ja rzek, mwi panujcy Pan: Oto Ja przywiod przeciwko Tyrowi Nabuchodonozora, krla babiloskiego, od pnocy, krla nad krlami, i rozbior majtno twoj, a rozchwyc towary twoje, i rozwal mury twoje, i domy twoje rozkoszne poburz, a kamienie twoje, i drzewo twoje, i proch twj do wody wrzuc. I uczyni ci wierzchokiem gadkiej skay; staniesz si miejscem ku wysuszaniu sieci, nie bdziesz wicej zbudowany; bom Ja Pan powiedzia, mwi panujcy Pan. I powstan ze stolic swoich wszyscy ksita pomorscy, i zo z siebie paszcze swoje, a szaty swe haftowane zewlek, strachem bd przy-odziani, na ziemi usid, a wzdrygajc si co chwila zdumiewa si bd nad tob".
To proroctwo przepowiada zniszczenie Tyru i stwierdza 7 definitywnych rzeczy, ktre maj si wydarzy:
1. Nabuchodonozor mia zdoby miasto Tyr.
2. Inne narody miay bra udzia w wypenieniu tego proroctwa.
3. Miasto miao by uczynione gadkie jako wierzch skay.
4. Miao si sta miejscem dla rozpocierania sieci.
5. Jego kamienie i drewno miay by zoone w porodku morza.
6. Inne miasta miay wielce si ba w zwizku z upadkiem Tyru.
7. Stare miasto Tyr nie miao ju nigdy wicej by odbudowane.

Tyr by miastem pooonym na pnocnym brzegu Palestyny, zamieszkaym przez Fenicjan, wielki nard morski, ktrego wszyscy ich wrogowie wielce si bali (krl Tyru dostarczy drewna Salomonowi dla budowy wityni). W roku 586 przed Chrystusem Nabuchodonozor, krl babiloski, obieg miasto Tyr. Oblenie to trwao 13 lat, a gdy wreszcie Nabuchodonozor zdoby miasto w roku 573 przed Chrystusem, stwierdzi, e Fenicjanie wszystko, co tylko miao jak warto, wywieli na wysp pooon okoo 800 m od brzegu, tak e jakkolwiek miasto zostao zdobyte, Nabuchodonozorowi nic to nie przynioso i Fenicjan sobie nie podbi. Nabuchodonozor nie mg bowiem pj w lad za nimi, aby zdoby ich siedzib na wyspie, i musia powrci do Babilonu. W ten sposb zostao wypenione pierwsze stwierdzenie tego proroctwa, e Nabuchodonozor zdobdzie miasto Tyr.
Przez 241 lat gwne miasto Tyr pozostajce na ldzie staym byo w tym stanie, w jakim Nabuchodonozor je pozostawi. Dopiero pniej Aleksander Wielki rozpocz swoje wielkie podboje. Terenem jego podbojw by Wschd, ale ba si floty Tyru i tego, e flota ta moe by uyta przeciwko jego ojczynie, i dlatego ruszy na poudnie, aby zdoby miasto Tyr. W roku 322 przed Chrystusem Aleksander osign Tyr, ale nie by w stanie natychmiast tego miasta zdoby. Dlatego te najpierw podbi sobie miasta lece na brzegu, przej ich floty, aby przy pomocy tych poczonych flot zdoby miasto Tyr, ale i to mu si nie udao. Wreszcie Aleksander Wielki zbudowa wielki wa z ldu staego, sigajcy a po wysp. Do budowy tego wau uy jako materiaw budowlanych starych ruin miasta Tyru, ale to mu nie wystarczyo i dlatego zdrapa ca ziemi, ktra otaczaa stare miasto, aeby skompletowa ten swj wa. Po 7-miu miesicach przy pomocy poczonych atakw od strony ldu i od strony morza, gdy jego armia pomaszerowaa po wale, a floty podbitych miast zaatakoway Tyr od strony morza, nareszcie zdoby miasto Tyr, i w ten sposb punkty 2, 3 i 5 tego proroctwa zostay wypenione, a mianowicie: punkt 2 - - inne narody miay uczestniczy w wypenieniu proroctwa, punkt 3 - - miasto zostao uczynione gadkim, jak wierzch skay, a punkt 5 - - jego kamienie i drewno zostay zoone do wody.

