GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 o nas
 wywiad
 sprzeciw
 polemika
 polemika2
 polemika3
Wywiady
 

Rozmowa z XY - Pastorem Kocioa - WZP w ML 

Alberto: -Od kiedy datuje si powstanie WZP? 

Pastor: -Kocioy WZP s wsplnotami, ktre akcentuj bardzo mocno realno Ducha witego. W rnych epokach rnie si ona przejawiaa. Na pocztku XX wieku mona powiedzie o "wylaniu si" Ducha w. w kilku miejscowociach na terenie wiata. W Pimie witym jest powiedziane, e u schyku dni Bg wyleje Ducha witego na wszelkie ciao. To dowiadczenie dotkno take istniejce kocioy: protestancki, rzymsko- katolicki, prawosawny. Byo jak agwie roznoszone po caym wiecie. Kiedy Duch wity przychodzi, wtedy dziej si rzeczy nadnaturalne. Koci Chrystusa zosta tak wanie stworzony. Jeeli mwimy o jakiej dacie, to myl, e kada wsplnota powie, e to jest cigo Kocioa zaoonego przez Jezusa Chrystusa dwa tysice lat temu. 

A: -A w waszym miecie? Czy jest jaka graniczna data od ktrej mona by mwi, e pojawia si w ML jaka nowa grupa religijna? 

-Jeszcze na studiach spotkaem grup ludzi, zarwno w kociele rzymsko-katolickim jak i protestanckim, ktrzy mwili mi o nowym narodzeniu czyli o czterech prawach duchowego ycia. Byli to ludzie z Chrzecijaskiego Stowarzyszenia Akademickiego. Te osoby mwiy mi, e musz si narodzi na nowo i wiadomie odda swoje serce Jezusowi. Miny trzy lata. Moje ycie nie ulego jakiej zmianie, jednak czytaem Sowo Boe. Zwrot nastpi w padzierniku 89 roku. W moim yciu zamanifestoway si te znaki o ktrych mwi Dzieje Apostolskie. Na pierwszym naboestwie przeyem i dowiadczyem czego, czego nie dowiadczyem nigdy wczeniej. W moim sercu pojawio si wyrane wiadectwo, e to jest to, czego szukam. 12 grudnia przyjem chrzest. To, e wstpiem do tego kocioa to bya moja wiadoma, osobista i nieprzymuszona decyzja. Jezus usun z mego ycia smutek, depresj, pustk mojego serca, uwolni mnie z wielu wad i zobaczyem, e moje ycie ulega zmianie. Bg da mi cel w yciu. Wszystko zaczo  si ukada. I zaczem o tym wiadczy innym ludziom, spotykaem rnych ludzi bdcych w doku duchowym. Moje dowiadczenie i ich dotykao. Zachcaem ich, by czytali Sowo Boe. Zaczlimy spotyka si i wsplnie modli. Potem powstaa grupa
i jedzilimy wsplnie na naboestwa. Nikomu nie praem mzgu, nie dawaem rodkw psychotropowych, nie paciem. Mwi o tym, bo rwnie i takie opinie syszaem. Ludzie naprawd lgnli do Jezusa, szukali Go. Kiedy powstaa ju dua grupa, zdecydowalimy, e to ju zbyt uciliwe jedzi do RP na naboestwa i
zaczlimy spotyka si w ML. W efekcie, zdaje si w padzierniku 1993r. postanowilimy przyczy si do innych wsplnot chrzecijanskich. Natomiast nasz Koci powsta na mocy decyzji Kolegium Pastorw. Powstaa autonomiczna, niezalena wsplnota, tutaj, w ML, ze mn jako pastorem. Obecnie zrzesza okoo 40 osb i kilkudziesiciu sympatykw.  

A: -Czy sowa "przebudzenie zielonowitkowe" oznaczaj to samo co nowonawrcony, przepraszam za pejoratywne sowo - przechrzta? 

