GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 ateizm
 filozofia
 nazywasz...
 arka
 arka 2
 tyr

 

 

FILOZOFIA
 

FILOZOFIA, BIBLIA, etc.

Pod koniec 1962 r. pewien wykadowca filozofii na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej /1/ wyda publiczne owiadczenie w ktrym zaatakowa wiar w Boga i w Bibli jako Sowo Boe. Kilku chrzecijaskich pastorw z Zachodniego Wybrzea zaprotestowao przeciwko tym stwierdzeniom. W wyniku tego protestu zostali oni wezwani do publicznej dyskusji pod auspicjami Wydziau Filozofii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Pniej, propozycja ta zostaa wycofana lecz poniewa wspomnieni duchowni ju j przyjli, poproszono ich o wygoszenie przed zgromadzeniem uniwersyteckim dziesiciominutowych owiadcze bronicych ich chrzecijaskiej wiary. W spotkaniu tym ktre miao miejsce 25 stycznia 1963 r., wzio udzia okoo 600 studentw i pracownikw wydziau.
Jednym z mwcw by mgr Derek Prince, wykadowca filozofii w King's College w Cambridge. Niniejsze opracowanie zawiera tekst jego mowy wygoszonej na tym Uniwersytecie.

* * *


Gdy biblijni sadyceusze wysunli niesuszny zarzut wobec Pism, Pan Jezus odpowiedzia: "Czy nie dlatego bdzicie e nie znacie Pisma ani mocy Boej"? Chrystus przytacza tu dwie gwne przyczyny niezrozumienia chrzecijastwa. Po piersze dlatego, e ludzie dokadnie nie wiedz czego Bg rzeczywicie naucza. Po drugie, e nie mieli osobicie do czynienia z przejawami mocy Boga. Moja wypowied bdzie przebiegaa wedug nastpujcego planu.. Najpierw obiektywnie przedstawi pewne aspekty nauk biblijnych w odniesieniu do filozofii, a nastpnie odsoni przed wami niewielki fragment tego co z wasnego dowiadczenia wiem na temat mocy Boej.

BIBLIA i FILOZOFIA


1. Biblia stwierdza e nie jest moliwe aby ktokolwiek przy pomocy filozoficznych dyskusji albo teoretycznych spekulacji pozna Boga w taki sposb w jaki objawia Go Biblia. A zatem fakt, e sam filozof dochodzi do takiego wniosku, nie obala stwierdze Biblii ale w istocie je potwierdza. Gdyby filozoficzne dociekania mogy dostarczy takiej wiedzy, wtedy Biblia byaby zarwno niepotrzebna jak i niecisa.
2. Biblia stwierdza e Bg da ludziom wystarczajce dowody swego istnienia i swej mocy, oraz e faszywe pogldy na te sprawy nie s wynikiem czysto rozumowej argumentacji, ale maj na nie wpyw moralne i duchowe elementy natury czowieka. Potwierdzeniem tego moe by fakt, e wielu rnych filozofw ktrzy prbowali rozstrzygn kwesti natury Boga przy pomocy czysto rozumowej argumentacji doszo do cakowicie odmiennych wnioskw. Na przykad Arystoteles, Spinoza, Berkeley, Kant oraz inni. W takich naukach jak arytmetyka czy geometria, ktre rzeczywicie s naukami czysto rozumowymi, takie rozbienoci nie powstaj.
3. Biblia stwierdza, e pomimo dowodw dostarczonych przez Boga, ludzie bd przeczy Jego istnieniu. Jest to oznak "gupoty" i szczeglnie dotyczy ludzi ktrzy uwaaj siebie za "mdrych".
4. Biblia stwierdza e zaprzeczanie istnieniu Boga czy lekcewaenie pogldw na temat Jego natury, doprowadzi do sytuacji szkodliwej moralnie, duchowo i spoecznie. Historia obfituje w przykady tego rodzaju.
5. Poza oglnym faktem istnienia i Boga i Jego mocy objawionymi niezalenie od Pisma witego, Biblia objawia Boga w sposb duo peniejszy i bardziej szczegowy. Jednake to peniejsze objawienie przynaley osobom, ktre swym charakterem i duchowym dowiadczeniem speniaj pewne warunki. Na przykad czowiek ktry poszukuje takiego objawienia musi by agodny, ba si Boga, szczerze poda sprawiedliwoci, praktycznie stosowa w swym yciu prawdy jakie objawia Biblia. Kto nie spenia tych warunkw, moe spodziewa si niewielkich lub adnych korzyci z objawienia Pisma. Bg nie proponuje zagodzenia mki bdzcego umysu; ofiarowuje natomiast zaspokojenie tsknot szczerej i pragncej duszy.
6. Biblia wyranie stwierdza e celem Boga nie jest oparcie na filozoficznych argumentach. Mniej lub bardziej ciga historia filozofii liczy sobie obecnie 2500 lat. Wtpliwe jest czy filozofowie osignli ju porozumienie co do problemw ktre powinny by przedyskutowane nie mwic ju o adnym rozwizaniu tych problemw. A zatem to oczywiste e jakakolwiek religia oparta na filozofii byaby cakowicie niepewna i niezadawalajca.
7. Biblia stwierdza, e tam gdzie warunki Boga zostan spenione, goszenie ewangelicznego posania zbawienia poprzez wiar w Chrystusa, bdzie w sposb nadprzyrodzony potwierdzane przejawami mocy i dziaalnoci trzeciej osoby Boskiej - Ducha witego, oraz e dziki temu wiara bdzie opiera si nie na ludzkiej filozofii lecz na dowiadczaniu mocy Boga.