Inne ssiednie miasta byy tak przeraone w zwizku z podbiciem Tyru, e otworzyy bramy swoje Aleksandrowi Wielkiemu bez adnego sprzeciwu i w ten sposb wypenio si proroctwo pkt. 6, e inne miasta wielce si bay, w zwizku z upadkiem Tyru.

Dzisiaj turyci odwiedzajcy dawne miasto Tyr stwierdzaj, e jest to miejsce ogromnie ulubione przez rybakw, ktrzy tam wanie rozcigaj swoje sieci. A tak i przepowiednia pkt. 4 zostaa cakowicie wypeniona.

Wielkie rda wieej wody w Raselain s wanie w pobliu tego miejsca na ldzie staym, gdzie stao dawne miasto Tyr i bez wtpienia one wanie zaopatryway miasto w obfito wieej wody. Te rda w dalszym cigu pyn, ale ich woda wpada obecnie do morza. Obfite wydzielanie wody sodkiej przez te rda zostao zmierzone przez pewnego inyniera i on stwierdzi, e wynosi ono okoo 10 milionw galonw (45 mil. 1.) dziennie. Jest to w dalszym cigu wspaniae miejsce, na ktrym mogoby stan nowoczesne miasto, poniewa miaoby ono dostateczn ilo wieej wody, a jednak nigdy nie zostao ono odbudowane. W ten sposb pkt. 7 proroctwa znowu okazuje si prawdziwym i to ju od przeszo 2500 lat, a mianowicie, e stare miasto Tyr nigdy nie zostanie odbudowane.

To proroctwo napisane przez Ezechiela wypenio si wic do ostatniego punktu. A teraz sprbujmy przy pomocy rachunku prawdopodobiestwa oceni wielko dowodw inspiracji Boej, wedug danych jakie nam dostarcza wypenienie si tego proroctwa.

1. Historia nam wskazuje, e podczas kiedy wiele innych miast w pobliu Tyru czsto bywao zdobywanych kolejno przez rozmaite siy zbrojne, to Tyr przewanie tym wszystkim atakom dawa odpr i pozostawa miastem wolnym. Tyr i Babilon przedstawiay dwie odrbne potgi militarne, a mianowicie: Tyr by potg morsk, Babilon ldow. Kada z tych potg pozostawiaa drug w zupenym spokoju. Pod adresem moich grup studentw uniwersyteckich zadaem nastpujce pytanie: gdybymy sobie wyobrazili, e Ezechiel pisa to wszystko tylko ze swojej wasnej ludzkiej wiedzy, jakie zachodzioby wedug ich mniemania prawdopodobiestwo, e prorok byby w stanie przewidzie, e Nabuchodonozor zdobdzie miasto Tyr? Poniewa Nabuchodonozor zdobywa wiele miast i poniewa Tyr by take oblony zaledwie 4 lata po napisaniu tego proroctwa, byo rzecz zupenie normaln, e tak rzecz byoby mona przewidzie i przepowiedzie.

Nabuchodonozor mg wic prbowa zdoby Tyr i mogo mu si to nie uda, ale mg mie w tym powodzenie, albo mg te nigdy tego nie prbowa. A tak podano moliwo 1:3 jako najbardziej prawdopodobn.

2. Jak mia moliwo Ezechiel, aby wiedzie, e Nabuchodonozo; po zdobyciu Tyru nie mgby wypeni cakowicie proroctwa o jego zniszczeniu, ale e inne narody musiayby pniej dopiero wkroczy w to i dokona wypenienia proroctwa? Za czasw Ezechiela wszystko oczywicie wskazywao na to, e Nabuchodonozor mia moc po zdobyciu jakiego miasta cakowicie je zniszczy sam i dlatego te prawdopodobiestwo okrelono jako 1:5.