-Ja wiary nie zmieniem, ja wiar pogbiem. Potocznie, jest to bardzo negatywne stwierdzenie. Ludzie tego nie rozumiej i to trzeba tumaczy. W naszym kraju jest takie mylenie, e bycie poza kocioem rzymsko - katolickim rwna si z uprawianiem sekciarstwa. To jest krzywdzce i bardzo przykre. To, e jestem w tym kociele to by mj wybr. Jestem czowiekiem wyksztaconym, nie przechodziem adnego "prania mzgu". Nikt mi nie mwi o jakimkolwiek kociele, o wyjciu z Kocioa, czy zapisaniu si. Nie oferowano mi fanatyzmu wyznaniowego tylko mwiono o Jezusie. Zdecydowaem, e tu po prostu mog lepiej pozna Boga. My nie mwimy o przechrzczeniu si tylko o osobistym dowiadczeniu Ducha w., a jeli mwimy o chrzcie, to o chrzcie w wieku umoliwiajcym dostateczne zrozumienie podstawowych prawd Ewangelii. Mwimy
o nowym narodzeniu. Mao tego, my nigdy nie mwimy - ty musisz si zapisa do jakiego kocioa. Kiedy oddajemy ycie Jezusowi, stajemy si czci ciaa Pana Jezusa Chrystusa. Potem to jest zwizane rwnie z chrztem wodnym, a to gdzie ty bdziesz, w jakiej wsplnocie - to jest twoja decyzja, ale najwaniejsz rzecz dla czowieka jest oddanie swego serca Jezusowi. Trzeba zada sobie pytanie - czy ja chc by formalnym
chrzecijaninem, odbbni jedn godzin w tygodniu w kociele, czy te jestem wpisany do Ksigi ywota? Wedug Apokalipsy w.Jana, wpisani s tam ci, ktrzy oddali swoje serce Jezusowi. 

A: -Dlaczego na wiecie jest tak wiele wiar, chocia dogmatem s sowa - Bg jest jeden. Czy wasz Koci jest lepszy, bardziej prawdziwy? 

-Wiara jest jedna, to jest ten sam Jezus. Tutaj jest nauczana Biblia. Nie ma polityki. Nie miesza si Boga z polityk. A w Polsce wiemy dobrze jak to wyglda. My nigdy nie uwaalimy e nasz koci jest najlepszy albo tylko u nas mona dostpi zbawienia. My jestemy jedn ze wsplnot bdcych czci kocioa zaoonego
2000lat temu przez Jezusa Chrystusa. Jezus jest Gow Kocioa. On i tylko On. Wierzymy, e nie ma w nikim innym adnego imienia danego ludziom przez ktre moglibymy by zbawieni, jak tylko imi Jezusa. Staramy si prowadzi ycie zgodne z wol Bo i zasadami opartymi w Sowie Boym. Wielo wsplnot nie przeszkadza w dowiadczaniu jednoci i mioci Boej. 

A: -Mielicie przez dugie lata trudnoci lokalowe. Czy ta sytuacja si zmienia? 

-Duo si zmienio. Spotykalimy si w rnych miejscach, na wolnym powietrzu, w domach prywatnych, w lokalach udostpnionych przez spdzielni mieszkaniow, domu kultury. Pniej zrodzia si moliwo zakupienia nieruchomoci przy ul. AB. Budynki nadaway si do kompletnego remontu. Brak byo wody, wiata, ogrzewania itp. Przez ponad dwa lata prowadzilimy remont. Dzisiaj mieci si w nim nasz dom modlitwy, stowka. Prowadzimy dziaalno charytatywn i wietlic rodowiskow. 

A: -Na czym opiera si dziaalno kocioa? Wiem, e prowadzicie prace ewangelizacyjne, misyjne, charytatywne ale e te wycigacie rk do ludzi  zych, odtrconych, dajc im po prostu szans. Bardzo wiele osb szuka pomocy u pastora kiedy ju inne instytucje czy osoby zawiody. I ta pomoc zostaje udzielana. 