POTWIERDZENIE BIBLII


Na potwierdzenie ostatniego punktu, pokrtce opisz niektre moje przeycia. Ksztaciem si w Wielkiej Brytanii jako stypendysta Eton College i King's College /2/ w Cambridge. Przez 7 lat studiowaem filozofi uzyskujc stopnie B.A. i M.A. /3/ otrzymujc stanowisko wykadowcy (faktycznie profesur) filozofii w King's College w Cambridge, ktre zajmowaem przez 10 lat. W swoich badaniach przede wszystkim zajmowaem si metodami formuowania definicji, stosowanymi zarwno przez greckich filozofw jak i przez wspczesne systemy filozoficzne takie jak np. logiczny pozytywizm. W tym okresie cakowicie odwrciem si od chrzecijastwa ktre traktowaem jako mniej lub bardziej nieszkodliwe zajcie dla starszych pa. W 1949 roku doszedem do wniosku, e moim obowizkiem jako filozofa jest zbadanie Bibli ktr uwaaem za pewien rodzaj systemu filozoficznego. Cakowicie odrzuciem wszelkie teorie na temat Boskiego natchnienia i postanowiem zbada j w taki sam sposb jak badaem kad inn ksik: Przeczyta j od pocztku do koca. Stwierdziem jednake, e jest to ksika dziwnie trudna do zdefiniowania. Nie mogem si zdecydowa czy bya to filozofia, poezja albo mitologia i nie potrafiem znale w niej adnego wyranego posania.
Mniej wicej rok pniej w roku 1941. przeyem nowe narodziny /4/. Miay one miejsce w rodku nocy w wojskowych barakach. Moc Boa spyna na mnie z tak si e przez dwie godziny lub nawet duej, leaem rozcignity na pododze. Nigdy dotd nie syszaem aby ktokolwiek przey co podobnego. To dowiadczenie wywoao w moim yciu kilka wyranych, natychmiastowych i dalekosinych zmian, z ktrych wymieni tu pi.
Po pierwsze : Chrystus objawi mi si tak potnie e nigdy potem nie mogem wtpi i On yje.
Po drugie : Biblia natychmiast staa si dla mnie jasna i zrozumiaa i nigdy wicej nie zwtpiem w jej Boskie natchnienie.
Po trzecie : natychmiast zostaem wyzwolony - bez adnego wysiku z mojej strony - z silnego, naogowego pocigu do whisky i z notorycznego miotania blunierstwami i przeklestw.
Po czwarte : chocia do tej pory nigdy si nie modliem, modlitwa i duchowa czno z Bogiem stay si odtd dla mnie tak naturalne jak oddychanie.
Po pite : natychmiast i radykalnie zmieniy sie moje gwne pragnienia, motywy i yciowe cele, w wyniku czego, cay bieg mego ycia odmieni si w ten sposb e pocign za sob wiele wanych materialnych i osobistych ofiar z mojej strony. Miesic pniej, w tym samym baraku po raz pierwszy przeyem to, co Biblia opisuje jako jako mwienie "nieznanym jzykiem" /5/.
Do tej pory pamitam mieszanin lku i zdziwienia ktre opanoway mnie w chwili gdy zdaem sobie spraw, e jzyk mj porusza si niezalenie od mojej woli pod wpywem jakiego niewidzialnego tkwicego we mnie czynnika. Od tego czasu sfera materialna i nadprzyrodzona przeplataj si w moim yciu wedug wzoru ktry zgadza si za wzorem ycia chrzecijanina opisanym w Nowym Testamencie.
