Kronika Katolicka cz.IV

 

EPILOG

Nie udało się nam znaleźć trafniejszej konkluzji od tej, do której doszedł dr Boettner: "Konstytucja Kościoła nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że Rzym nie ma zamiaru zrewidować żadnej ze swoich podstawowych doktryn, lecz jedynie unowocześnić swoje metody działania i usprawnić swoją organizację, i stara się przedstawić siebie w bardzo atrakcyjnej formie zewnętrznej. Te starania mają na celu ułatwienie Kościołom: prawosławnemu, anglikańskiemu i protestanckiemu powrotu pod skrzydła Rzymu. Nic nie wskazuje na to, że chce on podjąć poważne negocjacje zjednoczeniowe na podstawie rzeczywistych kompromisów. Jego celem nie jest zjednoczenie, lecz wchłonięcie. Zjednoczenie Kościołów z Rzymem ma być ściśle jednokierunkowe. Niebezpieczeństwo grożące protestantyzmowi ze strony Rzymu z upływem wieków nie zmniejszyło się; w istocie rzeczy mogło się nawet zwiększyć na skutek zajęcia mniej ofensywnej postawy i głoszenia powierzchownego ekumenizmu. Rzym jest w dużo lepszej sytuacji, żeby wyeliminować opozycję i zrealizować swój program dominacji światowej. >>Nieomylny Kościół<< po prostu nie potrafi się opamiętać".

 

SUPLEMENT

DEKALOG

/wg Biblii Tysiąclecia, wydanie IV; Wydawnictwo Pallottinum - Poznań 1996/

1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (...) nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą (tzn. nie zachowujących Drugiego Przykazania /2./ - podkreślenie <>)...

3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy...

4. Pamiętaj o dniu szabatu (dniu siódmym - podkreślenie <>), aby go uświęcić...

5. Czcij ojca twego i matkę twoją...

6. Nie będziesz zabijał.

7. Nie będziesz cudzołożył.

8. Nie będziesz kradł.

9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa...

10. Nie będziesz pożądał (...) żony bliźniego twego (...) ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Księga Wyjścia 20,3-17

DEKALOG

/wg Katechizmu Kościoła Katolickiego; Wydawnictwo Pallottinum - Poznań 1994/

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,

10. ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Formuła katechetyczna

 

www.alberto.pl

 


część III

Koniec

spis treści