-Dziaalno i funkcjonowanie naszego Zboru obejmuje kilka rnych zakresw. Jest to normalne ycie kocioa - modlitwa, studium Sowa Boego, wieczerza Paska z chlebem i winem - tzw. komunia ale koniecznie pod dwiema postaciami bo tak Jezus nakaza, chrzest dorosych, pogrzeby itp. Jest te praca duszpasterska czy
ewangelizacyjna. Podkrelamy fakt, e wiara w Boga musi przejawia si w yciu codziennym. Jeli mamy w sercu mio Jezusa, to winnimy ni dzieli si z drugim czowiekiem, by poytecznym dla spoeczestwa w ktrym yjemy. Prawd jest e jestemy w rnych miejscach: w zakadach karnych, e utrzymujemy kontakt z domami dziecka, z klubami abstynenta, osobami chorymi oraz z wieloma ludmi ktrzy potrzebuj duchowej pomocy. Takim ludziom staramy si nie otuch. Myl, e jednym z moich wikszych sukcesw w pracy ewangelizacyjnej jest ycie pewnego czowieka - odrzuconego przez swoj rodzin - winia, odsiadujcego kar pozbawienia wolnoci za zabicie drugiego czowieka. W  zakadzie karnym gosiem mu ewangeli o Jezusie Chrystusie. Czowiek ten uwierzy w Boga, odda swoje ycie Jezusowi, otrzyma przebaczenie grzechw, uwolnienie od nikotyny i pijastwa. W yciu tego czowieka dokonaa si tak pozytywna zmiana, e dyrekcja zakadu karnego wnioskowaa o wczeniejsze zwolnienie z odbywania kary. Inn form pomocy dla ludzi jest dziaalno charytatywna. Jako koci bezpatnie rozdajemy osobom potrzebujcym ubrania, sprzt AGD, leki czy te wyposaenie czysto medyczne. Wspomn ,e w ostatnim czasie, dziki wsppracy z bratnimi kocioami w UE, sprowadzilimy sprzt do szpitala, do Domu Pomocy Spoecznej w JK, do Zakadu Pielgnacyjno - Opiekuczego w MO. Przekazalimy te kilkadziesit wzkw inwalidzkich dla osb niepenosprawnych a take okoo 4 tysicy paczek dla dzieci. Wspomn take o funkcjonujcej przy naszym Zborze wietlicy rodowiskowej dla dzieci, o zorganizowanym letnim obozie dla ubogich dzieci i modziey w LO, o  wakacyjnym wyjedzie dla ubogich dzieci ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w ML do UE oraz zakupieniu dla tej instytucji sprztu do rehabilitacji, o wsplnym wyjedzie modziey z Orodka Kuratorskiego w ML do Sejmu przy wsppracy z biurem poselskim posa AH.  Chcemy te budowa mosty zrozumienia pomidzy nasz modzie a modzie z Niemiec. Na zaproszenie kocioa z Niemiec nasza modzie wyjeda do Drezna. Chcemy wsplnie modli si o nasze kraje, wsplnie chwali Boga, wzajemnie poznawa siebie i budowa trwae relacje. Nastpnie my bdziemy ich gocili w naszym miecie. Nie chcemy aby przeszo nas cigle dzielia. Chcemy budowa przyszo w oparciu o mio Jezusa. 

A: -Trudno byoby nie pomoc, zwaszcza materialn, bez okrelonego zaplecza finansowego. Wasze zaplecze pewno jest gdzie bardzo daleko, poza granicami. Dlaczego a tak daleko? 

-Nasze zaopatrzenie jest u Boga. Wsplnota nasza jest niezalen, autonomiczn wsplnot. My finansujemy sami siebie. Wychodzimy z zaoenia, e kady duchowny moe pracowa i zarabia na swoje utrzymanie. Przez prac moe on zrozumie ycie, a majc kontakt z innym czowiekiem - mc w praktyczny sposb okazywa i nie pomoc drugiemu. Poza tym, te finanse ktre poszyby na utrzymanie duchownego, mona
przeznaczy na inne wartociowe cele. Jako Koci utrzymujemy te kontakty z wieloma kocioami o rnej orientacji na caym wiecie. Mamy przez to moliwo wzajemnie dzieli si i bogosawi tym, czym nas Bg obficie obdarza. Dotyczy to dbr materialnych oraz duchowych. 