W 1943 roku poprzez wiar w Bibli, bez adnych medycznych rodkw, zostaem cakowicie uzdrowiony z przewlekej choroby ktra nie poddawaa si nieprzerwanemu rocznemu leczeniu w szpitalu.
Okoo 1950. przewietlenia i badania kardiologiczne wykazay, e niektre organy serca mojej ony byy powikszone i le ulokowane, czego medycyna nie bya w stanie wyleczy. Pniej, pewien kaznodzieja ktry przypadkowo rwnie by filozofem modli si o stan jej serca. Dwa kolejne, niezalene od siebie przewietlenia wykazay, e serce mej ony jest normalne.
W 1959. przez siedem kolejnych dni wygaszaem kazania przed zgromadzeniem wiernych Afrykaczykw w Kenii. Kadego dnia po kazaniu, prosiem, eby wszyscy chorzy ktrzy chc aby si za nich modli, podnieli rce. Na te naboestwa kadego dnia przyprowadzana bya stara, niewidoma kobieta. I za kadym razem gdy o tym mwiem, podnosia rk proszc o modlitw. Przez sze dni w jej sytuacji nic si nie zmienio. Sidmego dnia po mojej modlitwie, bez niczyjej pomocy podesza do przodu i pokazaa wszystkim zgromadzonym e odzyskaa wzrok. Kobieta ta bya niewidoma przez wiele lat i w tym rejonie wszyscy j dobrze znali.
Moja crka Elizabeth od 13. do 18. roku ycia nosia na stae okulary. Mniej wicej co roku musiaa je zmienia na silniejsze, a i tak stan oczu powodowa coraz wiksze dolegliwoci. W 1960. pewien kaznodzieja modli si o jej oczy. Nigdy wicej nie musiaa ju wkada adnych okularw, a wzrok pozwala jej doskonale obchodzi si bez szkie. Celuje w rcznych robtkach i od tamtej pory zdobya zawd pielgniarki.
W kadym z przypadkw ktre tu opisaem, wiara zostaa wyprbowana w Bogu poprzez Chrystusa, zdodnie z naukami Biblii. Gdyby czas na to pozwala, mgbym przytoczy wiele innych podobnych przykadw. W obliczu przey takich jak tu omwiem, powtarzam sowa Johna Wesleya /6/ wypowiedziane w podobnej sytuacji: "Niech ludzie mwi co chc, ja twierdz, e jest to moc Boa".


1 Kolumbia Brytyjska - prowincja w zachodniej Kanadzie.
2 Eton College - jedna z najbardziej exluzywnych i najwikszych szk renich w Anglii. Zaoona w 1940 r. jest szko internatow przeznaczon dla chopcw; King's College - jedno z kolegiw Uniwersytetu w Cambridge.
3 B.A.(Bachelor of Arts)- pierwszy stopie naukowy nadawany absolwentom uniwersytetw (niszy od stopnia magistra); M.A.(Master of Arts)- magister nauk humanistycznych.
4 Nowe narodziny s duchowym przeyciem podczas ktrego czowiek, poprzez Ducha witego wchodzi w bezporedni kontakt z Jezusem Chrystusem i uznaje Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Wynikiem tego jest zupenie nowy rodzaj duchowego ycia, patrz: Ewang.Jana 1,11-13 ; 3,1-8
5 Opisane w Dziejach Apostolskich (2,1-18; 10,44-47; 19,1-6). Przeycie to udziela nowej, nadprzyrodzonej mocy pozwalajcej bardziej skuteczniej y dla Chrystusa i dawa wiadectwo prawdzie wiary w Niego, patrz: Ew. Lukasza 14,49 i Dzieje 1,5; 1,8
6 John Wesley (1703-1791)- wsptwrca ruchu metodystw