3. Jak mia szans Ezechiel, aby wiedzie, e Tyr po swoim upadku bdzie si przedstawia jako wierzchoek gadkiej skay, albo innymi sowy: jedno miasto na ile miast miao by uczynione po jego zdobyciu jako wierzch skay? Prawie wszystkie staroytne miasta wygldaj jak pagrki, ktre powstay z ruin zburzonych budowli. Nie wiem o adnym innym miecie, ktrego ruiny byyby tak kompletnie usunite i oczyszczone, a wic wydawao si susznym, aeby ustali prawdopodobiestwo to w stosunku 1:500.

4. Jak mia Ezechiel moliwo wiedzie, e po cakowitym usuniciu miasta miejsce to staoby si miejscem popularnym wrd rybakw? Nie ma waciwie adnej podstawy dla ustalania takiego prawdopodobiestwa. Ale przyjmujc, e miejsce, gdzie dawniej byo miasto, jest tylko czci wybrzea, mona by przyj, e miejsce to razem z innymi mogoby dla rybakw przedstawia ulubione miejsce rozcigania sieci, ustalono, e prawdopodobiestwo mona by okreli jako 1:10.

5. Jak moliwo mia Ezechiel, aeby wiedzie, e miasto Tyr zostanie nie tylko cakowicie zniesione z powierzchni ziemi, ale co wicej, e wszystkie jego materiay budowlane, a nawet proch jego, zostanie zoony do morza? Oczywicie, skoro to miejsce, gdzie przedtem byo miasto, miao by cakowicie oczyszczone, to wszelkie ruiny itd., musiano gdzie usun, ale zdawaoby si rzecz o wiele bardziej prawdopodobn, e materiay te zostan zuyte dla budowania pobliskich miast i dlatego te prawdopodobiestwo to ustalono jako 1:10.

6. Jak mia moliwo Ezechiel w odgadniciu tego, e inne miasta otworz swoje bramy dla zdobywcy Tyru bez oporu? Prawdopodobiestwo ustalono jako 1:5.

7. Jakie byo prawdopodobiestwo, e Tyr po tym, e si sta zupenie pask ska, nigdy nie zostanie odbudowany? Prawie wszystkie stare miasta, ktre miay wielkie naturalne, a korzystne warunki istnienia, zostay po jakim czasie odbudowane. Tyr ma wspaniae pooenie i ma obfite zaopatrzenie w wie wod, tak bardzo potrzebn w tym kraju, i dlatego te prawdopodobiestwo dla tej czci proroctwa ustalono jako 1:20.

Po ustaleniu prawdopodobiestwa wypenienia si poszczeglnych czci tego proroctwa otrzymamy prawdopodobiestwo wypenienia si caego proroctwa poprzez pomnoenie wszystkich tych cyfr. A tak prawdopodobiestwo, e Ezechie pisa to proroctwo tylko z wasnej wiedzy, przy czym wszystko si wypenio, jest nastpujce: l na 3 X 5 X 500 X X 10 X 10 X 5 X 20 to daje w rezultacie l na 75 milionw, czyli l na 7,5.107. Gdyby wic Ezechiel patrzc na Tyr za swoich czasw mia przepowiedzie w tych 7-miu punktach zawarte proroctwa tylko wedug ludzkiej mdroci, byaby moliwo tylko jednej na 75 milionw szans, e wszystko to, co wypowie, si wypeni. A jednak wszystko si wypenio a do ostatniego szczegu. Niewiele mamy historycznych danych odnonie do miasta Tyru. Oto krtka lista tych dzie, ktre s nam dostpne: The Cambridge Ancient History, tom III str. 399 do 402. General History, Myers, str. 59 i 163. History of the Ancient World, Goodspeed str. 210 do 212. Outline of History, H. G. Wells, str. 322 do 324. Encyclopaedia Britannica, Tyre i ostatnie dzieo: Fulfilled Prophecies that Prove the Bibie, Devis'a str. 5 do 15.