A: -Wyjdmy z kocioa na ulic. Czy w ML czujecie si jak u siebie? Jak to jest z tolerancj, ekumenizmem na naszym podwrku? Wikszo ludzi - tak mam nadziej - jest wraliwa, mylca, mdra, ale przecie oskarano was o sekciarstwo, odprawianie seansw spirytystycznych, praktyk homoseksualnych, podawanie narkotykw. Instytucje publiczne odmawiay przyjcia paczek dla dzieci z rodzin najuboszych, z pewnych
lokali po prostu was wyganiano.  

-Jeli chodzi o spotkania z duchownymi kocioa rzymsko- katolickiego, to ich po prostu nie ma. Na pocztku, kiedy powstawa koci, ja oraz inne osoby spotykay si z ogromnymi szykanami i pomwieniami pod naszym adresem. Byway te sytuacje ,e ludzie byli bici z tego powodu ,e postanowili inaczej wyraa swoj wiar. Ale takie drastyczne sytuacje obecnie si nie zdarzaj. Myl, e problem tkwi w sercach pewnych ludzi.  Urodziem si i wychowaem w ML. Ludzie ktrzy mnie znaj mog zawiadczy, e takie pomwienia pod naszym adresem s kamliwe. Ale w podaniu za Jezusem takie rzeczy bd wystpowa. Jezus powiedzia, e "moich poznacie po owocach". Osd naley pozostawi Jemu - nie ludziom. Jako wierzcy ,mamy setki wiadectw, dziesitki podzikowa za to wszystko co zrobilimy dobrego, poytecznego drugiemu czowiekowi.
Myl, e jest to najlepszy i najbardziej wiarygodny ludzki czynnik opiniotwrczy. 

A :-Osoby ktre znaj Pastora wiedz te e czsto i z wielk przyjani mwi Pastor o narodzie ydowskim. Nie jest to w naszym krgu kulturowym czsto spotykane. Skd to zainteresowanie? 

-Kiedy oddaem swoje ycie Jezusowi, jedn z rzeczy ktra pojawia si w moim sercu, bya ogromna mio do narodu ydowskiego. Jestem przewiadczony, e to Duch wity zacz pokazywa mi w Boym Sowie prawd o Izraelu i celu dla ktrego nard ydowski zosta wybrany przez Boga. Biblia mwi, e Pan Jezus Chrystus - Zbawiciel wiata - urodzony z dziewicy Marii - by ydem. Jezus powiedzia... "zbawienie pochodzi od ydw"- Ew.w.Jana 4:22. Zrozumiaem, e wszyscy apostoowie ,rodzice Jezusa - Jzef i Maria byli ydami, a pierwszy koci skada si gwnie z ydw. Ewangeli o Jezusie Chrystusie gosi dla pogan yd-Aposto Pawe. Nowy Testament mwi ,e do..."Izraelitw, naley synostwo i chwaa ,i przymierza, i nadanie zakonu, i suba Boa, i obietnice, do ktrych nale ojcowie i z ktrych pochodzi Chrystus wedug ciaa; Ten jest ponad wszystkim, Bg bogosawiony na wieki"- List w.Pawa 9:4-5. 

To s fakty ktrych nikt nie moe podway ani im zaprzeczy.  Kolejn rzecz jest pragnienia poznawania historii i kultury Izraela, ktra nieodcznie zwizana jest z Bibli i Bogiem. Dziki asce Boej byem dwa razy w
Izraelu. Pobyt tam wywar wielki wpyw na moje ycie duchowe. Byem w wielu miejscach opisanych na kartach Pisma witego i w ten sposb urzeczywistnio si moje najwiksze marzenie zobaczenia Ziemi witej oraz miejsc zwizanych z yciem oraz ziemsk sub Jezusa z Nazaretu. Poznaem wielu ciekawych ludzi i ciesz
si, e w pewnym stopniu mogem przyczyni si do pogbienia dialogu polsko -ydowskiego. 
We wrzeniu 2000 roku, wsplnie z on uczestniczylimy w midzynarodowej konferencji  chrzecijaskiej w Jerozolimie. Poznalimy wiele ciekawych faktw z historii Izraela. Byem te w Yad Vashem - Instytucie Pamici w Jerozolimie, miejscu tak bardzo wanym dla kadego yda i pastwa Izrael. W Instytucie tym przemawiaj gowy pastw. Wanie w tym miejscu papie Jan Pawe II wyrazi gboki bl z powodu cierpienia i przeladowania narodu.  Jako uczestnik konferencji miaem przywilej wygosi w Yad Vashem przemwienie w jzyku polskim w obecnoci powoanego ambasadora Izraela w Polsce oraz przedstawicieli ponad stu narodw z caego wiata. W przemwieniu tym wspomniaem o wsplnym dziedzictwie narodu polskiego i ydowskiego przez wiele wiekw yjcych obok siebie na polskiej ziemi. Wspomniaem te o czarnych kartach z naszej historii i jako Polak wypowiedziaem sowa bogosawiestwa dla ydw. Wierz, e kady z nas moe przyczyni si przeamywania wzajemnych uprzedze i barier pomidzy Polakami i ydami. 
Pragn wspomnie te o antysemityzmie. Czsto wyrasta on z panujcych stereotypw, wzajemnych uprzedze czy braku zrozumienia. Jako chrzecijanie powinnimy pamita, e chrzecijastwo wyrasta z korzenia ydowskiego. Moemy usysze o ludziach ktrzy swoim zachowaniem i postaw w tym zakresie - zaprzeczaj
wierze chrzecijaskiej. Uwaam, e ydzi to starsi bracia w wierze, a wszelkie przejawy antysemityzmu s grzechem - Ew.w.Mateusza 25:45.  Utrzymuj kontakt z ydami, ktrzy s potomkami tych urodzonych w ML. Od nich otrzymaem pewne interesujce materiay, mwice o historii ydw mieszkajcych w naszym regionie. Materiay te daj wicej wiata na histori naszego miasta. Moim pragnieniem jest, aby materiay te zostay przetumaczone na jzyk polski i udostpnione szerszemu krgowi ludzi. 

A: -Pastor czsto podkrela sowa, e to Bg steruje yciem, e trzeba odczytywa znaki od Pana. Jak pozna to niezawodne kryterium pomagajce rozezna, e co jest wol Bo a co innego nie jest? 

-Biblia pokazuje szereg przypadkw pokazujcych, jak Bg ingerowa w ycie czowieka, w ycie zbiorowoci, narodw. To jest bieg historii caego wiata. Prowadzenie Boe przejawia si w rnoraki sposb. Ja mog mwi tylko o sobie. Czasami mam sen, czasami otrzymujemy sowo prorockie, czasami na modlitwie Bg przemawia, czasami kto kto ma dar proroczy, przychodzi i mwi o takich sprawach, o ktrych wiem tylko ja i Bg. Wiem, e to jest potwierdzenie. Wierz, e Bg ma kontrol nad wszystkim. Wiele dla nas, ludzi, jest niezrozumiae, niepojte, ale trzeba wierzy. Nie ma sytuacji beznadziejnych. Trzeba umie powiedzie - nie moja, ale twoja wola Panie. 

A: -Wedug sw augustianina - o. Wiesawa Dawidowskiego, mwienie o Duchu witym to stanicie nad przepaci niewiedzy: "C bowiem moemy powiedzie o Tym, ktry nie mwi w swoim wasnym imieniu a pozwala mwi innym..." w. Augustyn uj Jego posta w alegoryczn figur". Czym jest dusza w ciele, tym jest Duch wity w ciele Chrystusa, to jest w Kociele". Kim jest Duch w.? 

-Jest to osoba z atrybutami boskimi, ktra chce by przyjacielem czowieka. Duch w. szuka ludzi pokornych w kadym narodzie, nacji i miy jest Mu ten, kto si go boi. Jest napisane, e On szuka czowieka, ktrego chciaby uy. I uywa milionw ludzi. Ja jestem jednym z tych milionw ktrzy s rozsiani po caym wiecie. I ciesz si, e mog w jakim skrawku poznawa - kim On jest; w jakim stopniu by naczyniem przez ktre moe On dotyka innych ludzi, a z drugiej strony dowiadcza jego aski poprzez inne osoby. Czcimy rocznic Pidziesitnicy - Zielone witki. Zawsze sobie zadaj pytanie: Na ile ludzie zrozumiej tego dnia, e Duch w. chce ich prowadzi za rk...